ВГРД № 45-2019

Решение по Гражданско дело 45/2019г.

РЕШЕНИЕ

№ 27

гр. Видин, 17.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в публичното заседание на 12 март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

 

с участието на секретаря            и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 45 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от Л.Г.М. от с.Г. против Решението, постановено по гр.д.№ 2916 по описа за 2017г. на Видинския районен съд  по допускане на делбата, в частта, в която от делбената маса са изключени движимите вещи: лек автомобил „О. В.а“ с ДК № ….. , мотоциклет ……. с ДК № … и лек автомобил „О. К.“ с ДК № . Излага , че в тази му част счита решението за незаконосъобразно и постановено в нарушение на събраните по делото писмени доказателства. Поддържа, че тези вещи са придобити по време на брака , видно от справката от КАТ – ПП. Бракът е прекратен през 2003 г. Ищцата не ги ползва или владее , поради което счита , че неправилно е отхвърлен иска за делба на процесните движими вещи. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд , в частта , в която е отхвърлен иска за делба на движимите вещи: лек автомобил „О. В.“ с ДК № …….. , мотоциклет …… с ДК № ……… и лек автомобил „О. К.“ с ДК № ….. като неправилно.

Против въззивната жалба е постъпил отговор, в който се поддържа, че решението на първата инстанция по допускане на делбата е правилно и следва да бъде потвърдено.

Въззиваемата чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

 

Обжалвано е решение на Видинския районен съд по допускане на делбата, в частта в която е отхвърлен иска за делба на движимите вещи: лек автомобил „О. В.“ с ДК № ……….., мотоциклет …. с ДК № …. и лек автомобил „О. К.“ с ДК №……..

Видинският окръжен съд, като съобрази изложените във въззивната жалба и отговора пороци на решението на основание чл. 269 ГПК, намира следното:

Пред районен съд е предявен иск за делба от Л.Г.М. от с.Г., която твърди, че страните са сключили граждански брак на 26.04.1987г., който брак е прекратен с развод с влязло в законна сила решение на 29.12.2004г. по гр.д. № 170/2002г. по описа на PC - Видин. Поддържа се, че по време на брака страните са придобили недвижим имот - апартамент № …., находящ се в гр. В., ж.к. А. С. бл. ..., вх. ..., ет. ...., ведно с избено помещение № ../.. с нотариален акт № .., том .., per. № …, дело № 1215/1999г. на нотариус Ц. Д., както и шест на брой моторни превозни средства, както следва: лек автомобил „О. В." с ДК № ...., мотоциклет ……. с ДК № ...., лек автомобил „ О. К." с .........., лек автомобил „О. К." с ДК № ...., лек автомобил ВАЗ … с ДК № .... и самоходно шаси с ДК №….

 

От събраните пред първата инстанция писмени и гласни доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

От представения препис на решение № 93/30.06.2003г. по гр.д. № 170/2002г. по описа на PC — Видин, се установява, че бракът на страните, сключен с акт за граждански брак № …../26.04.1987г. на Община Видин, е прекратен с развод.

От препис на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № …, том ..., per. № …, дело № ..../1999г. на нотариус Ц. Д., че на 05.11.1999г. ответникът е купил следния недвижим имот, находящ се в гр. В.: апартамент № … в ж.к. А. С. бл. .., вх. .., ет. ... със застроена площ от 76.40 кв.м. , ведно с принадлежащото му избено помещение № …/… със застроена площ от 2.80 кв.м., както и 1.091% ид.ч. от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху мястото, на което е построен жилищния блок, а по схема: самостоятелен обект в сграда с идентификатор ………... в поземлен имот ……….. по кадастралната карта на гр. Видин с предназначение: жилище апартамент № …, находящ се в гр. В., ж.к. А. С. бл. ..., вх. ...., ет. ...., със застроена площ от 76.40 кв.м. при съседи на жилището: на същия етаж: ……., ……., под обекта: ……., над обекта: няма, ведно с избено помещение с площ от 2.80 кв.м. и 1.091% ид.ч. от общите части на сградата и от право на строеж върху мястото.

От представените справки от сектор Пътна полиция при ОДМВР - Видин, се установява, че процесиите МПС- та - лек автомобил „О. В." с ДК № .........., мотоциклет …. с ДК № .... и лек автомобил „ О. К." с ДК № ...., са записани на името на ответника, но не се установява кога са придобити от ответника и начина им на придобиване.

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът направи следните изводи:

При извършена проверка по чл. 269 ГПК въззивният съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо.

Предмет на въззивната проверка е решението на първоинстанционния съд , с което в делбената маса не са включени движими вещи- два автомобила и един мотоциклет. Безспорно се установи, че страните по делото са бивши съпрузи, чийто брак е прекратен с развод с влязло в законна сила решение на 29.12.2004г. Установено е, че процесния недвижим имот е придобит на 05.11.1999г. по време на брака на страните и макар да се води само на името на ответника, същият принадлежи и на двамата съпрузи и представлява съпружеска имуществена общност, съгласно чл. 21, ал. 1 от СК. В Тази част решението не се обжалва.

По отношение на процесиите МПС- та - лек автомобил „О. В." с ДК № ........, мотоциклет . с ДК № .... и лек автомобил „ О. К." с ДК № ..... ВРС е приел, че не са събрани безспорни и категорични доказателства, както за момента, така и за начина им на придобиване, за да се направи категоричния извод, че същите са СИО. Освен това, не е установено, че тези автомобили се намират в държане на ответника. Пред въззивната инстанция, нови доказателства, които да променят установената от районния съд фактическа обстановка, не са представени. За да бъде допусната делба между страните по отношение на движима вещ е необходимо да се докаже съсобственост по отношение на тази вещ, съществува ли, кой от съделителите я държи , или къде се намира. При това положение, тези движими вещи правилно не са допуснати до делба.

Поради съвпадане на изводите на първата и ваззивната инстанция, обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р  Е  Ш  И :

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 599 от 05.12.2018г., постановено по гр.д. № 2916 по описа за 2018 г. на Районен съд – Видин.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба при условията по чл.280 от ГПК пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: