ГР.Д. № 31-2019

Решение по Гражданско дело 31/2019г.

 

 

РЕШЕНИЕ-21

Гр.В. 03.05.2019 година

ВИМЕТОНАНАРОДА

Видинският окръжен съд гражданска колегия в открито заседание на трети май, две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: А. П.

Членове:

при секретаря В. К. в присъствието на прокурора В. Д. като разгледа докладваното от съдията П.

гр.дело № 31 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Искът   е   с   правно   основание   чл.5   от   Закона   за   лицата   и семейството във вр. с чл.336, ал.1 от ГПК.

Управителя на ЦНСТ „З.“ В. е подал молба за поставяне под пълно запращение на Н.М.В., ЕГН: **********. Поддържа, че лицето страда от Детска церебрална парализа квадрипирамиден синдром и Тежка умствена изостаналост, като му е определена инвалидност 100 % с чужда помощ. Със Заповед № ЗД/Д-ВН-008 от 09.01.2017 г. на Д“СП“ и Заповед № СУ / Д-ВН-4-1/14.01.2019 г. лицето е настанено в Център за настаняване от семеен тип „З.“ – В. за срок до 02.01.2022 г. Тежките заболявания и състоянието на Н. не му дава възможност сам да се грижи за себе си, за личните и имуществените си интереси. Посочва, че в резултат на заболяването не разбира смисъла и значението на действията си, имащи отношение към правилната му ориентация в обкръжаващия го свят, близките му не проявяват интерес за здравословното му състояние и развитие.

В съдебно заседание, Управителя на Дома поддържа молбата и моли да се уважи.

Прокурорът дава становище, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, като лицето се постави под пълно запрещение, с оглед заключението на медицинската експертиза.

От изготвената психиатрична експертиза, изпълнена от в.л. д-р Б.К., се установява, че освидетелственият страда от Детска церебрална парализа квадрипирамиден синдром и Тежка умствена изостаналост, което не му дава възможност сам да се грижи за себе си, липсват говорни умения, не може да се самообслужва и е изцяло зависим от персонала на Центъра, в който е настанен.

Становището на вещото лице е, че Н.В. не е в състояние да се грижи за собствените си интереси, не е в състояние да разбира свойството и значението на постъпките си, изцяло е зависим от обгрижването на персонала.

От така установената фактическа обстановка, Окръжен съд, приема, че са налице условията на чл.5 аи.1 ЗЛС. Лицето страда от Детска церебрална парализа квадрипирамиден синдром и Тежка умствена изостаналост, което ограничава възможностите му за пълноценни контакти, както и способността му да полага грижи за себе си и да ръководи действията си, поради което ще следва да бъде поставено под пълно запрещение. В подкрепа на становището на експертизата е и непосредственото впечатление на съда от здравословното състояние на ответника.

Ще следва да се съобщи на органа по Настойничество-Кмета на община В. за да се учреди настойничество и се определи настойник на основание чл.338 ал.З ГПК.

 

Водим от горното, Съдът

 

РЕШИ:

 

Поставя под пълно запрещение Н.М.В., ЕГН: **********, ЦНСТ „З.“ В..

Преписи от решението да се изпратят на органа по настойничество и попечителство- Кмета на община В. за назначаване на настойнически съвет на ответника, както и на ЦНСТ „З.“ В.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред Софийски апелативен съд.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: