ГР.Д. № 55-2019

Определение по Гражданско дело 55/2019г.

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 94

           ВОС,търговско..............................................отделение

в закрито заседание на двадесет и втори април

две хиляди и деветнадесета година

                   Председател:В** В**                                                                                                                                                

                                                                             Членове:

                                                                                                                                                  

при секретаря………и с участието на…………………….прокурора……изслуша докладваното от съдията В****..............гр.д.№55

по описа за 2019 год. и за да се произнесе взе предвид следното:

             В срока за отговор е постъпил отговор от страна на ответника по делото.

В отговора се подържа,че постоянния адрес на ответницата е в гр.С***,поради което делото следва да бъде разгледано от СГС.Подържа се,че искът е недопустим, поради неспазване на правилата за местна подсъдност,поради което се прави отвод за местна подсъдност.

             Съдът като взе предвид направения отвод за местна подсъдност,счита,че същият е основателен и следва да бъде уважен като производството пред ВОС бъде прекратено,а делото бъде изпратено за разглеждане на СГС.

             Водим от горното съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

   Прекратява производството по делото.

   Определението може да бъде обжалвано пред САС с частна жалба в седмичен срок от връчването на препис от настоящето определение.

   След влизане в сила на определението делото да се изпрати на СГС по компетентност.

     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: