ВЧГРД № 160-2019

Определение по Гражданско дело 160/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ ...99...........

гр. Видин 02.05.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание

на втори май две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:В. В.

Членове:   1.А. П.

     2.Г. Й.

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В. въззивно частно гражданско дело №160 от описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

             Производството е по чл.23,ал.3 от ГПК-спор за подсъдност.

             Делото е образувано по определение от 22.04.19г. по гр.д.№216/19г. на БРС,с което производството по делото е прекратено и е повдигнат спор за подсъдност за разглеждане на делото между ВРС и БРС.

             Делото е образувано пред ВРС с номер 2443/18г. като с исковата молба е предявен иск за определяне местоживеенето на децата и осъждане на ответницата да заплаща месечна издръжка на децата.Препис от исковата молба е връчен лично на ответницата на 28.11.18г.На 11.01.19г. е постъпил отговор на исковата молба,в който се преви отвод за местна подсъдност по делото,поради това,че децата живеят в съдебният район на БРС.С определение от 11.02.19г. БРС е приел за основателен отвода за местна подсъдност ,прекратил е производството пред ВОС и е постановил изпращането на делото по подсъдност на БРС. С определение от 22.04.19г. по гр.д.№216/19г. на БРС е приел,че отвода за местна подсъдност е направен извън срока за отговор,поради което е прекратил производството по делото и е повдигнат спор за подсъдност за разглеждане на делото между ВРС и БРС.

             При така описаната фактическа обстановка ВОС в настоящия му състав счита,че делото следва да бъде разгледано от ВРС.Съгласно чл.119,ал.3 от ГПК възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание.Съгласно ал.4 на същия текст във всички други случаи извън тези по ал. 1 – 3 възражение за неподсъдност на делото може да се прави само от ответника и най-късно в срока за отговор на исковата молба.В настоящия случай предметът на спора между страните е извън споровете посочени по-горе в чл.119,ал.3 от ГПК,поради което спора за подсъдност не може да се повдига служебно от съда.В срока за отговор на исковата молба не е постъпил отговор на исковата молба ,поради което избраната от ищеца подсъдност-в РС-Видин се е стабилизирала и въпросът за подсъдността не може да бъде повдиган впоследствие служебно от съда.

         С оглед на горното следва да бъде постановено определение,с което бъде разпоредено делото да бъде разгледано от ВРС.

   Водим от горното съдът

определи:

   Гр.д.№216/19г. на БРС да бъде разгледано от РС-Видин.

   Определението не подлежи на обжалване.

 

   Председател:                                Членове: