ВГРД № 35-2019

Решение по Гражданско дело 35/2019г.

РЕШЕНИЕ

№ 25

гр. Видин, 17.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в разпоредително заседание на пети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: В. В.

Членове:   1. А. П.

  1. В. М.

с участието на секретаря            и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. въззивно гражданско дело № 35 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от А.К.И. от гр.Б. против Решението, постановено по гр.д.№ 454 по описа за 2018г. на Белоградчишкия районен съд  по допускане на делбата. Излага, че с атакуваното съдебно решение е допусната делба при равни части на имот в гр. Б., обл. Видин, представляващ жилище, находящо се на ул.“Б. И.“ № .. с площ от 98 кв.м. Поддържа се, че решението, с което е допусната делба при равни права за двамата съделители, е неправилно. Твърди се, че жилището е изключителна собственост на въззивника, като въззиваемата не е участвала в закупуването и ремонта му, както и не се е интересувала от имота. Иска се да бъде отменено решението на първоинстанционния съд като неправилно.

Против въззивната жалба е постъпил отговор, в която се поддържа, че решението на първата инстанция по допускане на делбата е правилно и следва да бъде потвърдено.

Въззиваемата чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли да се потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

 

Обжалвано е решение на Белоградчишкия районен съд по допускане на делбата, в частта относно правата на страните.

Видинският окръжен съд, като съобрази изложените във въззивната жалба и отговора пороци на решението на основание чл. 269 ГПК, намира следното:

Пред районен съд е предявен иск за делба от А.К.И., който твърди, че на 19.06.2009 г, с ответницата са закупили следния недвижим имот: Първи етаж от западната половина на триетажна масивна жилищна сграда,- представляващ самостоятелен обект с идентификатор …………. по кадастралния план и кадастралните регистри на гр. Б., с административен адрес: гр. Б., обл. Видин. Ул. „Б. И." № …, представляваща жилище с площ от ….. кв.м., ведно с находящите се в западната половина на триетажната масивна жилищна сграда стая на приземен етаж с площ от …. кв.м. и мазе с полезна площ откв.м., ведно със съответните идеални част от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, до съседи: на първия етаж - самостоятелно жилище, от ляво - първи етаж - първи етаж от източната половина на Н. К. К., на И. А. Б. и на В. И. П. и от горе - втори етаж в западната половина - на И. А. Б., която триетажна масивна жилищна сграда с идентификатор ……………., е на застроена площ откв.м. и е построена в общински с идентификатор ………….. по кадастралния план и кадастралните регистри на гр.Б./стар № УПИ № V-… в кв. … по регулационния план на гр. Б. Твърди сe, че с ответницата са разделени преди повече от 5 години, но не могат да поделят процесния имот.

 

От събраните пред първата инстанция писмени и гласни доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

От представеното по делото писмено доказателство - Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № …, том .., per. № …, дело № 290 от 19.06.2009 г. на Нотариус Р. К., с район на действие PC - Белоградчик, per. № …. от регистъра на Нотариалната камара, се установява, че страните - съделители са придобили правото на собственост върху процесния недвижим имот, а именно: Първи етаж от западната половина на триетажна масивна жилищна сграда, който първи етаж представлява Самостоятелно жилище с площ …. кв.м., ведно с находящите се в западната половина на триетажната масивна жилищна сграда стая на приземен етаж с площ ог ….кв.м. и мазе с полезна площ от …. кв.м., ведно със съответните идеални част от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, до съседи: на първия етаж *- самостоятелно жилище, от ляво - първи етаж - първи етаж в източната половина на Н. К. К., от долу - приземен етаж в източната и западната половина - на Н. К. К., на И. А. Б. и на В. И. П. и от горе - втори етаж в западната половина - на И. А. Б., която триетажна масивна жилищна сграда е с идентификатор …………………, със застроена площ ….. кв.м. и е построена върху поземлен имот ….. - общински /стар УПИ V - …, в кв. …. по регулационния план на гр. Б., с административен адрес: гр. Б., обл. Видин, ул. „Б. И." № ….

 

При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът направи следните изводи:

При извършена проверка по чл. 269 ГПК въззивният съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо.

Предмет на въззивната проверка е решението по допускане на делбата, с което са определени и правата на страните. Предвид изложеното по-горе правилно е прието от районнният съд, че се касае за обикновена съсобственост между съделителите. При покупко - продажбата на имота, не е упоменат изрично дела. който всеки един от съсобствениците придобива, което по презумпция означава, че всеки един от тях притежава по 1 / 2 идеална част от общия недвижим имот. Поради това, съдът намира, че предявеният иск за делба е основателен и доказан, поради което правилно БРС е допуснал делба на имота, при квоти по ½ идеална част - за всеки един от двамата съделители.

Поради съвпадане на изводите на първата и ваззивната инстанция, обжалваното решение като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.

При този изход на делото въззиваемата има право на разноски, но не са направени искания за присъждането на такива нито в отговора на исковата молба , нито в с.з., поради което не следва да се присъждат.

 

Воден от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 217 от 30.11.2018г., постановено по гр.д. № 454 по описа за 2018 г. на Районен съд – Белоградчик.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба при условията по чл.280 от ГПК пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: