ВЧНД № 31-2018

                            О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 14

                            гр.Видин 13.02.2018г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   - наказателно отделение в   закрито   заседание проведено   на   тринадесети февруари  двехиляди и осемнадесета година в състав :

                  

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ : А.П.

 

                                                              И.И.

                                         ЧЛЕНОВЕ:

                                                              В.М.

 

разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И .въз. ч.н.дело №31  от  2018 година - и   за   да се   произнесе , взе в  предвид   следното :

        Производството по делото е по чл.243 ал.6 от НПК.

         Делото е образувано  по  частен   протест  от  прокурор   от   Районна   Прокуратура   гр.Видин с №01499/2017 г. от 10.11.2017 г. срещу   Определение №918 от   02.11.2017 г. постановено по ч.н.д. №1480 /2017 г. на Видинският  Районен Съд - с   което   е   отменено  Постановление на Районна Прокуратура гр.Видин от 20.10.2017 г. , с което   е   прекратено   наказателното   производство по   досъдебно   производство   №ЗМ 565/2017г. по описа на РУ на МВР -Видин - водено   срещу   неизвестен   извършител   ,за   престъпление   по чл.330   ал.1    от   НК .

        Твърди се ,че определението е неправилно ,тъй   като   е  постановено     в     противоречие   на материалния   и процесуалния закон. Твърди   се ,че   мотивите   изложени   в   отмененото   постановление   са   правилни   и   законосъобразни и с   оглед   събраните     по   делото доказателства   са   налице   основания , за   да   бъде     отменено    определението на  съда.

         Инвокират   се   оплаквания   за   това,че   Видински   РС , отменявайки     прокурорския   акт - неправилно   е   преценил   ,че   имуществото   предмет     на     запалване 240   броя  бали     сено   на   обща   стойност   от 480   лева   не   е   на значителна стойност ,поради   което е  счел ,че   деянието     е   несъставомерно   по   чл.330 ал.1 от НК.Изложено   е,че   съдът   е   посочил ,че   е   налице   разлика     в     понятието    „значителни     имуществени   вреди „ и   „значителна   стойност“,като   се   е   аргументирал   ,че   за     правната     квалификация   на извършен   палеж   по чл.330 ал.1 от   НК   е     без   всякакво   значение     обстоятелството   на   каква   стойност     възлиза     причинената   от   пожара   щета ,след   като   бъде   установено   ,че   запаленото   имущество   има   значителна   стойност   т.е фактическата   настъпила   реална   вреда   може   дори   да   е   незначителна .Развити   са   съображения     в     тази     връзка   ,като   се   твърди   , че   деянието     е     несъставомерно   от   обективна   страна, а   дори   и   да   бъдат   изпълнени   указанията   на   Видински РС   -   същите     ще     са     безпредметни   и   не биха     довели    до   по   различен     резултат.

          Иска се след установяване на релевираните оплаквания   да бъде   отменено определението на Видински   РС -   с   което е   отменено Постановлението   на   прекратяване   на наказателното   производство , водено   срещу   неизвестен   извършител    ,за    престъпление  по    чл.330   ал.1   от     НК.

         ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД - след  като разгледа    частният   протест ,взе в предвид атакуваният съдебен акт,Постановлението    на  РПрокуратура гр.Видин и материалите   по   досъдебно   производство   №ЗМ 565/2017 г. на РУ на   МВР -Видин,  прие за установено следното :

        Частният   протест    е   подаден   от лице с право и интерес да   протестира ,подлежащ    на     протест  съдебен акт   Определение   на Видински РС за   отмяна  на Постановление  за прекратяване на наказателно производство ,в законоустановения  срок и е процесуално    ДОПУСТИМ .

         Разгледан   по   същество   е НЕОСНОВАТЕЛЕН - поради следното :

         Видинският   Районен   Съд   с   определението   си под №918   от   02.11.2017 г. по ЧН дело №1480   от 2017 г.   е   отменил постановлението под  №1499   от   20.10.2017 г. на   Районна Прокуратура гр.Видин , с   което   е   прекратено   наказателното   производство   по   досъдебно   производство   №ЗМ 565 от 2017 г. по описа на РУ на МВР –Видин   по пр.Пр. №1499 от 2017 г. по описа на РП-Видин - водено срещу  неизвестен   извършител     за  престъпление   по чл.330 ал.1 от НК ,като  е    изложил   мотиви ,че атакуваното постановление е   незаконосъобразно    и     необосновано.

       Установено   е   ,че   Районна   Прокуратура   гр.Видин   е   прекратила   наказателното   производство     по   досъдебно   производство   №ЗМ 565/2017г.   по   описа   на   РУ   на МВР -Видин, прокурорска   преписка с вх.№1499 от 2017г.   по описа   на Районна   Прокуратура гр.Видин   ,водено   срещу     неизвестен извършител   ,за   извършено     престъпление     по   чл.330 ал.1 от   НК ,като   е     изложила   мотиви ,че   за   да   е осъществен     състава   на   чл.330 ал.1   от   НК     е   необходимо     запаленото     имущество   да  е   със   „значителна   стойност“   ,докато     по     производството   се   касае   за    запалени   240   бали   сено   премесени   с   люцерна   на   стойност   480   лева ,съобразно   назначената   по   производството   съдебно-стоковедска   експертиза .Изложено   е,че     съобразно   наложената   съдебна   практика   на понятието „значителни   имуществени   вреди „ ,което  е   равнозначно   на   „значителна   стойност „   отговаря   равностойността   на 14   минимални   работни   заплати   и възлиза   на   6 440   лева – към 20.07.2017г. ,докато   запаленото   имущество   по     производството   е     за   480 лева .Районната   Прокуратура   гр.Видин     е     приела   ,че     деянието     не   е     съставомерно   по   чл.330 ал.1 от   НК ,тъй   като   от обективна   страна   , за   да   е   осъществен   състава   на   чл.330 ал.1 от   НК ,запаленото   имущество   следва   да   е   на   „значителна   стойност „   съобразно   по   горе изложеното   и   е   прекратила     наказателното   производство.

         Районната   Прокуратура гр.Видин   ,чрез   представителя     си   не   е   правила  преценка   ,защо   счита  че   следва   да     прекрати   наказателното   производство ,съобразно   данните   по  делото, а  не   същото   да  продължи  по   чл.216 ал.1 от   НК, съобразно     дадените   и    правомощия.

         Във   връзка   с   воденото   досъдебно   производство под   №ЗМ 565   от 2017г.   на РУ   на МВР –Видин  ,водено   срещу неизвестен   извършител   за  извършено   престъпление   по чл.330 ал.1   от   НК     са     разпитани   свидетелите   В.В.С.   и   С.С.П., като   доброволно   са     предадени     дрехите     на   В.В.     от   С.С. Изложено   е     в отменителното     определение   на   Видински   РС,че   дрехите   са     били на „извършителя „   на   деянието ,с   които   той   е   бил   ,когато   е   „запалил“   процесното     имущуство   и   по   отношение   на   тези   дрехи - НЕ СА ИЗВЪРШЕНИ НИКАКВИ ПРОЦЕСУАЛНО   СЛЕДСТВЕНИ   ДЕЙСТВИЯ   ПО   НПК,насочени     към     изясняване     на   обстоятелствата   по   делото ,касаещи   предмета     на   доказване.

     Видинският   Районен   Съд -   съобразно   правомощията   си, да     извърши   проверка   за   законосъобразност   и обоснованост на     прокурорския   акт   е   изложил   в   определението си,че     в   постановлението   на   Районна Прокуратура не   са   деференцирани   двете различни понятия   ,съответно   „значителна   стойност   на   запаленото имущество „,което   е   една     от необходимите  предпоставки   за     съставомерността   на    престъплението   по   чл.330 ал.1 и ал.2 НК  от „значителни имуществени   вреди“ .В определението   си   първоинстанционният съд   е   посочил   фактическа   обстановка     изградена   на     базата   на събрания   доказателствен     материал ,като   е   изложил ,че   са   налице   доказателства   за   виновността   на   В.С. , относно   запалване   на   имуществото   на   пострадалата Ф.С..Посочил   е,че   следва   да   се   установи   значителна     стойност   на     запаленото   имущество ,а   фактически     настъпилата   реална  вреда   може     дори       да     е   незначителна .Изложил   е ,че по   чл.330   ал.1   и ал.2 от   НК   е   от   значение   не каква   вреда     е  последвала   ,а   обектът     на   посегателство   да  е на     значителна     стойност.

         Видинският   Районен   Съд   е   счел ,че   разследването не   е     всестранно     и     обективно   и   не   са обсъдени   събраните   по   делото   доказателства ,като   не   е   обсъдено     и     че     дрехите   са    били     на   „извършителя „   на   деянието ,с   които   той   е   бил   ,когато   е   „запалил“   процесното     имущуство   и   по   отношение   на     тези   дрехи - НЕ СА ИЗВЪРШЕНИ НИКАКВИ ПРОЦЕСУАЛНО   СЛЕДСТВЕНИ   ДЕЙСТВИЯ   ПО   НПК,насочени     към     изясняване     на   обстоятелствата   по   делото ,касаещи   предмета     на     доказване.

         Видинският   Окръжен Съд   намира,че   Определението   на   Видински Районен   Съд   е   законосъобразно   и   обосновано,като     същото     следва  да   бъде   потвърдено.Правилно   съдът   е   изложил ,че   константна   практика на  ВКС ,обобщена   в   ТР№1 /98г.   и     доразвита   и     разтълкувана     с     Решение №312 /27.06.2008г.   по н.дело №273/2008г.     на   ВКС   е   в  смисъл ,че   елементът   от   състава „значителна   стойност“   на     запаленото   имущество   е   налице ,когато   стойността   на   имуществото   е   14   минимални   работни     заплати -   към  момента   на   извършване   на     деянието ,но   това,че     не   са   извършени посочените     по   горе     процесуално   следствени   действия са   лишили   представителя   на   Районна   Прокуратура гр.Видин   - да   обсъди     всички в   съвкупност     доказателства и     след   това   да   се  произнесе   по чл.242 от   НПК , за   да   може     съдът   да   упражни съдебен   контрол     и   да     вземе   в предвид,че   тези доказателства   са    обсъдени   им  е дадено вяра   или не са   ценени.Следва   да   се   има   в     предвид   и   това,че   е   следвало   представителя   на   Районна Прокуратура гр.Видин   да   направи     преценка   от   събрания   в   цялост   доказателствен   материал - дали     извършеното   не   съставлява   престъпление   не   само   по   чл.330 ал.1 и 2   от   НК ,но   и   по   чл.216 ал.1   от НК ,съобразно   съдебната   практика .Видински   РС   правилно   е   изложил,че   след   като   не   са     извършени   посочените     по   горе процесуалноследствени     действия Районна   Прокуратура   гр.Видин   е   лишена от   възможност   да   обсъжда   такива доказателства ,тъй   като   не   е събирала   доказателства   в   тази   насока.Следва   да     се   извърши   преценка   , според   въззивната   инстанвция   , след  събирането им ,дали     извършителя  на  деянието   не   е   осъществил     състава   и     на   чл.216 ал.1   от     НК,тъй   като    такива   данни     по   делото   са  налице    според   настоящия   състав   на   този      съд.С оглед   на     това   ,че   съдът   осъществява   контрол   за   законосъобразност     и     обоснованост - съобразно   данните     по     делото   не     може   да   се     приеме,че   протестът     е     основателен ,за     да     бъде     уважен.      

       Видинският Окръжен   Съд - извършвайки   проверка   съобразно     наведените  оплаквания  в     протестта - намира    същия   за  неоснователен .

       ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - при това положение    намира ,че следва   да   потвърди Определението на   Видинският  Районен   Съд – като законосъобразно   и   обосновано   ,с     което   е отменено     Постановление от   20.10.2017 г. с което   е   прекратено     наказателното     производство по   досъдебно   производство   №ЗМ 565   от   2017 г.   по   описа   на   РУ на МВР –Видин   по пр.пр.№1499 от 2017 г.   на   Районна   Прокуратура гр.Видин

       С   оглед на гореизложеното  и на   основание чл.243 ал.7 от НПК - СЪДЪТ

                           О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №918 от 02.11.2017г. постановено по ЧН дело №1480 от 2017 г. на Видинският РС, с което е отменено  Постановление на Районна Прокуратура гр.Видин от 20.10.2017 г.,с което    е   прекратено  наказателното   производство по   ДП №ЗМ 565/2017 г. по описа на РУ на МВР –Видин   по пр.Пр.№1499 /2017 г. по описа    на   РП- Видин ,   водено срещу   неизвестен     извършител   за извършено   престъпление   по   чл.330 ал.1 от   НК   и   делото   е   върнато   на   Районна Прокуратура   гр.Видин   за   изпълнение     на       дадени       указания .

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е   ОКОНЧАТЕЛНО .

                    

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: