ВЧГРД № 145-2019

Определение по Гражданско дело 145/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №91

                                              

 

ВОС гражданска колегия

В закрито съдебно заседание на осемнадесети април

Две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                Председател: В** В**                                                                                       Членове: Д** М**

                                                                   Г** Й**

                                                          

При секретаря ……………………….

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното от Съдията М**

                     ч. гражданско дело № 145 по описа за 2019г.

и  за да се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството е по реда на чл.23,ал.3 от ГПК.

С определение от 15.04.2019г. по гр.д.№50/2019г. Председателят на БРС е прекратил производството по делото,тъй като всички съдии от съда са се отвели от разглеждане на делото.

На основание чл.23,ал.3 от ГПК Окръжният съд приема,че делото ще следва да се изпрати за разглеждане на Районен съд,гр.К**,за което

О П Р Е Д Е Л И:

 

Изпраща гр.дело №502019г. по описа на БРС за разглеждане от Районен съд-К** по компетентност.

Определението не подлежи на касационно обжалване и е окончателно.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 

 

                                  ЧЛЕНОВЕ:1.

 

  1.