ВГРД № 131-2019

Определение по Гражданско дело 131/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №97

 

гр. В** 15.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОС, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В** В*

Членове:   1.Д** М**

                  2.Г** Й**

                 

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В** въззивно гражданско дело №131 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.435 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.

Делото е образувано по   жалба с вх.№1157/04.04.19г. от Б.С.Б. *** против действията на ЧСИ Н** по изп.д.№20188980400220.Подържа се,че на 22.02.19г. ЧСИ Н** не зачел възраженията на жалбоподателката за упражняване на фактическо владение върху имот находящ се в гр.В**,ул.“Ц** С** В**“№58,вх.“Б“,ап.1 от 09.03.15г. придобити в резултат на наториално производство пред Нотариус №161.Подържа се,че жалбоподателката има пълни права да се разпорежда с недвижимия имот.Според жалбоподателката ЧСИ Н** не зачел представените от същата доказателства за владение чрез промяна на намерението за своене на имота.Иска се жалбата да бъде разгледана в открито съдебно заседание и да бъде постановено спиране и отмяна на въввода.

Взискателят по делото е представил възражение на жалбата ,в която подържа,че същата е недопустима,поради което се иска същата да бъде оставена без разглеждане.Като алтернативно се прави искане същата да бъде оставена без уважение.

Същото се подържа и в представените по делото мотиви от съдебния изпълнител.

Съдът като взе предвид подадената жалба счита,че същата е недопустима,поради което следва да бъде оставена без разглеждане. Изп.д.№20188980400220 е образувано по молба от „И**“АД-С** против И** Д**В** от гр.В** за събиране на сумите подробно посочени в молбата.По изпълнителното дело изпълнителните действия са насочени към опис и публична продан на имот находящ се в гр.В**,ул.“Ц**С** В**“№58,вх.“Б“,ап.1 .С постановление от 02.10.18г.,влязло в сила на 11.10.18г. продавания имот находящ се в гр.В**,ул.“Ц**С**В**“№*,вх.“Б“,ап.1 е възложен на взискателя по делото-„И**“АД-С**.С молба от 12.11.18г. банката е поискала ЧСИ Н** да извърши въвод във владение на посочения имот.С протокол от 22.02.19г. ЧСИ Нинов отнел от владението на длъжника И**Д**В** посочения имот.В протокола е посочено ,че в имота същият заварил настоящата жалбоподателка, която заявила пред ЧСИ права придобити на 09.03.15г. изразяващи се в право да се разпорежда с имота.

При така установената фактическа обстановка съдът счита,че жалбата е недопустима,поради което следва да бъде оставена без разглеждане.Съгласно чл.435,ал.4 от ГПК трето лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Така цитирания текст не дава право на трето лице да обжалва действията на съдебния изпълнител изразяващи се в непризнаване на правата на третото лице по отношение на продадения имот.

В случай,че третото лице претендира права по отношение на продадения имот същото има право да предяви иска по чл. 440,ал.1 от ГПК,съгласно който всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника.

С оглед на горното жалбата,по която е образувано настоящето дело следва да бъде оставена без разглеждане ,а производството по делото бъде прекратено.

Водим от горното Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без разглеждане като недопустима   жалба с вх.№04298/05.03.19г. подадена от Б.С.Б. ***.

Прекратява производството по делото.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред САС в седмичен срок от връчването на препис от същото на страните.

 

 

 

Председател:                                    Членове: 1.

 

     2.