ВЧНД № 104-2019

Определение по Наказателно дело 104/2019г.

                            О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №73

                             гр.Видин 03.05.2019 г.

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение - в  закрито   заседание проведено   на трети май  двехиляди и деветнадесета   година  в състав :

                  

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : И.   И.

 

                                                            Л. Л.

                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                              В. С.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - ВЧН дело №104 от  2019 година - и   за   да се   произнесе , взе в  предвид   следното :

        Производството по делото е по чл.341 ал.2 от НПК   във   вр.   с   чл.249 ал.3   от   НПК.

         Делото     е     образувано   по   жалба     на   обвиняемата   А.   Е.   С. ***   с ЕГН:********** ,чрез адв.Г.   Г.   от АК-Видин     против    Определение -  взето  с   Протокол   от   съдебно заседание   на   16.04.2019 г.   на  Районен   Съд   гр.Видин  ,с   което не   е   допуснато   прекратяване   на     съдебното   производство   и   връщане   на   делото   на   Районна Прокуратура   гр.Видин   за   твърдяни   за   допуснати съществени   нарушения на  процесуалните   правила .

         Твърди   се  в   жалбата , че   определението   е   неправилно   и     незаконосъобразно,тъй     като   неправилно   е   прието   от     съда ,че   определението   за   прекратяване   на   наказателното   производство   е     влязло   в   законна   сила   по   отношение   на С. .Сочи   се,че   неправилно   е   отразено   в   мотивите   към   определението,че  тя   е   редовно уведомена,тъй   като   тя   не   живее   на ул.“* „№*, а     живее   в   гр.Видин   ж.к.“Б“ бл.* вх.“*“ ап.*   -който   адрес   е   посочила   при   разпита  си   на   ДП,а   на този   адрес     уведомление   за   прекратяване   на   наказателното   производство   не   е   изпращан.Правят   се   оплаквания,че   тя има право   да   обжалва     постановлението   за   прекратяване   на   наказателното     производство ,но   не   го е    направила,тъй   като   не   е   получила   уведомление   за   това.Твърди се,че   тя     не   е     уведомявана   за   прекратеното   наказателно   производство   ,а   е     получила     предложение   за   овобождавене   от     наказателна     отговорност   и  налагане   на  административно   наказание.

         Иска     се   отмяна  на   определението ,като   неправилно  и    незаконосъобразно ,същото   да   бъде отменено   и съдебното   производство прекратено   и   върнато   на     прокурора ,за   отстраняване   на   посочените   процесуални   нарушения.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - след  като разгледа   жалбата ,взе в предвид атакувания съдебен акт   - Определение  по   АН дело №188/2019г. на Видински   Районен   Съд , с което не   е допуснато   прекратяване   на   съдебното     производство  и   връщане   на   делото   на   Районна   Прокуратура   гр.Видин   за твърдяни   за   допуснати съществени   нарушения   на процесуалните   правила - прие за установено следното :

         Жалбата    е подадена от   лице с право и интерес да   обжалва ,подлежащ на обжалване  съдебен акт   - Определение   на   Видински РС - с     което     не   е   допуснато   прекратяване   на    съдебното   производство   и връщане   на делото   на   Районна   Прокуратура гр.Видин,   за   отстраняване на  посочени   съществени нарушения     на   процесуалните     правила   и    е     процесуално   ДОПУСТИМА .

         Разгледана  по същество е  НЕОСНОВАТЕЛНА - поради следното :

         За   да   се   произнесе   с   Определение   в съдебно заседание   с   Протокол   от   16.04.2019г.   по   АН   дело №188   от   2019г. - Видински   Районен   Съд     и     не   допусне   прекратяване   на съдебното   производство   на  делото   и     връщането   му на   Районна Прокуратура гр.Видин   за   отстраняване   на   твърдяни съществени нарушения   на   процесуалните   правила -   първоинстанционният   съд   не  е   допуснал   съществени   нарушения   на   процесуалните   правила и   постановеният   от   него   съдебен   акт  следва   да   бъде     потвърден.

       Законосъобразно   и       обосновано   Видинският   Районен   Съд   в     съдебният     си     акт    е   изложил ,че   видно   от   постановлението   за   прекратяване   на   наказателното производство от   16.02.2018г.   е     че   същото   е     прекратено спрямо   обвиняемата   С.   на   основание   чл.24 ал.1 т.1 от НПК .Изложено   е,че   Постановлението   на   Районна Прокуратура   гр.Видин   е     обжалвано   пред   Районен   Съд   гр.Видин   ,за   което   е   образувано   ЧН дело №248 /2018г. ,като   съдът   се   е   произнесъл     с     Определение   №265   в закрито   заседание   на   28.03.2018г.   и     е     отменил   постановлението   за   прекратяване   на   наказателното   производство , връщайки   делото     на   Районна   Прокуратура   гр.Видин   за   извършване     на     последващи     процесуални     действия.Определението   на   Видински   РС   е   протестирано от   Районна Прокуратура   гр.Видин   ,но   с   Определение   от 08.06.2018г.   по ВЧН дело 132 от 2018г. –Видински   Окръжен Съд   е   потвърдил   определението   на   Видински   Районен   Съд   и делото   е   върнато   на   Районна   Прокуратура гр.Видин   за   извършване   на   съответните   процесуално следствени     действия.След извършването   на   тези действия Районна Прокуратура   гр.Видин     е   внесла   настоящото   постановление   по   чл.78 а ал.1   от   НК за   разглеждането му от   Видински   Районен   Съд.При   тези констатации от   Видински   Районен   Съд   -същия   правилно   е   приел,че   са   налице   влезли   в   сила   съдебни   актове ,с   които   е отменено   Постановлението   за   прекратяване   на   наказателното     производство .Прието   е     правилно,че   тези съдебни   актове     притежават   необходимата   материална сила   и   стабилитет   и   не може да се   оспорва  тяхната     законосъобразна     сила     в     това   производство.

       При   така направената   обосновка - законосъобразно   и   обосновано   е   прието,че   не   следва   да   бъде допускато   прекратяване   на   съдебното   производство   и   връщане   на делото   на   Районна Прокуратура   гр.Видин   за твърдяните   съществени   нарушения     на     процесуалните   правила,незаконосъобразност  и     необоснованост .

       С     оглед     на   това   Видински   Окръжен   Съд намира   определението   на   Видински    Районен   Съд   за   законосъобразно   и   обосновано    и   същото следва   да   бъде   потвърдено .Неоснователни   са   изложените   оплаквания     в     жалбата   за      незаконосъобразност,необоснованост и   допуснати   съществени   нарушения   на   процесуалните   правила, съобразно  гореизложеното .Обвиняемата   е   получила Постановлението   за   прекратяване   на   наказателното   производство   срещу     нея     ,което   твърди   в   жалбата   си,че   не     е     получила     на   21.02.2018г. , чрез   майка   си,видно   от   приложеното   по   ДП   известие   за   доставяне,като     е     без     значение,че   това   е   станало   на адреса   в   гр.Видин   ул.“В П „№* ,който   тя   е посочила  в   началото   на   ДП .Неоснователни   са     оплакванията   и   при   това   положение,че   определението срещу   нея   не     е   влязло   в     законна   сила.При   това   положение   определението   на Видински   Районен   Съд   следва   да     бъде   потвърдено ,а   жалбата оставена без уважение.

       С   оглед на гореизложеното  и   на   основание чл. ал.345 ал.1  от НПК - СЪДЪТ

                   О  П  Р  Е  Д Е  Л  И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА  ОПРЕДЕЛЕНИЕ взето   с   Протокол    от  16.04.2019 г. - с което   не   е   допуснато   прекратяване     на    съдебното  производство   по АН дело №188  от  2019 г. по описа   Видински   Районен   Съд   и   връщане   на   делото   на   Районна Прокуратура гр.Видин   за   твърдяни   за   допуснати   съществени   нарушения   на     процесуалните   правила-като законосъобразно и обосновано.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е   ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ   НА   ОБЖАЛВАНЕ  И    ПРОТЕСТ.

                    

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ: