ЧГРД № 110-2019

Определение по Гражданско дело 110/2019г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 87

гр. Видин, 15.04.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател:А. П.

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията П. гражданско дело № 110 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по чл. 608 и сл.ГПК.

            С разпореждане от 15.03.2019 г. , постановено по гр.д. № 714/2019 г. по описа на Видинския районен съд, прозводството по делото е прекратено и е изпратено по подсъдност на Видински окръжен съд.

          Прието е, че молбата е адресирана до Окръжен съд Видин, поради което е прекратено производството и делото е изпратено по компетентност на ВОС.

           До Районен съд гр. Видин е постъпило искане за връчване на документи на основание Регламент на ЕС № 1393/2007 г., по което съдът е следвало да се произнесе в съответствие с изискванията на цитирания Регламент и съгласно чл.611 ГПК.

          Съдът намира, че в случая не следва да се повдига спор за подсъдност, тъй като не се касае за исково производство, а за изпълнение на процедура по връчване на съдебни книжа. За тази подсъдност съдът следва да следи служебно предвид специфичния характер на настоящото производство. Съгласно чл. 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела в държавите-членки, ако получаващият орган получи документ за връчване, но не може да извърши връчването поради липса на местна подсъдност, той следва да препрати документа и молбата на получаващия орган в същата държава-членка, компетентен да извърши връчването, ако молбата отговаря на условията, които са предвидени в чл. 4, параграф 3, и да информира надлежно предаващия орган, като използва образец-формуляр.

          При тези данни производството пред Окръжен съд Видин следва да бъде прекратено и делото върнато на Районен съд Видин за произнасяне, съобразно изложеното в мотивите.

          На основание изложеното, съдът

          О П Р Е Д Е Л И :

 

          Прекратява производството по гр.д. № 110/2019 г. по описа на Окръжен съд Видин.

          Изпраща делото на Районен съд Видин за произнасяне по искането, съобразно изложеното в мотивите.

          Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                           СЪДИЯ: