ВГРД № 140-2019

Решение по Гражданско дело 140/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №96

 

Гр.Видин

 

 

................................април 2019 г.

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в открито заседание на двадесет и втори април две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : А.П.

                                                     Членове :1.Д. М.

                                                                    2.Г.Й.

при секретаря       ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №140     по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

          Производството е по Чл.463 ГПК /обжалване на разпределението в изпълнителното производство.

          Образувано е по жалба на „Д…“ООД с ЕИК .. със седалище и адрес на управление с.Б. ул."Ч." № …, общ.Б.,   обл,В.,   представлявано    от К. Г. П., чрез упълномощената И. В. - АК В.., със съдебен адрес: .Б.., ул.“С." № ., вх.., ет.., ап.., обл.В… против разпределение от 14.03.2019 год. по изп.дело № … на ЧСИ В. Т. .Иска се да се отмени разпределението, като се извърши законосъобразно или да се постанови ЧСИ В. Т.да извърши ново разпределение.

Поддържа се ,че при извършване на публичната продан на недвижимия имот, срещу който е било насочено принудителното изпълнение, за предложената сума от 103 202.00 лева бил обявен за купувач на имота взискателя Банка „П….“ АД.Сумата от 103 202.00 лева била разпределена между взискателя „Б…..“ АД - за авансови такси в изпълнителното производство, посочени подробно в приложен протокол към разпределението, по т.2 на чл.136 от ЗЗД - вземането на държавата за данъци върху продадения имот и по чл.136, т.З от ЗЗД за ипотекарния кредитор и присъединен взискател по изп.дело –„Б.. Д…“ ЕАД.Твърди се ,че при извършване на разпределението са нарушени разпоредбите на чл.460 от ГПК и на чл.136 от ЗЗД.Събраната сума при продажбата била недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели и разпределението следвало да се извърши след отделяне на суми за изплащане на вземанията, ползващи се с предпочтително удовлетворение.Съдебният изпълнител неправилно бил определил кръга на взискателите, които следвало да бъдат включени в разпределението и неправилно бил приложил хипотезата на чл.136 от ЗЗД, като при извършване на разпределението на 14.03.2019 год. неправилно бил определен редът за удовлетворяване на вземанията, съобразно реда на привилегиите предвидени в закона, както и размерът на сумите. Неправилно била определена сумата по чл.136, т.2 от ЗЗД в посочения размер - 1 616.58 лева - за данък сгради за продадения имот. Неправилно били определени реда и сумите по ТТР ЗЧСИ.

Разпределената сума на Б…..АД в размер на 2 763.03 лева по изпълнителното дело била неправилно определена. Съгласно Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС т.6 не всички разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД. С такова право се ползвали и в първия ред на специалните привилегии се включват разноските на първоначалния взискател по осъществяването на изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят.

Постъпило е становище от от Л. Л. ст.юрисконсулт при „Б. Д.“ЕАД Регионален център П… ,пълномощно № …./02.11.2011 г. на помощник-нотариус по заместване И. С. при нотариус М. Ш., вписана в Нотариалната камара под № 042 с район на действие РС-София от В. М. С. и Д.Н. Н. законни представители на "Б…" ЕАД, седалище и адрес на управление гр.С…, ул."М…" № …и от „Б…." АД гр. С., вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК …, със седалище и адрес на управление гр.С…, бул. „Ц…." № …представлявано от Й.К. -Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Б…" АД и Е. А. А.- Заместник Главен Изпълнителен Директор на „Б…" АД, представлявано по пълномощие от адвокат З…, съдебен адрес: гр.В…, ул."Ц…“. , ет.., офис., тел….- взискател по изп.дело № … ,в които становища се изразяват подробни доводи относно неоснователността на жалбата .

След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът прие за установено от фактическа страна следното :

Принудителното изпълнение по изп. Дело № … по описа на ЧСИ В.Т. за … г със страни: взискател Б…. АД ЕИК … със седалище и адрес на управление гр С… , бул Ц… № …, сграда …и длъжници „Д…“ ООД ЕИК … , с. Б… ул.Ч… №…, С… Г… А… ЕГН…гр. В…, ул.Е…. № … , К. Г. П. ЕГН …, с. Б., ул.Ч. № . предмет на изпълнение - парично вземане в размер на Главници - 89,726.33 лв.неолихвени вземания - 350.00 лв.,лихви към главници - 44,307.37 лв.,разноски по изп.дело - 250.00 лв.,разноски по гр.дело - 500.00 лв.,такси - чл.79 от ЗЧСИ - 10,153.18 лв.,присъединени публични вземания - 56,301.56 лв.или общо: 201,588.44 лв. е насочено върху следните недвижими имот:УПИ ….. в кв. 47 по плана на с.Б., общ. Б…, обл. В…, целият с площ 2 059кв.м., ведно с построените в него производствена сграда с РЗП 360 кв.м. и офис с РЗП 25кв.м.Производствената сграда, представлява „Ц….", състоящо се от:вход суровина, камера минусова (-18°С), зала за размразяване и шприцоване, камера суровине за зреене, зала за обработка, миялно помещение, зала за термична обработка, камера за печено-пушени меса (+4°С), камера минусова (-18°С) за мариновани продукти, вход изход суровина, помещение за сглобка на кашоните, стая за почивка, тоалетна за персонала два бр. и служебни тоалетни, офис, филтър мъже и филтър жени, помещения вентилационно и агрегатно.Сградата офис, представлява едноетажна масивна сграда със стоманобетонова конструкция и тухлени стени. Състои се от едно помещение, санитарен възел и входно антре, собственост на Д… ООД ЕИК …с Б…, общ Б..

Описът на имотите е извършен на 14.11.2011г. Началната цена, от която е започнала публичната продан, е определена на основание чл. 494 изречение второ от ГПК.

Публичната продан е насрочена от 06.11.2017г. до 06.12.2017г. Обявлението е разгласено с протокол на частен съдебен изпълнител В.Т. от 03.11.2017г., регистриран във Районен съд Белоградчик под №3767/03.11.2017г.

Продажбата се е състояла. С протокол на ЧСИ В.Т…от 07.12.2017 е обявен купувач на имота - взискателят Б…АД, ЕИК … гр С… при предложена цена 103 202,00 лева /сто и три хиляди двеста и два лева / .Върху недвижимия имот има учредена ипотека в полза на Б“Д….“ ЕАД , вписана в Служба вписвания под № 63, т 1 ,от 12.10.2007 г за сума в размер на 200 000,00 лева и подновена на 07.09.2017 , с издаден изпълнителен лист въз основа на който е образувано изп. дело …. за сума в размер на Главници - 176,483.07 лв.Неолихв. вземания - 27,163.94 лв.,лихви към главници - 112,673.42 лв.,разноски по гр.дело - 6,563.43 лв.,такси - чл.79 от ЗЧСИ - 19,955.37 лв. и страни Б…. гр С. и Д. ООД с. Б. .На основание чл 459 и сл. ГПК Б“Д…“ е присъединен по право взискател .

На основание чл 456 и сл. ГПК по делото е допуснато присъединяване на взискателя Ж… К… Ж… ЕГН… гр. Б. ул."С…" №., вх.., ет.., ап.. за сума в размер на 6797,48 лева .

Ипотекарният длъжник има задължения за данък сгради върху продадения имот в размер на 1616,58 лева , видно от Удостоверението на МДТ О… Б… и публични задължения в размер на 38 774,07, видно от Удостоверението на НАП ТДД В… Т… .

С оглед на гореизложеното и на чл 495 във връзка основание чл 460 ГПК и чл. 136 от ЗЗД ЧСИ В… Т… извършила следното разпределение на сумата от 103 202,00 лева /сто и три хиляди двеста и два лева /:

На основание чл .460 от ГПК във връзка с чл. 136 т. 1 от ЗЗД сума в размер на 2763,03 лева е разпределена за „Б….“ АД гр С… платени авансови такси в хода на изпълнителното производство , описани подробно в Протокола за погасяване , който е неразделна част от разпределението /л.1037-1038 от изп.дело/ .В протокола подробно са посочени правното основание за определяне на таксата ,погасената сума и размерът на общо дължимата сума.

На основание чл 460 от ГПК във връзка с чл 136 т.2 ЗЗД сума в размер на 1616.58 лева е определена за погасяване на данък сгради за продадения имот и 179,20лева по т. 26 ТТР ЗЧСИ върху събраната сума .

На основание чл. 460 ГПК във връзка с чл. 136 т.3 от ЗЗД сумата в размер на 95 268,48 лева е разпределена за ипотекарния кредитор присъединен взискател по делото Б“Д…“ ЕАД гр. С… за погасяване на вземането ,обезпечено с ипотека и 3374,71 лева пропорционарна такса пот 26 ТТР ЗЧСИ.

За публичните задължения на длъжника и за вземането на присъединения взискател Ж.К. не е останала сума за разпределение.

Изготвеното разпределение е предявено на страните на 14.03.2018 г. 15.00 часа в кантората на частен съдебен изпълнител В… Т… рег. № 724 -находяща се на ул. Ц…. № …, … ет , офис … в гр. В….

 

При така установената фактическа обстановка Окръжен съд-Видин намира ,че жалбата е неоснователна поради следното :

Съгласно чл. 462, ал.1 от ГПК съдебният изпълнител предявява разпределението на длъжника и на всички взискатели, които се призовават за това в определен от съдебния изпълнител ден, а съгласно ал.2 ако в тридневен срок от деня на предявяване на разпределението не бъде подадена жалба, то се смята за окончателно и съдебният изпълнител предава сумите по разпределението. Съгласно Чл. 463, ал.1 от ГПК в случай че разпределението бъде обжалвано, делото заедно с жалбата се изпраща на окръжния съд, който я разглежда по реда на чл. 278, а съгласно ал.2 решението на окръжния съд по разпределението подлежи на обжалване пред апелативния съд. Разглеждането на жалбата става по реда на чл. 274 ГПК. Решението на апелативния съд не подлежи на обжалване.

Жалбата на „Д…“ООД с ЕИК … със седалище и адрес на управление с.Б… ул."Ч…" №…, общ.Б…,   обл,В…,   представлявано    от К. Г. П., чрез упълномощената И. В. - АК В., със съдебен адрес: .Б…, ул.“С…" № ., вх.., ет.., ап…., обл.В… е подадена в законоустановения тридневен срок от деня на предявяване на разпределението от легитимирано лице – длъжник .Жалбоподателят „Д…“ООД с ЕИК … е уведомен за разпределението на 14.02.2019 ,видно от известие за доставяне /л.1029 от изп.дело/.Разпределението е предявено на 14.03.2019 г. /л.1034 от изп.дело/ ,а жалбата на „Д…“ООД с ЕИК…. е входена на 20.03.2019 г. ,но е изпратена по куриерска фирма на 18.03.2019 г. ,поради което следва да се приеме ,че е изпратена в тридневния срок.

Жалбата е насочена срещу обжалваемо действие на съдебния изпълнител, внесена е дължимата държавна такса и е спазена процедурата по администриране по реда на чл. 436, ал.3 ГПК, поради което същата е процесуално допустима и подлежи на разглеждане по същество.

Разпределението по чл. 460 от ГПК е акт на съдебния изпълнител по следните въпроси: кои са взискателите и кои техни вземания се признават и подлежат на удовлетворяване,кои от признатите вземания са привилегировани и каква е привилегията, с която се ползва всяко от тях, съответно кои вземания са хирографарни,какъв е редът за удовлетворяване на вземанията и каква сума се полага за пълното или частично изплащане на всяко от тях. В разпределението се включват само тези вземания, които са били предявени до деня на разпределението - вземанията на първоначалния взискател и на присъединените такива - по право или по тяхно искане, както и разноските по изпълнението, в т.ч. и тези, които не са предварително внесени от взискателя и които съдебният изпълнител има право да събере служебно от длъжника по реда на чл. 79, ал. 2 от ГПК. Поредността за удовлетворяването на вземанията се определя съобразно привилегиите по чл. 136 от ЗЗД, а степента на удовлетворяването на вземанията от еднакъв ред - от правилото на чл. 136, ал. 3 от ЗЗД за съразмерно удовлетворяване.Ето защо жалбата срещу извършено от съдебен изпълнител разпределение по чл. 460 от ГПК може да се основава единствено на доводи за погрешни правни изводи на съдебния изпълнител относно кръга на взискателите, размера на приетите вземания и техните привилегии, както и на процесуални нарушения при извършване на разпределението. При проверка на правилността на разпределението съдът е обвързан от възведените в жалбата оплаквания.

Изхождайки от горните съображения,Окръжен съд-Видин намира ,че жалбата е неоснователна поради следното :

Разпределените суми от първи до трети ред съгласно разпоредбите на Чл.136 ЗЗД са съобразени с изискванията на закона и при зачитане на привилегиите на съответните взискатели.

В първия ред на специалните привилегии с   право   на   предпочтително удовлетворение   по чл.   136,   ал.   1,   т.   1   ЗЗД се   ползват само   разноските   по изпълнителното дело, които са направени от първоначалния взискател за осъществяването на изпълнителния способ върху имуществото, чиято цена се разпределя (такси за налагането на възбрана по изпълнителното дело, за извършването на опис и публична продан на вещта, разноските за възнаграждение на пазача и др.). В случая съдебният изпълнител в стриктно съответствие със закона е разпределил вземането на взискателя „Б…." АД за разноски в размер на 2763,03 лв., които са авансово заплатени от него във връзка с насочване принудителното изпълнение срещу имота, реализиран на публична продан,поради което са неоснователни наведените в жалбата доводи.

Втори ред на специалните привилегии съгласно чл. 136. ал. 1. т. 2 от ЗЗД са вземанията за данъци върху определен имот-от стойността на имота. В случая вземането за данъци е разпределено в полза на община Б… – Д… МДТ, по реда и по силата на императивната норма на чл. 136, ал. 1, т. 2 ЗЗД, като вземането е в размер на 1616,58 лв.съгласно удостоверение издадено от М… община Б… и такси по т.26 ТТРЗЧСИ в размер на 179,20 лв. Специалната привилегия дава правото на предпочтително удовлетворение от стойността на самия ипотекиран имот ,което е съобразено от ЧСИ при разпределението.

Третият ред на специалните привилегии съгласно чл. 136. ал. 1. т. 3 от ЗЗД са вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от стойността на заложените или ипотекирани имоти. ЧСИ правилно е определил вземането на присъединения взискател Б“Д…“ ЕАД като такова с привилегия от трети ред,тъй като банката е кредитор по договор за банков кредит, като за обезпечение на вземанията ѝ по кредита е учредена ипотека върху имота ,предмет на принудителното изпълнение. ЧСИ В.Т. правилно е преценила ,че ипотекарния кредитор Б“Д.“ ЕАД следва да се удовлетвори предпочтително от стойността на ипотекирания и продаден в изпълнителното производство имот след удовлетворяване на вземанията на кредиторите от първи и втори ред,като правилно е разпределила на ипотекарния кредитор сума в размер на 95 268,48лв.

В четвъртият ред / вземанията, заради които се упражнява право на задържане и в петия ред / вземанията на работници и служещи, произтичащи от трудови отношения ,и вземанията за издръжка/ няма вземания.

Държавата е присъединен по право взискател,като в шестия ред ред, съгласно чл. 136 ал. 1. т. 6 от ЗЗД са вземанията на държавата, освен тези за глоби. Видно от удостоверението издадено от Н…ТД В.Т…длъжникът има задължения към държавата, но за тях не е останала сума за разпределяне, както и за присъединения взискател Ж. К.

На основание Чл.463 ал.1 ГПК решението на съда по разпределението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му .

Водим от горното и на основание Чл.463 ГПК Съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Д.“ООД с ЕИК ………. със седалище и адрес на управление с.Б. ул."Ч." №, общ.Б., обл,В.,   представлявано    от К. Г. П., чрез упълномощената И. В. - АК Видин, със съдебен адрес: гр. Б., ул.“С. п." № .., вх…, ет…, ап…., обл.Видин против Разпределение от 14.03.2019 год. по изп.дело № 20117240400603 на ЧСИ В. Т.

Решението по разпределението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ :                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                              2.