ВГРД № 43-2019

Решение по Гражданско дело 43/2019г.

РЕШЕНИЕ

№ 26

гр. Видин, 19.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в публичното заседание на 12 март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря            и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 43 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК във връзка с чл.30,ал.3 и чл.28,ал.6 от "Закон за закрила на детето".

Образувано е по въззивна жалба на М.Б.Й. и Е.К.Й., против решение № 556/19.11.2018 год. по гр.дело №2322/2018 год. на Районен съд-Видин, с което по молба на Д. "С. п."-гр.Видин съдът е прекратил постановената мярка за закрила по отношение на И. И. С. в семейството на бабата и дядото по майчина линия , Е.К.Й. и М.Б.Й. и хе настанил същата в професионално приемно семейство до завършване на средно образование , но не по-късно от навършване на 20 годишна възраст или до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение, прекратяване или отпадане на основанията за това .

Въззивниците поддържат, че решението е неправилно, тъй като районният съд го е  постановил въз основа на данните от представения по делото социален доклад, които не отговарят на действителното положение. Твърдят, че неправилно е прието в решението , че бабата и дядото са неспособни да полагат адекватни грижи за детето. Излагат , че бабата е била със счупен крак през 2017 г. но впоследствие се е възстановила и към настоящия момент може да се движи без особени затруднения за да осъществява грижи за дедето. Поддържат , че и двамата получават пенсия и могат от финансова гледна точка да задоволяват нуждите на детето И. от храна и облекло. Твърдят че имат добри битови и хигиенни условия в къщата наета от вуйчото на детето през 2018 г. Развиват доводи , че детето е изразило желание да живее при своите баба и дядо, и че за всяко детете е по-добре да расте в семейна среда, отколкото при приемни родители.

Искат детето И. С. да бъде върнато в семейството на своите баба и дядо за отглеждане и възпитание.

Представят договор за наем от м.ноември 2018 г.

От Д."С. п."-гр.Видин не е постъпил отговор.

Въззивната жалба е процесуално допустима като подадена от процесуално легитимирани страни в производството, в законоустановения срок и срещу обжалваем съдебен акт.

За да се произнесе по основателността на жалбата, настоящият съдебен състав взе предвид следното:

Районен съд-Видин е сезиран с молба от Д. "С. п."-гр.Видин, за прекратяване на постановената мярка за закрила на детето И. И. С., с ЕГН:********** – настаняване  в   семейството на роднини  М.Б.Й. и Е.К.Й. и постановяване на нова - настаняване в професионално приемно семейство на Г. К. П. с ЕГН: *********** и П. И. П. с ЕГН: **********, двамата с постоянен адрес ***. Излагат се съображения в молбата, че детето се намира в риск, с оглед обстоятелството, че М.Й. е счупила долен крайник, до момента не се е възстановила, и е в невъзможност да полага грижи за детето. И. е без родителски контрол и ежедневно неглижирана от семейството, в което се отглежда. Детето проявява девиантно поведение и не желае да спазва ограничения и правила. Майката на детето не е в състояние да полага грижи по отглеждане и възпитание на детето, с оглед наличие на здравословен проблем, семейството на бабата и дядото –също.  Професионалното приемно семейство е в състояние да осигури грижи и възпитание, подходящи за възрастта на И., сигурна и спокойна семейна среда.

Пред районния съд родителите на детето не са се явили. Събрани са писмени доказателства  е  приет социален доклад, изготвен от ДСП-Видин.

Първоинстанционният съд е обсъдил подробно събраните доказателства и е възприел фактическа обстановка, въз основа на която е направил задълбочени  изводи за основателност на молбата. Фактическите констатации и правните изводи се споделят изцяло от настоящият съдебен състав, поради което и на основание чл.272 от ГПК въззивният съд препраща към мотивите, изложени в обжалвания съдебен акт. 

В отговор на изложените в жалбата оплаквания към мотивите на районния съд могат да бъдат добавени следните съображения:

Пред РС-Бяла Слатина всъщност са се развили две производства-за прекратяване настаняването на детето И. в настаняване  в   семейството на роднини  М.Б.Й. и Е.К.Й. и постановяване на нова - настаняване в професионално приемно семейство на Г. К. П. с ЕГН: *********** и П. И. П. с ЕГН: **********, двамата с постоянен адрес ***. Налице е промяна на мярката за закрила, поради което производството правилно е квалифицирано като такова по чл.30а от ЗЗДет.

 Производството по чл.30 ЗЗДет е производство за съдебна администрация на правоотношения, свързани с постановяване мерки за закрила на децата. Прекратяване на настаняването се постановява по искане на приемното семейство, на семейството на роднини и близки,на Д. “С. п.”, на родителите на детето или на прокурора. В конкретния случай производството е инициирано от активно легитимирано лице – Д. "С. п."-гр.Б. С.

Производството по чл.26-28 ЗЗДет също е производство за съдебна администрация на правоотношения, свързани с постановяване мерки за закрила на децата. Искането за настаняване на дете за отглеждане на приемно семейство се прави от Д."С. п.", прокурора или родителя. В конкретния случай и това производство е инициирано от активно легитимирано лице – Д. "С. п."-Видин.

Както бе посочено и по-горе, основанието, на което е поискано прекратяване на настаняването, е по чл.29,т.1 ЗЗДет, а не по т.5-с отпадане на основанията по чл.25,ал.1 ЗЗДет. Въпреки това, с оглед производството по настаняване на детето Д. в приемното семейство на В.М.В., първоинстанционният съд е изследвал и въпроса дали бабатя и дядото притежават нужния родителски капацитет  и възможности за отглеждането на детето, като настоящият състав на ОС-Видин изцяло споделя изложените в обжалваното решение мотиви.

Детето е родено от родители  И. С. П. и  Е. Е. К., видно от удостоверение за раждане , издадено въз основа на акт №………/ 09.06.2005г. на община Видин.

Бащата е напуснал семейството през 2015г. и се установил в гр.Кула. От този момент майката често сменя партньорите, и оставя детето на грижите на родителите си. Детето е настанено  в семейството на бабата и дядото по майчина линия роднини  М.Б.Й. и Е.К.Й. с решение №161/03.04.2017г.по гр.д.№424/2017г.на ВРС. 

Майката заминава за И. с един от партньорите си, обявена е за издирване от родителите и, връщат я в България от италиански манастир, в много лошо психическо състояние. Същата е с диагноза Б. а. р., Е. –големи припадъци с рядка честота, видно от ЕР на ТЕЛК Общи заболявания Видин …………./14.03.2014г., ТЕЛК Общи заболявания Видин ………./25.05.2018г., ТЕЛК Общи заболявания Видин ……../23.04.2018г.,  медицинско свидетелство от  01.10.2018г. Заживява в дома на родителите си, заедно с децата си, започва медикаментозно лечение, предписано от психиатър, което спира  и прави опит за с. Продължава да живее в дома на М. и Е. Й. През 2017г. бабата чупи долен крайник и детето остава с грижите на дядо си , който не успява да осигури необходимите условия за отглеждане и възпитание на И. Видно от социалния  доклад, както и от Решение по възпитателно дело №26/05.05.2017г.на МКБППМН при Община Видин,  ,Направление за ползване на социални услуги № НП/Д-ВН-….  от 02.10.2018г., Протокол от проведен разговор, от 09.10.2018г. в дома на Й., се установява, че И. е установена с още две непълнолетни момичета в района на кв.Нов път Видин, където отишли на 15.02.2017г. около 15.30 ч.да пият кафе в заведение. Останали до 17.00ч.,след което отишли в частен дом в квартала, където били открити на 16.02.2017г. от служители на РУ Видин. На И. е наложена възпитателна мярка.

При срещата в дома, в който се отглежда детето е установено, че липсва дневна светлина, налице е лоша хигиена, непроветрено и задимено. От изслушването на детето се установява, че се чувства добре в приемното семейство, където е настанен и брат и, но иска да се върне при баба и дядо й. В къщата на последните нямало топла вода, нямало и ток известно време. През зимата се отоплявали на дърва, топлят едната стая, в която спят И., баба й и брат й. В другата стая спят майка й, дядо й и по –малкия и брат. Баба и не може да ходи до тоалетна и да се обслужва. Видно от свидетелските показания, детето посещава редовно училище, имала две отсъствия,  и 2 закъснения, не са констатирани проблеми с дисциплината. Социалния работник, посетил адреса излага, че при посещението се разминала с мъж от ромски произход на входа на къщата, който бил новия приятел на майката, помещенията са тъмни , непроветрени, в къщата се пуши, хигиената е много лоша. Свидетелят Й.-вуйчо на И. излага, че къщата, която ползвали родителите му, майката и трите деца е на негов приятел. Била в добро състояние, купили бойлер, направили баня и удобства, но след настаняването им всичко разрушили, и не поддържали къщата. В началото се грижили за децата, но не достатъчно. Не поддържат хигиена, не плащат тока, майката често сменя съжителите си, споделя за случаи на неглижиране на децата, за присъствие на И. около 20-21 ч. в бара на магазина в селото.

            Поради констатирания риск за здравето на детето , видно от социалния доклад на ДСП Видин,  със Заповед  № ЗД/ Д-ВН -…/ от 09.08.2018г. на Директор Д „СП” Видин е прекратено настаняването на детето в  семейството на бабата ти дядото  и със Заповед  № ЗД/ Д-ВН- …./ 09.08.2018г. на Директор Д „СП” Видин е постановено настаняване в  семейството на професионално приемно семейство Г. К. П. с ЕГН: *********** и П. И. П. с ЕГН: **********. При социалното проучване не са открити близки и роднини, които да изявяват желание да полагат грижи по отглеждане и възпитание на детето  в семейна среда. Невъзможна е и реинтеграцията в семейството на майката, поради изложените обстоятелства. От Социален доклад, изготвен от Д”СП”Видин, О”ЗД”, е видно ,че детето се чувства добре в семейството, в което е настанено, осигурени са грижи и спокойствие за детето. В същото семейство е настанен и единия брат  на И.

Социалният работник излага становище, че към настоящия момент в интерес на детето е да бъде настанено в приемното семейство, с оглед отглеждането и възпитанието му в семейна среда, по който начин ще бъде осигурена защитата интереса на детето и неговите права.

Установено е пред първата инстанция и тази фактическа обстановка не е променена и пред настоящата, че бабата и дядото, при които е настанено детето не успяват да полагат необходимите грижи за отглеждане и възпитание, не осигуряват необходимия контрол, не налагат ограничения. Липсват хигиенно –битови условия, налице е и неподходяща психо-емоционална среда в семейството, а с оглед наличното заболяване на майката, и поведението на същата, е налице и риск от увреждане на здравето и живота на детето. Липсват  подкрепа, стабилност и спокойствие ,  както и родителски капацитет.

В обобщение на изложеното, въззивният съд намира, че решението на ВРС , с което е прието , че са налице основанията за постановяване на промяна на приложената мярка за закрила на детето, като същото следва да бъде настанено в семейството на професионалните приемни родители, с оглед осигуряване на семейна среда за отглеждане и възпитание на детето, следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, Видинският окръжен съд

 

 

                                     Р    Е     Ш     И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 556/19.11.2018 год. по гр.дело №2322/2018 год. на Районен съд-Видин.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.28,ал.6 и чл.30, ал.3 ЗЗДет.

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: