ВЧГРД № 120-2019

Определение по Гражданско дело 120/2019г.

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е Н   И Е № 84

 

Гр.В**

 

10 .04. 2019

 

ВОС гражданско отделение в закрито заседание на   ...................................... април две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                            Председател : В** В**

                                                    Членове :1.Д** М**

                                                                    2.Г** Й**

при секретаря     ......................................................................................... и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й** гр. дело № 120   по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

          

Производството е по Чл.396 ГПК /обжалване пред въззивната инстанция на определение ,с което е допуснато обезпечение на иска чрез налагане на запор/

Делото е образувано по частната жалба на М.Д.М. *** против Определение № 3024-РЗ от 18 12 2018г . ,     постановено по гр.д № 3172/2018г на ВРС и издадена въз основа на него обезпечителна заповед от 19. 12. 2018г .

Поддържа се ,че с обжалваното определение е допуснато обезпечение на бъдещ иск срещу частния жалбоподател и е издадена обезпечителна заповед, връчена    на 14 .01. 2019г .Твърди се ,че определението е постановено при допуснато съществено процесуално нарушение и при нарушение на Закона .Твърди ,че на 02 .04. 2018 г.   като водач на МПС „Р. „ модел   „М." с ДК № СВ .. АТ на кръстовището на ул „Ш**" и Х** Б** в гр.В** частният жалбоподател предизвикала ПТП,завършило със смъртта на В** П** Г** ,бивш жител *** и наследодател ѝ   Н.Л.Г..Управлявания от частния жалбоподател автомобил бил собственост на ,, К. Б** „ ЕООД с ЕИК **** .   ПТП било настъпило при и по повод изпълнението на  трудовите задължения -частният жалбоподател бил ангажиран с посоченото дружество с трудов договор като „Представител за район   Северозападен" код по НКПД 3322 3003 .          Поради налагащите се непрекъснати пътувания автомобилът на работодателя бил поверен да се управлява от частния жалбоподател .Автомобилът „Р**" марка „М**"   с ДК № СВ 37 63 АТ бил застрахован   в   „Б**В** и** г**"със задължителна застраховка „Гражданска отговорност" видно от застрахователна полица № ВG/03/517002582061   за период 06. 10 .2017г до 05.10. 2018 г.

При настъпването на ПТП частният жалбоподател бил правоспособен водач на МПС,не бил употребил алкохол или друго упойващо вещество ,не бил напускал местопроизшествието,автомобилът имал валидна сключена застраховка „ГО".

За деянието било е образувано н.о.х.д № 330/2018г по опис на ВОС ненасрочено към 14. 01.   2019г

Поддържа се ,че при постановяване на обжалваното определение бил нарушен чл. 391   ГПК като не били представени убедителни писмени доказателства за допускане на обезпечението относно това ,че без обезпечението за ищеца щяло бъде невъзможно   или последният щял да бъде затруднен да реализира вземането си. Такива доказателства липсвали по   гр.д № 3172/2018г

Поддържа се ,че от  обективираната в жалбата фактическа обстановка било доказано, че към 02 04 2018г. управляваният от жалбоподателя автомобил имал валидна застраховка ГО. Съгласно чл. 493 ал. 1 КЗ всички вреди , имуществени и неимуществени причинени на трети лица   .настъпили   при ПТП   по непредпазливост, се покривали от застрахователя .Фактическата обстановка при ПТП ,настъпило на 02. 04. 2018 г .чл.493 ал.1 КЗ   водели до правен   извод, че   ищецът -наследник на пострадалата, нямало да бъде затруднен или поставен в невъзможност за реализиране на бъдещето си взимане. Нещо повече -гарантиран бил, че   финансовите му интереси   и тези на кръга от наследници, възникнали след смъртта на В**П** Г**, щели да бъдат изплатени от „Б. В и**г**" по валидна застраховка   ГО.

Районният съд не бил обсъдил доказателствата за невъзможност или затруднение   вземанията на   молителя Г., а се занимавал с евентуалната основателност на иска,която не била критерии за допускане обезпечение на бъдещ иск и не бил преценил,че финансовите последствия от смъртта на   г-жа Г** били за сметка на застрахователят по силата на валиден договор за задължителна застраховка ГО, която застраховка изключвала   отговорността на жалбопадателя за обезщетяване на наследниците на г-жа Г**.

С оглед изложеното се иска да се отмени определението на ВРС и издадената въз основа на него обезпечителна заповед.

Към частната жалба са приложени копие от ОА, дал начало на съдебно наказателно производство и копия от трудов договор и застрахователна полица.

Ответникът по жалбата е депозирал писмен отговор ,в който изразява становище относно неоснователността на жалбата.

 

         След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът приема за установено от фактическа страна следното :

         С Определение № 3024-РЗ от 18 12 2018г ,   постановено по гр.д № 3172/2018г на ВРС е допуснато на основание чл.390 от ГПК обезпечение на на бъдещ иск, който ищецът Н.Л.Г., с адрес: ***, ще предяви срещу ответника М.Д.М., ЕГН **********, с адрес: ***, за пресъждане на обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 7500 лева за направени разходи за медицински дейности, лекарства и принадлежности, като наследник на съпругата си В… П. Г… пострадала и починала следствие на ПТП, реализирано от ответника на 02.04.2018г. в гр.В…, ведно с лихва за забава върху главницата в размер на 541.67 лева, считано от 02.04.2018г. до 17.12.2018г., и ведно със законната лихва върху главницата, считано от 17.12.2018г. до окончателното издължаване, като е наложена следната обезпечителна мярка: „ЗАПОР" върху банковите сметки на М.Д.М., ЕГН **********, с адрес: ***, в

  1. „Б. ДСК" ЕАД;
  2. „У.К. Б. АД;
  3. „О. Б. Б." АД;
  4. „Ю. Б. АД;
  5. „Р./Б./14 ЕАД;
  6. „С. Ж. Е." АД;
  7. „А. Б. Б. АД;
  8. „П.К.Б./Б./" ЕАД,

общо до размер на 8041.67 /осем хиляди и четиридесет и един лв. и шестдесет и седем ст./ лева.

Постановено е да се издаде обезпечителна заповед в полза на Н.Л.Г., с адрес: ***.

Предоставен е на ищеца едномесечен срок за предявяване на иска, считан от днес - 18.12.2018г.

Указано е на ищеца, в същия срок да представи по делото доказателство за предявен иск, като го предупреждава, че в противен случай съдът ще отмени служебно допуснатото му обезпечение.       

Въззивният съд намира,че определението на районния съд е правилно и законосъобразно и че следва да бъде потвърдено поради следното :

Предмет на бъдещия иск е обезщетяване на имуществени вреди ,причинени в резултат на ПТП .Пострадалият разполага с иск както срещу причинителя на вредата ,така и срещу застрахователя.С оглед на прогласеното в закона диспозитивно начало /Чл.6 ГПК/ ищецът е в правото си да определи предмета на делото и обема на дължимата защита.Районният съд е допуснал обезпечение на бъдещия иск ,като е изложил подробни и убедителни доводи,които изцяло се споделят от въззивната инстанция.Неоснователни са развитите от жалбоподателя доводи ,че липсва обезпечителна нужда ,тъй като ищецът можел по-ефективно да защити интереса си чрез предявяване на иск срещу друг икономически по-силен ответник .Както се посочи по-горе ,с оглед на диспозитивното начало /Чл.6 ГПК/ ищецът е в правото си да определи предмета на делото и обема на дължимата защита и съдът е длъжен да постанови решението си по искането /петитума/въз основа на установените обстоятелства по делото и закона /Чл.235 ал.2 ГПК /,като за съда не съществува право да отхвърля иска с доводи ,че ищецът разполага с други,по-ефикасни средства за защита .

              Водим от горното и на основание Чл.396 ал.2 ГПК Съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 3024-РЗ от 18 12 2018г . ,     постановено по гр.д № 3172/2018г на Районен Съд-В. и издадена въз основа на него обезпечителна заповед от 19. 12. 2018г

         Определението е окончателно.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               ЧЛЕНОВЕ :1/

 

                                                                                                 2/