ВНОХ № 165-2017

 

                    Р Е Ш Е Н И Е  

  

гр. Видин 21.12. 2017 г.

 

                  В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Видинският окръжен съд,   наказателно отделение в публичното

заседание на двадесет и трети ноември

през две хиляди и седемнадесета година в състав :

              

                                      Председател: И. И.

                                                      Членове: В. С.

 

Р. Д

                                                                  

                                                              

                              

при секретаря     ... А. А.  ..       и в присъствието на

прокурора ... П. В.   ....   като разгледа докладваното от СЪДИЯТА С. ВНОХ д. № 165   по описа за 2017 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по въззивна жалба на адв. Е.В. ***, защитник на подс. В.К.В. *** против Присъда № 287 /2017 г. на Районен съд – Видин, постановена по НОХ д. № 793 /2016 г. по описа на същия съд.

В жалбата се развиват съображения, че така постановената присъда е незаконосъобразна и постановена в нарушение на процесуалните правила. Сочи се, че няма събрани достатъчно доказателства за постановяване на осъдителна присъда.

Иска се присъдата да бъде отменена и да бъде постановена друга, с която подсъдимият да бъде признат за невинен по повдигнатото срещу него обвинение.

Жалбоподателят заяви в съдебно заседение, че иска справедливо решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – Видин в съдебно заседание заяви, че Присъдата следва да бъде потвърдена.

Обвинението е по чл. 195 ал.1 т.4 и 7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК.

Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал и след като извърши служебна проверка на присъдата в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК намира, жалбата е неоснователна, а атакуваната присъда следва да бъде потвърдена с оглед на следното:

 

Депозираната жалба е допустима – подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и срещу обжалваем акт.

С атакуваната присъда Районен съд - Видин е признал жалбоподателя за виновен по повдигнатото му обвинение по чл.195 ал.1 т.4 и 7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК.

Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, като ги е преценил поотделно и в съвкупност. Фактическите положения, които са приети за установени се доказват по несъмнен начин. По делото са изяснени обстоятелствата свързани с повдигнатото обвинение, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи процесуалните права на страните.

С оглед установената фактическа обстановка, първоинстанционният съд правилно е приложил закона, като е квалифицирал деянието и справедливо и законосъобразно е наложил наказание “лишаване от свобода”  за срок от 1 година, което да се изтърпи ефективно.

Оплакванията в жалбата са неоснователни.

С оглед на събраните на досъдебното производство и във фазата на съдебното следствие писмени и гласни доказателства по делото е безспорно установено, че подс. В. на 30.06.2015г. заедно със С.Т., С.М., М.П., А.Н., Г.А., С.В. и И.В. /първите трима от с. Бело поле, последните четирима от гр. Белоградчик/ в землището на с. Чифлик изкопали и насекли кабел, който е собственост на БТК АД. За целта използвали лопати, чукове и секачи. Кабелът е ТЗБ 19х4х0,9.

Предаден е 13 рула кабел с Протокол за доброволно предаване.

Останалите лица вече са осъдени за извършеното престъпление.

Подс. В. е бил установен на местопрестъплението от органи на полицията.

На място са били налични и инструментите, описани по-горе.

Участието му в извършване на престъплението е безспорно доказано.

В условията на повторност подс. В. е извършил кражба на общо 205,40 метра меден проводник тип ТЗБ 19х4х0,9 на обща стойност 2 259,40 лева, който е собственост на БТК АД – София.

Установената фактическа обстановка се потвърждава от протоколите от съдебно заседание в първата и във въззивната инстанция, както и от събраните на досъдебното производство доказателства.

Оплакванията във въззивната жалба за необоснованост и незаконосъобразност не намират основание в материалите по делото.

Фактическата обстановка, която е установена от Районния съд се възприема изцяло от въззивния съд. Разпитани са всички свидетели, които имат информация за извършеното престъпление и могат да установят факти по внесеното обвинение. Писмените доказателства подкрепят и допълват установената със свидетелски показания фактическа обстановка. Те са обстойно анализирани в мотивите към Присъдата. В тези мотиви Районният съд е извършил анализ на събраните писмени и гласни доказателства, който категорично сочи че подсъдимият е извършител на престъплението. Поради това фактическата обстановка, която е установена в пълнота, коректно и точно се възприема изцяло от въззивната инстанция.

Възприетата фактическа обстановка изцяло обезпечава разкриването на обективната истина по делото.

С оглед на това въззивната инстанция намира, че основавайки се на правилно изяснена фактическа обстановка районният съд е постановил една обоснована от фактическа страна присъда.

След като е изяснил всички факти и обстоятелства, които са от значение за правилното решаване на делото основният съд правилно е приел, че извършеното от подсъдимия деяние е съставомерно по чл.195 ал.1 т.4 и 7 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.20 ал.2 от НК и го е признал за виновен.

С оглед на смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства, които са подробно обсъдени в мотивите към атакуваната присъда основният съд правилно е преценил, че за да бъдат ефективно осъществени целите на чл. 36 от НК на подсъдимия следва да се наложи наказание съобразно разпоредбите на закона и е определил това наказание в съответствие с доказателствата по делото и според своето вътрешно убеждение.                                                        

По този начин районният съд е постановил една законосъобразна присъда.

Въззивната инстанция намира, че атакуваната присъда е обоснована и законосъобразна. Същата е постановена в съответствие с писмените и гласни доказателства по делото, поради което следва да бъде потвърдена, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

Предвид на установеното по-горе Видински окръжен съд намира, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

Водим от горното и на основание чл.338 във вр. с чл.334, т.6 от НПК, Видинският окръжен съд

       

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 287 /2017 г. на Районен съд – Видин, постановена по НОХ д. № 793 /2016 г. по описа на същия съд.

                 Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и/или протест.

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                2.