ГР.Д. № 66-2019

Решение по Гражданско дело 66/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        №19

 

гр.В** 26.03.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

            ВОС, гражданска колегия в открито заседание на двадесет и шести март две хилядна и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                    Председател:   В** В**  

                                                            

при секретаря   ..........Н**К**..... и в присъствието на прокурора   И** като разгледа докладваното от съдия    В**В** ...гр.д. №66 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.340 от ГПК.

Делото е образувано по молба от Н** Й**В** в качеството й на настойник на Д.П.К. ***,ЕГН ******.Подържа се в молбата,че с решение по гр.д.№1233/99г. на ВОС К. е бил поставен под пълно запрещение,но след това с течение на времето същият е претърпял развитие и към настоящия момент е в състояние сам да се грижи за себе си.Поради това се иска да бъде постановено решение,с което бъде отменено поставянето под пълно запрещение.

В съдебно заседание представителят на ОП-В** моли съда да уважи подадената молба.

От събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното: С решение по гр.д.№1233/99г. на ВОС К. е бил поставен под пълно запрещение,поради посочените в решението заболявания.По делото е представено заключение изготвено от съдебнопсихиатричен експерт,от което се установява,че К. страда от умствена изостаналост,лека степен.Според заключението нивото на интелектуален дефицит при К. не нарушава годността му да разбира свойството и значението на делата си и да ръководи постъпките си.В съдебно заседание от 26.03.19г. съдът проведе разговор с К. за запознаване със състоянието му.На зададените от съда въпроси същият даде адекватни отговори,които налагат извод за адекватното му състояние.

При така установените по делото обстоятелства ВОС счита,че понастоящем вече не са налице условията на чл.5,ал.1 от ЗЛС.Заниженото към настоящия момент ниво на интелектуален капацитет на К. се дължи на умствената изостаналост,която е в лека степен.Съдът счита,че същият е в състояние да разбира свойството и значението на делата си и да ръководи постъпките си.

С оглед на горното съдът счита,че следва да бъде постановено решение,с което поставянето под пълно запрещение бъде отменено.

Водим от горното Съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

Отменя поставянето под пълно запрещение на Д*** П.К.,***, постановено с решение №147/20.04.2000г.по гр. д.№1233/1999г. на ВОС.

След влизане в сила на решението препис от същото да се изпрати на Кмета на Общ.-Б** за отмяна на учереденото настойничество .

Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: