НОХД № 238-2018

Определение по Наказателно дело 238/2018г.

                              О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 64

                             гр.Видин   24.04.2019г.

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - в   закрито заседание проведено на   двадесет и четвърти април   двехиляди и деветнадесета  година в  състав :

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА   И. - НОХ дело №238 от   2018 година - и   за   да се   произнесе , взе в предвид   следното :

         По   делото   е   постъпило   Решение № ВД -152-3763/2019 от 27.02.2019 г. на Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София  , с   което    на адвокат   С. Ц.   С. - 0556    е  заплатено   адвокатско възнаграждение  в размер  на 200.00 /двеста/ лева, въз основа   на   представения от   него   отчет за   извършена   правна помощ   на лицето Е. Л. П.  -   подсъдим по   НОХ   дело №238/2018 г. на Видински   Окръжен   Съд и   становище   на   АС-Видин от   22.2.2019 г.

       При   това   положение   Видинският Окръжен Съд намира ,че   осъденият   по   НОХ дело №238   от 2018 г. на Видински   Окръжен   Съд   -Е.   Л.   П. ***   с   ЕГН:********** - следва   да   бъде   осъден  и  да   заплати   разноските   за   назначения му служебен   защитник С.   Ц.   С. ,тъй   като   същият   му     е     бил     служебен     защитник   по   НОХ дело №238 от 2018г. на   Видински   Окръжен   Съд   по което     дело     с     Определение №66   от   02.10.2018г. е одобрено   споразумение , между   него   и   Окръжна   Прокуратура гр.Видин   по   силата     на  което   Е.   Л.   П.     е   признат    за   виновен в   това,че   на   13.02.2018г. ,като   непълнолетен   ,но могъл   да   разбира   свойството   и   значението   на   деянието   си и   да     ръководи   постъпките си     в гр.Видин ,в   обект         бърза     закуска „Вида чикън“,находящ   се   на   бул.“Панония“,прокарал   в   обръщение   подправени   парични     знаци     ,а     именно   - 1 бр. банкнота   в   копюр   с   номинал   50 евро ,емисия   2017 г.   Серия   и   номер ND 0873805843   ,като   знаел     че   е   подправена ,за   което   като   престъпление   по   чл.244 ал.1 от НК   във   вр. с чл.63 ал.1 т.3 от НК   му   е определено   наказание „Лишаване   от     свобода „за   срок   от 5 /пет/ месеца,което   да изтърпи   при условията   на   „общ“ режим   по   смисъла   на   чл.57 ал.1 т.3 от   ЗИНЗС.Съдът   на   основание   чл.23-25   от   НК   е   определил   едно   общо наказание   по   производството   и   определеното   му   по Присъда   №149   от   29.01.2018г. постановена   по НОХ дело №1505/2017г. на ВРС в размер   на 3 месеца „Лишаване от   свобода „,отложено   за   срок   от 1/една/ година   на   основание   чл.69 ал.1   от   НК ,а   именно   „Лишаване   от   свобода „ за срок от   5/пет/ месаца ,което   подсъдимия   следва   да   изтърпи   „ефективно „ при условията   на „общ“ режим   по смисъла   на чл.57 ал.1 т.3 от ЗИНЗС.

       Е.   Л.   П.  следва   да   заплати на   Националното Бюро   за   правна   помощ гр.София   сумата от   200.00 /двеста/ лева - за  явяването на   адвокат С.   Ц.   С. ***  в   качеството му  на   служебен   защитник на  П.  по   производството по НОХ дело №238 от 2018 г. на Видински Окръжен Съд.

         Видинският Окръжен Съд   намира ,че сумата се дължи от   осъдения по настоящото дело   П. , тъй  като  с   Определението     посочено   по горе той   е   признат за  виновен и  осъден по  НОХ   дело №238 от 2018г. на   Видински   Окръжен Съд.

       По   смисъла   на   чл.21 т.3 ЗПП,чл.23 ал.1 ЗПП ,чл.37 ал.1 ЗПП ,чл.38 ал.1 ЗПП ,чл.39 ЗПП   във вр. с чл.306 ал.1 т.4 от НПК - Съдът   дължи   произнасяне  по разноските за   адвокатско   възнаграждение ,дължими   от   страната, получила   правната   помощ ,едва   след   постановяване   на решението си.

         С оглед на гореизложеното -ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД

 

                          О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОСЪЖДА Е.   Л.   П. ***   с   ЕГН:********** - да заплати на  Националното Бюро   за правна   помощ гр.София - сумата   от   200.00/двеста/лева – представляваща  разноски  за  служебен   защитник  по НОХ дело №238 от 2018 г. на Видински Окръжен Съд.

         Определението може да  се обжалва пред Софийски Апелативен Съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: