ВЧНД № 77-2019

Определение по Наказателно дело 77/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ№57

Гр. Видин12.04.2019 година В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд гр. Видин, наказателна колегия, в закрито си заседание дванадесети април, през две хиляди и деветнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

ЧЛЕНОВЕ: Г. Й.

Р. Д.

при секретаря                                         и в присъствието на прокурора

......................... като разгледа докладваното от СЪДИЯ Д. по частно

наказателно дело №77 по описа за 2019 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.243 ал.УН и следващите от Наказателно процесуалния кодекс.

Делото е образувано по частен протест на Районна прокуратура Видин, срещу Определение №201 на Видински районен съд, постановено на 14.03.2019г. по наказателно частно дело №198 по описа за 2018 година на Районен съд - Видин, с което е отменено постановление на Районна прокуратура - Видин с №02048/2018г. от 04.02.2019 година, с което е прекратино наказателното производство по досъдебното производство №ЗМ- 984/2018г. по описа на РП-Видин, образувано за това ,че на 18.10.2018г. в град Дунавци, в магазин, находящ се на ул."Драва"№18, била отправена закана за убийство спрямо Г. ***, казвайки й, че ще бъде убита и ще си затрие семейството и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му - престъпление по чл.144, ал.З от НК.

В протеста се твърди, че атакуваното определение е неправилно, поради което се иска неговата отмяна. Твърди се също в протеста, че съдът не е изпълнил задължението си да направи пълен и всестранен анализ на събраните доказателства, като анализира противоречията между тях и изложи съображения защо едни от тях приема, а други - отхвърля. Вместо да стори това, Районният съд неправилно е заключил, че постановлението за прекратяване на наказателното производство е неправилно и необосновано.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на протестиращия, намира, за установено от фактическа страна, следното:

Производството пред Районен съд - Видин по частно наказателно дело №198 по описа за 2019 година е образувано частна жалба от Г.С.Д. ***, срещу Постановление за прекратяване на наказателно производство от 04.02.2019 година по ДП№ЗМ-984/2018 година по описа на РУ-Видин, п.пр.№02948/2018годин на РП - Видин, за престъпление по чл.144, ал.З от НК. С постановлението си РП-Видин е приела, че в съответствие със събраните по делото писмени и гласни доказателства е налице чл.24, ал.1, т.1 от НК, т.е., че не е налице извършено престъпление от общ характер и е прекратила производството.

С атакуваното пред настоящата инстанция определение, Видински районен съд е приел, че направения извод от прокуратурата е неправилен и необоснован, тъй като не е отдала съответното значение и не е извършила задълбочен анализ на гласните доказателства, които сочели по един категоричен и убедителен начин, че на посочената от жалбоподателката Д. дата, лицето Л. М. се е заканил с убийство на пострадалата, като тази закана е предизвикала основателен страх у същата.

Окръжен съд Видин, вземайки в предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:

Протеста е редовен, подаден в законоустановения срок от лице, което има качеството на страна в процеса.

Производството по чл.243 от НПК има особен характер, като първоинстанционният съд действа като горестоящ прокурор, тъй като се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението да прекратяване на наказателното производство - чл.243, ал.4 от НПК. От своя страна, въззивната инстанция контролира правилността на преценката на първоинстанционния съд.

При всички положения, обаче, съдът участва като арбитър по фактическите и правни въпроси между страните в наказателния процес, сред които е и прокуратурата и не може да контролира тяхното процесуално поведение. Съдът не е орган по разкриване на престъпленията и разобличаване на виновните. Единствено в съдебната фаза на процеса, съдът събира доказателства, но това той прави служебно, а не чрез указания до страните. Изложеното до тук не дава възможност на съдебните инстанции да възлагат конкретни действия по разследването, а единствено проверяват неговата пълнота и законосъобразното извършване на процесуалните действия, както и когато не е изяснена и противоречивостта в показанията на свидетелите и причините за това.

Конкретно в настоящия казус съдът приема изцяло основният извод, направен от първоинстанционния съд за наличие на категорични доказателства за извършено престъпление от общ характер, като се основава на следните такива:

На първо място, въззивният съд след като се запозна подробно с всички събрани свидетелски показания, събрани по делото, констатира, че направения извод в атакуваното постановление, че „Едните твърдят, че имало и закани за убийство, другите отричат и твърдят, че са искали само да разговарят. Установено е, че между посочените лица има конфликт. Налице са противоречиви свидетелски показания. В случая липсват безпристрастни свидетели, гаранция за обективност. Липсват достатъчно доказателства за осъществяване на престъпен състав", е неточен. Преди всичко този извод е направен без конкретен анализ на тези доказателства, те само са цитирани по- горе в постановлението. Прокуратурата също е длъжна да мотивира своите постановления, в това число също има задължението да направи пълен и всестранен анализ на събраните доказателства, като анализира противоречията между тях и изложи съображения защо едни от тях приема, а други - отхвърля. Освен това, в един наказателен процес не може винаги да има само и единствено безпристрастни свидетели. Дори и при противоречиви свидетелски показания, следва се възприемат едните от тях и се направи анализ защо именно тях възприема и защо другите не възприема и на базата на този анализ съдът да прецени правилно ли са анализирани съответните доказателства.

Въззивнит съд констатира следното: Преди всичко се установява по категоричен начин, че между страните има конфликт - съпругът на Д. е завел наказателно дело от частен характер срещу Л. М. за нанесена телесна повреда. На инкриминираната дата по повод поведението на съпруга пострадалата Г. Д. – М. Д., по показанията на А.М./л.42 ДП/, че Д. искал да ги прегази, като ги притиснал заедно с бременна му жена в друга кола, отишли в дома на чичо си Л. М., като му разказал за случая. За да защити А.М. и съпругата му Б. М., Л. М. отишъл заедно със сина си Р. М. в магазина на Д., където се намирала Г. Д. и нейната непълнолетна дъщеря С.С. и там станал скандал.

Това обстоятелство се доказва по безспорен начин и от показанията на свидетеля Г. К. /л.44 ДП/, който установява, че "Когато излизах от клуба видях, че пред магазина на Г., който се намира в центъра на махалата имаше много хора, но не зная какво правят там. Видях,че от магазина излизаше Л.М. от град Дунавци. Чух,че Л. и Г. нещо крещяха...Л. беше със сина си и жена си, на които не знам имената и се качиха в буса, като тръгвайки щеше да удари Г., която стоеше пред магазина." От протокола за разпит е видно, че този свидетел не е в никакви близки или роднински отношения както с М., така и с Д. За наличие на скандал се установява и от показанията на свидетеля Р. М./л.5 5/"Г. беше много ядосана и агресивна, като не съм чул Л. по никакъв начин да я заплашва. Може само да я е псувал малко, но категорично заявявам, че той не е отправял заплахи към Г. и семейството й."

От значение за преценката на всички свидетелски показания са и тези на Д. С. М./л.64 ДП/ „...След него дойде Л.Т. от гр.Дунавци със сина си Р.. Те също влязоха вътре в магазина.. .Когато влезе в магазина Л. започна да заплашва Г., че ще ги унищожи, ще ги убие, ще й изкърти зъбите и за какви се имат. Не чух Г. да му казва нещо, само изгони Л. от магазина. Р. избута Л. и сина му навън. Тогава Р.се върна в магазина и точно на вратата удари Г. с ръка...Тогава Л. и сина му се качиха в буса си и след като запали той със засилка искаше да удари в магазина, по-скоро да удари Г.. Някой дръпна Г., но не видях кой, след което Л. си тръгна с буса." Показанията на този свидетел, независимо, че е в родствени отношения със съпруга на Д. - негов брат, кореспондират с останалите доказателства по делото относно възникналия скандал, поради което няма основания, показанията му да не се кредитират. От друга страна свидетеля С. М. И. - свекър на пострадалата, установява, че „След този случай Г. искаше да се махне и да не продава повече в магазина...Хората в гр.Дунавци се страхуват от Л..", което обстоятелство кореспондира с начина и повода Л. М. да нахлуе по този начин в магазина и да търси саморазправа и скандал с Д, както и с установения от всички свидетели факт, че свидетелят Р. М. виждайки агресивното поведение на Л. М. е избутал същия от магазина навън, за да не стане него по-лошо..

Въззивният състав намира останалите съображения на Районен съд - Видин, изложени в атакуваното с частния протест определение за съществени, лаконични и основателни в съответствие със събраните доказателства по делото. Намира също, че направения от първоинстанционния съд извод, че следва да бъде направен правилен и задълбочен анализ на приложените по делото писмени и гласни доказателства е правилен и основателен с оглед посочените по-горе доказателства.

Ето защо, с оглед на горните съображения, въззивният състав намира, че атакуваното определение на Районен съд - Видин, с което е отменено постановлението за прекратяване на наказателно производство от прокурора на Районна прокуратура - Видин, следва да бъде потвърдено.

Водим от изложеното и на основание чл.243, ал.7 от НПК, Видински окръжен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА Определение №201 на Видински районен съд, постановено на 14.03.2019г. по частно наказателно дело №198 по описа за 2019 година на Районен съд - Видин, с което е отменено постановление на Районна прокуратура - Видин с №02048/2018г. от 04.02.2019 година, с което е прекратено наказателното производство по досъдебното производство №ЗМ-984/2018г. по описа на РП-Видин, за престъпление по чл.144, ал.З от НК.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура - Видин за ново произнасяне, съобразно указанията в обстоятелст вената част на настоящото определение и определението на ВРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                       2.