Т.Д. № 20-2019

Определение по Търговско дело 20/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 51

                                                     24.04.2019

           ВОС,търговско..............................................отделение

в закрито   заседание на двадесет и четвърти април

две хиляди и деветнадесета година

                   Председател:В** В**                                                                                                                                                

                                                                             Членове:

                                                                                                                                                  

при секретаря…………и с участието на…………………….прокурора…..……изслуша докладваното от съдията В**…………...........гр.д.№20

по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

             В срока за отговор е постъпил отговор от страна на ответника по делото.

В отговора се прави отвод за местна подсъдност.

             Съдът като взе предвид направения отвод за местна подсъдност,счита,че същият е основателен и следва да бъде уважен като производството пред ВОС бъде прекратено,а делото бъде изпратено за разглеждане на СОС.

             Водим от горното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

   Прекратява производството по делото.

   Определението може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в седмичен срок от връчването на препис от настоящето определение.

   След влизане в сила на определението делото да се изпрати на СОС по компетентност.

     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: