ВАНД № 27-2019

Решение по Наказателно дело 27/2019г.

РЕШЕНИЕ№ 21

гр. Видин 01.04. 2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение в публичното заседание на ...седми март през две хиляди и деветнадесета година в състав :

Председател: Л.Л.

Членове: В.С.

Р.Д.

при секретаря ... А. А.                                       и в присъствието на

прокурора ... М. К. .... като разгледа докладваното от СЪДИЯТА С. ВНАХ д. № 27... по описа за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по въззивна жалба Д.В. *** против Решение № 9 / 2019 г. на Районен съд - Видин, постановена по АНД № 1510 /2018 г. по описа на същия съд.

В жалбата се развиват съображения, че така постановеното Решение е незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните правила. Твърди се, че е изтеклъл срок на погасителна давност.

Иска се Решението да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което подсъдимият да бъде признат за невинен по повдигнатото срещу него обвинение.

Подсъдимият чрез своя защитник адв. В. заяви в съдебно заседение, че иска Решението да бъде отменено.

Представителят на Окръжна прокуратура - Видин в съдебно заседание заяви, че Решението следва да бъде потвърдено. Обвинението е по чл. 343в ал. 3 .вр. ал. 1 от НК. Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал и след като извърши служебна

проверка на Решението в съответствие с разпоредбата на чл.314 от НПК намира, че въззивната жалба е неоснователна, а атакуваното Решение следва да бъде потвърдено с оглед на следното:

Депозираната въззивна жалба е допустима - подадена е в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и срещу обжалваем акт.

С атакуваното Решение Районен съд - Видин е признал подсъдимия Д.В. *** за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в ал. 3 вр. ал. 1 от НК и на основание чл. 78а от НК го е освободил от наказателна отговорност, като му е наложил административно наказание „глоба" в размер на 1000 лева.

Първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, като ги е преценил поотделно и в съвкупност. Фактическите положения, които са приети за установени се доказват по несъмнен начин. По делото са изяснени обстоятелствата, свързани с повдигнатото обвинение, които са от съществено значение за правилното му решаване. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, ограничаващи процесуалните права на страните.

С оглед установената фактическа обстановка, първоинстанционният съд правилно е приложил закона, като е приел, че от събраните доказателства може да се направи несъмнен и безспорен извод, че именно подсъдимият е извършил престъплението, предмет на настоящото обвинение.

Оплакванията в жалбата са неоснователни.

Фактическата обстановка, която е установена от Районния съд се споделя изцяло от въззивната инстанция и не е нужно да бъде преповтаряна в настоящото решение.

С оглед на събраните на досъдебното производство и във фазата на съдебното следствие доказателства по делото е безспорно установено, че на 23.05.2018 г. в с. П., обл. В. по ул. „*******" в посока центъра на селото Д.Д. е управлявал МПС - товарен автомобил „*********" с ДКН**********в срока за изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС наложена му със Заповед № 14-0953-000480/22.10.2014 г., която е влязла в сила на 15.02.2015 г.

В мотивите към обжалваното Решение, Районният съд е извършил анализ на събраните писмени и гласни доказателства, който категорично сочи че подсъдимият е извършител на престъплението. Събрани са достатъчно писмени доказателства, които обсъдени поотделно и в съвкупност с гласните такива правилно да изяснят фактическата обстановка.

Възприетата фактическа обстановка изцяло обезпечава разкриването на обективната истина по делото.

С оглед на това въззивната инстанция намира, че основавайки се на правилно изяснена фактическа обстановка Районният съд е постановил едно обосновано от фактическа страна Решение.

Възражението за изтекъл срок на погасителна давност, което се прави пред въззивната инстанция е било направено и пред Районния съд.

В мотивите към Решението си, ВРС е направил задълбочен анализ на разпоредбата на чл.81 ал.З от НК, като е изяснил, че търсената от защитата погасителна давност не е със срок от 3 години, а със срок от 4 години и 6 месеца.

Заповедта за ППАМ е влязла в сила на 15.02.2015 г./посочено е по-горе/.

От стр. 31 на ДП е видно, че още през следващата година на 15.07.2016 г. Д. също е управлявал МПС в срока за принудителна административна мярка, за което му е съставено Наказателно постановление, което е влязло в сила на 20.01.2017г.

Д. *** е бил спрян при управление на МПС „Фолксваген Кади" отново в срока за изтърпяване на ПАМ.

От посоченото по-горе е видно, че към настоящия казус приложение има разпоредбата на чл. 81 ал.З от НК, която сочи, че „независимо от спирането или прекъсването на давността, НАКАЗАТЕЛНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока, който е предвиден в предходния член". А срокът по чл.80 ал.1 т.5 от НК е три години.

Тоест срокът, който би изключил наказателно преследване по отношение на жалбоподателя Д. е 4 години и 6 месеца. Този срок не е изтекъл, тъй като началото му е 15.02.2015 г. Към датата на постановяване на настоящото Решение е изтекъл срок от 4 години и 1 месец и 16 дни, тоест срок по-малък от посочения по-горе срок от 4 години и 6 месеца, поради което искането за прекратяване на наказателно преследване поради изтекъл срок на погасителна давност не е съобразено със законовите норми.

С оглед горните съображения въззивната жалба е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Предвид на установеното по-горе Видински окръжен съд намира, че атакуваното Решение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.338 във вр. с чл.334, т.6 от НПК, Видинският окръжен съд

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА Решение №9/2019г. на Районен съд - Видин, постановено по АНД № 1510/2018 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и/или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.