ВГРД № 84-2019

Определение по Гражданско дело 84/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-92

 

 

Видинският окръжен съд, гражданско отделение

в закрито   заседание   на осемнадесети април

две   хиляди   и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

                      ЧЛЕНОВЕ: Д. М.

                                         Г. Й.

при секретаря                               и с участието на

прокурора                       изслуша докладваното

от съдията М.

Ч.гр. дело № 84 по описа за 2018 година

и за да се произнесе, взе   предвид   следното:

 

С разпореждане от 27.03.2019г. съдът е да указания на жалбоподателя К.А.С.,чрез пълномощника му М.В.С. в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства в какво качество е била упълномощена от жалбоподателя да го представлява пред съд-като адвокат или във връзка с родствени отношения по чл.32,т.2 от ГПК.

Съобщението е връчено на страната на 03.04.2019г. и в определения едноседмичен срок не са представени доказателства относно упълномощаването на М.В.С..

В съобщението е посочено,че в случай на неизпълнение указанията на съда производството по делото ще бъде прекратено поради липса на представителна власт на подателя на жалбата М.С..

На основание чл.129,ал.3 от ГПК и при наличие на гореизложеното Окръжният съд приема,че производството по делото ще следва да бъде прекратено,за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по ч.гр.д.№84/19г. по описа на Видински окръжен съд.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския Апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ1.

 

                                    

                                          2.