ВАНД № 52-2019

Решение по Наказателно дело 52/2019г.

                                                Р Е Ш Е Н И Е №32

                                   гр.Видин 10.04.2019г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на двадесет и осми март   двехиляди и деветнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                  В. С.

                             ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.  Д.

 

при  участието на секретар А.   А. , след  като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.   - въззивно наказателно   административно  дело №52  от   2019 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

 

         Производството по   делото   е   по чл.318 и сл. от НПК във   вр. с чл.378   ал.5   от НПК.

         Делото е   образувано  по въззивна жалба  от В.   С.   К. ***   с  ЕГН:********** - чрез   защитника   си адв.Г.Г. *** - срещу Решение №71 от 20.02.2019 г. постановено   по АН дело №1604 от 2018 г. на Видинският  Районен Съд, с  която е   признат   за   виновен   по   обвинение   по   чл.319 ал.1 от   НК ,освободен   е   от   наказателна   отговорност   и   му е  наложено   административно наказание „Глоба“ в размер   на   1000/хиляда/ лева на   основание   чл.78 а ал.1 от   НК,за   това   че   на   27.03.2017г.   в   гр.Видин  е     потвърдил   неистина   в   частен   документ –Декларация   по чл.141   ал.2   от Закона   за   движение   по пътищата ,а   именно ,че  е   изгубено /откраднато   СРМПС   с рег.№* ,част ІІ ,която   по силата   на чл.141 ал.2 от ЗДвП   се   дава   за   удостоверяване   истиността   на   посоченото   обстоятелство   и   го   употребил   пред Началника   на   „ПП“ гр.Видин   ,като   доказателство   за   невярно     удостоверено   обстоятелство.

         Твърди   се ,че   решението   е   незаконосъобразно   и   необосновано ,а   е     постановено   и     при     съществено   процесуално     нарушение .Сочи   се ,че   решението   е   постановено     при     нарушение     на     материалния    закон,   като     не     е     доказано   по   безспорен   и   категоричен   начин   извършване   на   престъпно   деяние   от    обвиняемия.  

       Иска   се     отмяна     на    решението     и    постановяване     на   решение,с   което     обвиняемия   бъде   признат   за невинен   и     оправдан .

         Представител на Окръжна Прокуратура гр.Видин    не   се   е     явил    в   съдебното   заседание   на 28.03.2019 г. – редовно   призован     и     не   е   взел   отношение   по   жалбата.

       Обвиняемият и   жалбоподател В.   С.   К. не    се    е     явил   в     съдебното   заседание   на   28.03.2019г. ,като   е     представляван   от   защитника   си адв.Г. ,който   е   подържал   жалбата,пледирайки   за   отмяна   на   съдебния   акт   на   Видински   РС -   признаване   на   К.   за   невинен   и   оправдаването   му , или   отмяна   на   решението   на   Видински   РС   и   връщане   на   делото   за     ново     разглеждане    от   друг   състав ,поради допуснато   съществено   нарушение   на   процесуалните правила.Изтъкнал   е,че   Видински   РС   е   признал   с решението   си     обвиняемия     за     виновен   по   чл.319 ал.1 от НК   ,а   е     изложил   мотиви   ,че   деянието   е   по   чл.313   ал.1   от   НК   ,като   в     този     случай     не     е     ясна     волята   на   съда.

           ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД  - след като разгледа въззивната   жалба ,събраните   по делото доказателства ,взе в предвид становището на страните и атакувания   съдебен акт – прие   за установено   следното :

         Въззивната   жалба  е  подадена от надлежна страна  по   АН дело   №1604 от 2018 г. на Видински  РС,с право и интерес   да   обжалва , подлежащ на   въззивно   обжалване  съдебен акт /Осъдително   Решение / -в законоустановения   срок и е процесуално ДОПУСТИМА.

         Разгледана   по релевираното оплакване   за   допуснато съществено нарушение   на процесуалните правила е ОСНОВАТЕЛНА - поради   следното :

         С Решение   №71   от   20.02.2019 г.   по   АН   дело №1604 от   2018 г. Видински   Районен Съд   е   признал   обвиняемия     В.   С.   К. ***   с   ЕГН:**********   за    ВИНОВЕН   в   това,че   на   27.03.2017г.   в   гр.Видин     е     потвърдил   неистина   в   частен   документ –Декларация   по чл.141   ал.2   от Закона   за   движение   по пътищата ,а   именно ,че   е   изгубено /откраднато   СРМПС   с  рег.№* ,част ІІ, която   по   силата   на чл.141 ал.2 от ЗДвП   се   дава   за   удостоверяване   истиността   на   посоченото   обстоятелство   и   го   употребил   пред Началника   на   „ПП“ гр.Видин,   като   доказателство  за   невярно     удостоверено   обстоятелство,за   което   като   престъпление   по   чл.319 ал.1 от   НК   на   основание   чл.78 а ал.1 от   НК   го   е   освободил от   наказателна   отговорност   и   му   е   наложил   административно   наказание   „Глоба“ в размер   на   1000/хиляда/ лева .

       Въззивната   инстанция     намира,че   следва   да   отбележи     обстоятелството,че   В.   К.   не   е   имал   обвинение   по   чл.319 ал.1 от   НК ,като   такова    не   му     е     повдигано,за   да     се     защитава     по   него,а     му   е     повдигнато   обвинение   по   чл.313 ал.1 от   НК ,по   което Видински   Районен   Съд - НЕ   СЕ   Е   ПРОИЗНЕСЪЛ с   решението   си.

         Основателно    се     изтъква   от   защитника   на обвиняемия   К. ,че   НЕ   Е   ЯСНА     ВОЛЯТА   на   съда,тъй     като   с     решението     си   Видински РС   е признал   обвиняемия   за   виновен     по   чл.319 ал.1   от   НК, като     на     основание   чл.78 а   ал.1 от НК   го   освободи   от наказателна   отговорност   и   му   наложи   административно наказание „Глоба“   в     размер   на   1000/хиляда/ лева ,а     в мотивите     към     решението   си   посочи,че обвиняемия   е извършил     престъпление     по   чл.313 ал.1   от   НК.       Основателни са  оплакванията   за  допуснато  съществено  нарушение     на     процесуалните    правила .НЕ   Е   ЯСНА     ВОЛЯТА   НА   ВИДИНСКИ   РАЙОНЕН   СЪД   в   случая,тъй   като     е     налице     разминаване   на   дистозитив     и     мотиви.

       При     това     положение   Видинският Окръжен   Съд   намира ,че   Решението     на  първоинстанционния   съд   следва   да   бъде   отменено , без  съда   да   разглежда   спора по    същество . Допуснатото    процесуално   нарушение     е   съществено   и    отстранимо ,поради   което   Решението   следва   да   бъде   отменено   и делото   бъде върнато за ново разглеждане   от  друг състав   на  Видински   Районен   Съд.Следва     при     новото   разглеждане   на   делото   от   Видински   РС   да   бъде   преценено   , дали   не   се  касае   за приложение  на   чл.9 ал.2   от    НК   ,с   оглед   на   направените   възражения     на     защитата .

       С оглед   на гореизложеното   и на   основание чл. 335 ал.2 от    НПК   във    вр.  с   чл.334 т.1  от  НПК във вр. с чл.378 ал.5 от   НПК -  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД

 

                          Р          Е          Ш           И     :

 

       ОТМЕНЯ   ИЗЦЯЛО   РЕШЕНИЕ №71 от 20.02.2019г. по АН дело №1604 от 2018 г. на   Видинският Районен Съд за   допуснато   съществено нарушение  на процесуалните правила, като:

         ВРЪЩА делото   за  ново   разглеждане  от друг състав на  първоинстанционния съд .

        РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ   НА ОБЖАЛВАНЕ И ПРОТЕСТ.

 

                                                                          1.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:

                                                                           2.