Т.Д. № 10-2016

Решение по Търговско дело 10/2016г.

Р Е Ш Е Н И Е № 12

 

Гр.Видин, 13.07.2017 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

Видинският окръжен съд гражданска колегия в открито заседание на тринадесети юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

Председател: А. П.

Членове:

при секретаря Н. К. в присъствието на прокурора                                като разгледа докладваното от съдията П. т.дело № 10 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е с правно основание чл.87, ал.З ЗЗД, иск с правно осн. чл. 79, ал.1 ЗЗД за сумата от .....евро, както и иск по чл.92 ЗЗД за сумата от ..... лева.

Образувано е по искова молба на ППЗК“П.-“ ,с.С., област Видин с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление с.С., общ.Д., обл. Видин, представлявана от председателя К. И. К. срещу „Д. “ ООД със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“К. г.“ бл., вх.,ап. ЕИК ......., представлявано от Р. Н. К..

  В исковата молба ищецът излага, че ищецът ППЗК“П.-“ ,с.С. ,община Д. , област Видин е собственик на следния недвижим имот: Имот № ..... от 113,711 дка „Я.“ в землището на с.С., обл. Видин , въз основа на констативен нотариален акт № .., том ІV, дело № 733 от 2004 г. С нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване № .... , том VІ, рег. №..., дело № 105, партидна книга № ...., стр. .....на Служба по вписванията Белоградчик ППЗК“П.-“ ,с.С. като собственик на имота е учредила на ответника „Д.“ ООД вещно право на ползване върху описания недвижим имот Я.. Учреденото право на ползване е възмездно като е уговорено възнаграждение в размер на .....евро платимо до края на м.декември за годината , за която се отнася плащането. Уговорена е неустойка при предсрочно прекратяване на договора поради виновно поведение на една от страните в размер на ..... лева.

Поддържа се в исковата молба , че ползвателят „Д.“ не е изпълнил поетото задължение с нот. Акт за учредяване на на възмездно право на ползване като не е заплатил възнаграждение в уговорения срок за 2015 г.Ползвателян не е изпълнил и друго свое задължение поето с нотариалния акт за учредявянае на вещно право на ползване, а именно да се грижи за имота с грижата на добър стопанин, да поддържа съоръжението съобразно изискванията на Гражданска защита и другите нормативив страната , както и да полага дължимата грижа за снабдяване на населението на с.С. с вода. Излага се , че многократно ползвателят не е осигурявал адекватна защита на населението от вредното възвдействие на водите / т.е. не е поддържал съоръжението съобразно изискванията на ГЗ и другите нормативни актове в страната/ и не е предприемал своевременни действияза понижаване водното ниво на язовир „С.“. Получавани са множество писма и заповеди на областен управител Видин, във връзка с давани указания от Министерство на околната среда и водите , тъй като язовир „С.“ е потенциално опасен язовир на територията на област Видин. По този начин ползвателят е излагал на опасност населението на близките населени места от преливане на язовира, като е ставал причина за създаване на аварийни ситуации една от които много сериозна- през месец юли 2014 г.Задълженията , които не е изпълнявал ползвателят е изпълнявал собственика ищцовата кооперация, предвид естеството на обекта и съоръжението – язовир.По искане на кооперацията от Община Димово е предоставена техника при възникналата аварийна ситуация и предотвратяване на наводнение, а именно: багер и пясък34 куб.м във връзка с кризисната ситуация през месец юни 2014 г.Извършен е и оглед на място на 03.06.2014 г. И даденитесъс съставения Констативен протокол № 15 от същата дата указания за почистване на речното коритодо 500 м след язовирната стена, не е изпълнени като не са премахнати намиращите се там клони и дънери.

Това според ищеца обосновава правния му интерес да претендира заплащане на неизплатеното възнаграждение, дължимата неустойка, както и разваляне на сключения договор за учредяване на право на ползване на недвижимия имот, намиращ се в с. С., обл. Видин. Иска се съдът да постанови решение , с което да развали скючения договор за учредявяне на вещно право на ползване с нотариален акт № ... , том VІ, рег. №...., дело № ..., партидна книга № ...., стр. .... на Служба по вписванията Белоградчик, както и да бъде осъден ответника „Д.“ ООД да заплати на ищеца ППЗК“П.-“ ,с.С. сумата от..... евро , представляваща неизплатеното възнаграждение за ползване за 2015 г. , както и неустойка в размер на .... лева . Претендират се и разноските по делото.            

            В отговора на исковата молба ответника е направил възражение за наличие на кредиторова забава. Твърди, че ищецът умишлено или не е поставил ответното дружество в невъзможност да изпълни задължението си в срок. Твърди също, че ищецът не е уведомил по никакъв начин ответното дружество за промените в обстоятелствата (закриване на банкова сметка), ***ви изхода от настоящия процес. Поддържа се , че тези действия в своята последователност са били извършени умишлено, с цел да изненадат ответното дружество и в края на срока за изпълнение да го лишат от възможността за изпълнение.

            В съдебното заседание ищеца поддържа предявените искове и моли да се уважат същите.

            Ответника оспорва исковете и моли да се отхвърлят.

От събраните по делото писмени доказателства, от преценката на становището на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Безспорно е че ППЗК "П.-" с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление: с.С., общ.Д., обл.Видин е собственик на недвижимият имот за който е учредено правото на ползване, а именно: Имот № ... от дка "я." в землището на с.С., обл.Видин. Учреденото право е възмездно, като е уговорено възнаграждение в размер на .... // евро, платимо до края на месец декември за годината за която се отнася плащането. Уговорено е между страните, че при предсрочно прекратяване на договора, поради виновно поведение на една от страните, същата да дължи неустойка в размер на // лева.

       По делото е представено заверено копие от Протокол на Общото събрание на ППЗК "П.-" № , проведено на 13.01.2016 год. на което събрание е взето решение за предявяване на обективно съединените искове, предмет на настоящото производство. Събранието е свикано съгласно ЗК и Устава на кооперацията, налице е бил кворум. За установяване на валидно взето решение, с което е упълномощен председателят на кооперацията за предявяване на исковете по настоящото дело, сме представили заверени копия на: Протокол от 31.12.2015 год. за свикване на извънредно общо събрание на 13.01.2016 год., Протокол от 31.12.2015 год. с който е взето решение да се изготви Покана за свикване на извънредно общо събрание на 13.01.2016 год., Покана за свикване на извънредно общо събрание на ППЗК "П.-", Протокол № 15 от 13.01.2016 год. от проведено Общо събрание на ППЗК "П.- " с.С.. Тези писмени доказателства са оспорени от ответника и е открито производство по оспорването им. Във връзка с това е допусната графическа експертиза, която в заключения от 06.04.2017 и от 08.05.2017 год. е изследвала спорните подписи и автентичността на горепосочените документи. Заключението е, че документите са изпълнени от протоколчика на събранията Д.А.К., както и че положените подписи са изпълнени от посочените в документите лица. Предвид изводите на вещото лице , чиито заключения съдът възприема като обективни и компетентно изготвени следва да се приеме , че оспорването не е доказано.

Установено е също така по делото , че ползвателят "Д. " не е изпълнил поетото задължение с Нот.акт за учредяване на възмездно право на ползване и не е заплатил наем за 2015 година на ищцовата кооперация в уговорения срок. Установи се от събраните по делото писмени и гласни доказателства неплащането на възнаграждението от страна на ответника.

По делото е изслушавна и приета и съдебнотехническа експертиза , изпълнена от в.л. стр.инженер , който дава заключение , че за периода 2009-2016 г. процесния язовир“С.“ е поддържан и експлоатиран в съответствие с техническите изисвания , предписани от компетентните органи МОСВ- респ. БДДР Плевен , Областна администрация Видин , ДАМТК и Гражданска защита.Не са допуснати преливания на стената и наводнения на селищата и земите под язовира ,с изключение на предп исанията за почистване на речното корито до 500 м след язовирната стена, като са почистени около 150 м и не е монтирана водомерна рейка.

От показанията на разпитаните по делото свидетели В. А., И. П., Д.А. се установява, неизпълнението на задължението „Д." ООД да заплаща уговореното възнаграждение и постоянното му забавяне, а за 2015 год. - неплащане, така и неизпълнението на изискванията за осигуряване защита от вредното въздействие на водите и за предотвратяване на аварийните ситуации.

По делото са представени трудови договори, допълнителни споразумения, длъжностни характеристики, молби, уведомления по КТ, копия от трудова книжка и др. на председателя на кооперацията - ищец – К. И. К., които са неотносими съм спора, поради което не следва да се обсъждат от съда.

При така изложените факти съдът приема, че е сезиран с иск с правно основание чл.87, ал.З ЗЗД, иск с правно осн. чл. 79, ал.1 ЗЗД за сумата от ..... евро, както и иск по чл.92 ЗЗД за сумата от ..... лева-иск за разваляне на сключеният договор за учредяване право на ползване, материализиран в Нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване №, том VI, Рег.№ ..., дело № 1034/ 2004 г.на PC Белоградчик, вписан във Вх.рег.№ 2457/27.12.2004 год., Акт № ..., том VI, дело 1054/2004 г., партидна книга том ...., стр..... на Служба по вписванията Белоградчик, да осъдите "Д." ООД да заплати на ППЗК "П.-" сумата .... евро, представляваща неизплатено възнаграждение за 2015 год. за възмездното право на ползване, както и неустойка в размер на ..... /./ лева.

Не е спорно между страните , че ищецът е собственик на язовир „С.“ и че на ответникка е учредено възмездно право на ползване върху същия срещу заплащане на .... евро за всяка година , платими до 30.12.на годината , за която се отнася плащането. Не е спорно също така , че вноската за 2015 г. не е заплатена от ответника. Спори се между страните относно това, дали е налице виновно неизпълнение на длъжника или в случая е налице забава на кредитова , предвид закриването на сметката на кооперацията през ноември 2015 г.

Изхождайки от свободата на договарянето (чл. 9 от ЗЗД), когато предмет на задължението е парична сума, страните сами определят начина на изпълнението му – дали да се осъществи чрез плащане в брой, или безкасово. В случая е уговорено плащането да се осъществи безкасово – чрез платежни операции, чието изпълнение налага заверяване/задължаване на платежна сметка. Следователно плащането се смята за завършено със заверяване сметката на кредитора, т. е. от момента на преминаването на сумата в патримониума на кредитора (чл. 75, ал. 3 от ЗЗД, чл. 305 от ТЗ). Ето защо, съобразно това общо правило, чл. 97, ал. 1, изр. второ от ЗЗД предвижда, че когато предмет на задължението е парична сума, длъжникът може да се освободи от отговорност като вложи дължимата сума в банка по местоизпълнението на задължението.

Съгласно ограниченията въведени с чл. 3 от ЗОПБ, плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 1) на стойност, равна на или надвишаваща ..... лв. или 2) на стойност под .... лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава .... лв. Във връзка с приложното поле на ЗОПБ е издадено Писмо с Изх. № УК-3 от 04.04.2011 г. на министъра на финансите. Съгласно раздел III, т. 3.1 от него, предвиденият в закона стойностен праг от .... лв. се отнася, както за всяко самостоятелно плащане, така и за всички плащания по договор, по който общият размер на паричната престация е равен или надхвърля ..... лв.  В случая тъй като паричната престация по договора е на обща стойност .... лева / т.е.надвишава ... лева/посочената по-горе разпоредба, налага то да бъде направено или чрез превод на дължимата парична сума, или чрез внасянето й по платежна сметка.

По отношение на вземанията, платими в брой, длъжникът следва да е изразил готовност по местоизпълнението да престира на кредитора точно – с оглед количество и време, дължимата парична сума. При задълженията, които по волята на страните или по силата на ЗОПБ, трябва да бъдат изпълнени безкасово или чрез внасяне на дължимата сума по платежна сметка, предлагането на изпълнението се свързва с волеизявлението до кредитора за предоставяне на актуална банкова сметка.

***ло доказателства длъжникът да е отправил волеизявление до кредитора и това волеизявление да е направено в срока за плащане на задължението по договора. Представените доказателства за изпълнение на задължението за плащане чрез пощенски запис е с дата 29.01.2016 г. – т.е. извън срока за изпълнение на задължението за плащане, поради което съдът намира направеното възражение за кредиторова забава за неоснователно. За да е налице забава на кредитора в разглежданата хипотеза, на първо място, следва длъжникът да е предложил изпълнение на задължението. Приема се, че предлагането е действие, което е достатъчно за осъществяване на дължимия резултат.

Не съществува изискване относно формата, в която длъжника следва да отправи изявление до кредитора, с което изразява готовността си да изпълни поетото задължение и евентуално го кани да предостави банкова сметка, ***, че е уговорен такъв начин на плащане или размерът на задължението попада под ограниченията на чл. 3 от ЗОПБ. Това, предвид доказването му в процеса може да стане по различни начини, било то чрез изпращане на нотариална покана до кредитора, било то чрез различни форми на куриерски услуги.

На второ място, предложеното изпълнение трябва да е точно, т.е. да отговаря на дължимото – по размер, както и с оглед срока и мястото на изпълнение (определени по волята на страните, с нормативен или със съдебен акт).
С оглед размера на задължението, освен главницата, то следва да включва евентуално и дължимите лихви, разноски, такси и т.н., тъй като ако не е предложено точно дължимото, кредиторът може правомерно да откаже да приеме изпълнението (чл. 66 от ЗЗД), което е пречка за поставянето му в забава.

На последно място, за да говорим за забава на кредитора, е необходимо да е налице отказ от негова страна да приеме предложеното изпълнение. Този отказ може да е изричен или да се изведе от конкретното му поведение. Така например, ако кредиторът не предостави поисканата от длъжника информация за банкова сметка ***нето на такава, безспорно е налице отказ от негова страна да получи предложеното изпълнение.

Съгласно Решение № 197 от 18.02.2014 г. по т. д. № 666/2012 г., Т. К., І Т. О. на ВКС, освен посочените три елемента, за да се квалифицира поведението на кредитора, като забава по смисъла на чл. 95 от ЗЗД, имаща за последица саниране на забавата на длъжника, е необходимо длъжникът да представи доказателства, че освен предложението, действително е предприел каквито и да било действия по чл. 97, ал. 1 предл. второ от ЗЗД, вкл. и чрез удостоверяване на откази на банки за откриване на сметка в полза на трето лице.

Предвид изложеното дотук съдът намира, че по делото не се твърди и не се доказа длъжникът да е отправил в срока за изпълнение на задължението му изявление за изпълнение на задълженията си до кредитора, което да точно по отношение срок, размер и място на изпълнение /респ.да поиска информация за банкова сметка/, *** , че е налице неизпълнение от страна на длъжника на задължението си по договора за заплащане на уговореното възнаграждение за ползване на язовира за 2015 г. Неоснователно е възражението за забава на кредитора. Предложеното изпълнение от страна на длъжника около един месец след изтичане на срока за плащане с пощенски запис не е точно , поради което неприемането на предложеното изпълнение от страна на кредитора не влече негова забава и не освобождава длъжника от последиците от собственото му неизпълнение.

Съгласно чл. 96, ал. 1 от ЗЗД, забавата на кредитора освобождава длъжника от последиците на собствената му забава. Така, след изпадането на кредитора в забава, длъжникът на парично задължение няма да дължи мораторните лихви или ако е уговорена – неустойка за забава, които до момента е дължал, поради собственото си неизпълнение. Тъй като се установи , че неизпълнението на задължението на ползвателя на язовира- ответник в процеса се дължи на неговото виновно поведение , то същия следва да заплати стойността на уговоренатаноемна цена за ползване на язовира за 2015 г., както и предвидената в договора неустойка в размер на ..... лева. Поради неизпълнение от страна на ползвателя следва да се уважи и предявеният от изправната страна по договора ППЗК“П.-“ иск за разваляне на договора.

 

            При този изход на процеса, на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените в настоящето производство разноски общо в размер на .....лева, от които -.....лева държавна такса и ....лева адвокатско възнаграждение.

            Воден от гореизложените мотиви, Видинският окръжен съд

                                            Р   Е   Ш   И :   

 

    РАЗВАЛЯ сключеният договор за учредяване право на ползване, материализиран в Нотариален акт за учредяване на вещно право на ползване № ..., том VI, Рег.№ ...., дело № 1034/ 2004 г.на PC Белоградчик, вписан във Вх.рег.№ 2457/27.12.2004 год., Акт № 9, том VI, дело 1054/2004 г., партидна книга том ....., стр..... на Служба по вписванията Белоградчик между ППЗК“П.-“ ,с.С., област Видин с ЕИК ......, със седалище и адрес на управление с.С., общ.Д., обл. Видин, представлявана от председателя К. И. К. и „Д. “ ООД със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“К. г.“ бл., вх.,ап.. ЕИК , представлявано от Р. Н. К..

ОСЪЖДА "Д. " ООД със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“К. г.“ бл., вх.,ап. ЕИК ........, представлявано от Р. Н. К. да заплати на ППЗК "П.-",с.С., област Видин с ЕИК ........., със седалище и адрес на управление с.С., общ.Д., обл. Видин, представлявана от председателя К. И. К. сумата // евро, представляваща неизплатено възнаграждение за 2015 год. за възмездното право на ползване, както и неустойка в размер на // лева.

            ОСЪЖДА "Д. " ООД със седалище и адрес на управление гр.С., ул.“К. г.“ бл., вх.,ап. ЕИК .........., представлявано от Р. Н. К. да заплати на ППЗК "П.-",с.С., област Видин с ЕИК ..........., със седалище и адрес на управление с.С., общ.Д., обл. Видин, представлявана от председателя К. И. К. .....лева, от които -..... лева държавна такса и ...... лева адвокатско възнаграждение.

               Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                              ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: