ЧНД № 23-2018

                                    Р Е Ш Е Н И Е № №12                          

                           гр.Видин 13.02.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД -   наказателно отделение  в открито   съдебно заседание - проведено на тринадесети   февруари  двехиляди и осемнадесета година в състав :

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :И.И.

 

                                                Л.Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  Р.Д.

                                                  

при  участието на   секретар   Ил.К. и прокурора   В.В. след   като   разгледа   докладваното от съдията И.   - частно наказателно дело №23 от  2018г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

       Производството по делото е по чл.16 от Закона за   признаване   ,изпълнение   и   изпращане   на   решения за конфискация   или   отнемане и решения за налагане   на финансови   санкции /ДВ.бр.15 от 23.02.2010г.изм. и доп. ДВ бр.55 от 19.07.2011 г./

         Образувано   е   по  постъпило  Удостоверение       по   чл.4   от   Рамково   решение   №2005/214 /ПВР   на   Съвета     относно   прилагането   на   принципа   за   взаимно   признаване на   финансови санкции .В   Удостоверението   се   сочи, че Bezirkshauptmannschaft Bruck   an der Leita   -2460 Bruck   an der   Leitha, Feschamender   Strabe 10 - Австрия   е     постановил   решение   за   плащане     на   финансови   санкции   от   14.08.2017 г.,влязло   в   законна   сила   на 12.09.2017 г. по дело №BLS2-V-17 42298/3    срещу    И. М. ***    роден   на   *** г.   в   България   и   живущ *** с  ЕГН:**********. Излага   се ,че  по   решението   на   И.   М.    е наложена   финансова   санкция  и   той е със   задължение   за   плащане   на   сумата   от  455.00 евро , като     е     осъден     за     извършено  от  него нарушение .От   тази   сума   450.00 евро представлява парична сума   ,наложена   с   решението     за  осъждане  за  нарушението   и   5.00   евро - парична   сума   за   разходите   по    административното   производство ,които   са   довели   до   решението ,за   това ,че :

       Като   водач   на   автомобил   с   регистрационен   номер ВН 41 55 АА , на   25.05.2017г.  в 09.12   часа  движейки  се     в   населено   място   Gemeindegebiet Bruck an   der Leitha auf der Autobahn A4   nachst   Strkm. 034,185     ,засегнатото   лице   при   разрешена    максимална    скорост   60 км   в   час е управлявало   МПС   със   117 км   в   час , или   е   превишило   скоростта   със   57 км в  час.

       Посочено   е ,че извършеното   от   И.   М.   нарушение   е нарушение   на   Австрийските   правни   разпоредби    по   § 52 lit.a Z.10a StVO 1960 §99 Abs.2e StVO 1960 .

       Изложено   е   ,че поведението   на   лицето   нарушава   тези     разпоредби   за   движение   по пътищата ,както   и нарушава   разпоредбите   за   времетраенето   на   управление   и     почивки   на   моторни   превозни средства ,както   и   разпоредбите   за    опасни  товари.

     Изложено   е ,че   решението   е     влязло   в   законна   сила.

     Изложено   е ,че   по   информация   на   органа   ,който   издава   удостоверението ,в   изпълняващата   държава   не   е   постановявано     решение   срещу     същото лице   за същото   деяние   и такова   решение   не   е   изпълнявано   в   изпълняващата   държава   или   трета   държава   ,различна   от   издаващата   или     изпълняващата .

     В   съдебното   заседание   на 13.02.2018 г. прокурорът   поддържа   искането   за   признаване   и   изпълнение на   решението.

         Засегнатото   лице   И.   В.   М.  се  явява  в  съдебното   заседание   на 13.02.2018 г.   и   представя Удостоверение   с изх.№13   от   13.02.2108г.   на Нотариус   Н.А.   с рег.№*** на Нотариалната камара   с район   на   действие :Видин ,за   това   ,че   той   е   упълномощил   на   03.07.2015г.   румънски   гражданин /посочени   са   имената му/ - да   управлява   и прехвърли       собствеността     на     МПС   - лек автомобил „***„ модел   ****   с     рег.№***** .М.   заявява   в   съдебното заседание ,че   той   не   е   прехвърлял   собствеността   на   това   МПС ,а     е     дал     единствено   пълномощно   на   румънския     гражданин,за     посоченото     по горе .Предоставя на   съда   да     реши   спора.

         ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - след   като   разгледа   решението ,представеното   удостоверение   преведени   от   немски   език на  български език и  данните по делото, съобрази   следното :

         По   делото   е   приложено Удостоверение       по   чл.4   от   Рамково   решение   №2005/214 /ПВР   на   Съвета     относно   прилагането   на   взаимно   признаване   на   финансови   санкции   с  издаваща   държава   Австрия      и   изпълняваща   държава   България .В   Удостоверението   се   сочи, че   Bezirkshauptmannschaft Bruck   an der Leita   -2460 Bruck   an der   Leitha, Feschamender   Strabe 10 - Австрия     е     постановил   решение   за   плащане     на   финансови   санкции   от   14.08.2017 г.,влязло   в   законна   сила   на 12.09.2017 г. по дело №BLS2-V-17 42298/3    срещу   И. М. ***   роден   на  *** г.   в   България   и   живущ ***   с   ЕГН:**********

Излага   се ,че   по   решението   на   И.   М.    е   наложена   финансова  санкция  и   той   е със   задължение   за   плащане   на   сумата   от   455.00 евро , като   му   е наложено   наказание за     извършено  от   него  нарушение.От   тази   сума   450.00 евро  представлява парична сума   ,наложена   с   решението     за  извършено   нарушение и   5.00   евро - парична   сума   за    разходите по      административното   производство ,които   са   довели   до   решението ,за   това ,че :

           Като   водач   на   автомобил   с   регистрационен   номер ***** на   25.05.2017г.  в 09.12   часа   движейки   се     в   населено   място   Gemeindegebiet Bruck an   der Leitha auf der Autobahn A4   nachst   Strkm. 034,185     ,засегнатото   лице   при   разрешена   максимална     скорост   60 км   в   час   е   управлявало   МПС   със   117 км   в   час , или   е   превишило   скоростта   със   57 км   в   час.

         Посочено   е ,че   извършеното   от  И.   М.   нарушение   е   нарушение   на   Австрийските   правни   разпоредби   по   § 52 lit.a Z.10a StVO 1960 §99 Abs.2e StVO 1960 . Изложено   е   ,че поведението   на   лицето   нарушава   тези     разпоредби   за   движение   по пътищата ,както   и нарушава   разпоредбите   за   времетраенето   на   управление   и     почивки   на   моторни   превозни средства ,както   и   разпоредбите   за   опасни   товари.

     Изложено   е ,че   решението   е     влязло   в   законна   сила.

     Изложено   е ,че   по   информация   на   органа   ,който   издава   удостоверението ,в   изпълняващата   държава   не   е   постановявано     решение   срещу     същото лице   за същото   деяние   и такова   решение   не   е   изпълнявано   в   изпълняващата   държава   или   трета   държава   ,различна   от   издаващата   или     изпълняващата .

    По   делото    са   събрани   доказателства ,че   срещу   осъденото лице   за   същото   деяние   в   Република   България   или   в     друга   държава   ,различна   от издаващата /Австрия/  и   от   изпълняващата   /Република   България / не   постановено   и     приведено   в   изпълнение   решение   за    налагане     на     финансови   санкции.Изпълнението   на   решението   не   е   с   изтекла давност     по   българското законодателство   и   решението   не   се   отнася   за   деяние   ,подсъдно   на     български   съд. Не   е   налице   имунитет   или   превилегия   по българското законодателство ,които     правят   изпълнението   на   решението     недопустимо.

     Решението   не     се   отнася   за   деяния   ,които :

         а/по   българското законодателство   се   считат   за   извършени   изцяло   или   отчасти на територията   на   Република   България   ,или

         б/са   били     извършени     извън   територията   на   издаващата     държава   и   българското законодателство   не позволява   предприемане   на   наказателно   производство   по   отношение     на   такива   деяния .

         Съдът   констатира   ,че   наложената   финансова   санкция   не   е   по - малка   от   70 евро   или   левовата   равностойност   на   тази   сума.

        В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ  на   изпълнение   е 455.00 евро   и   равностойността   на   финансовата   санкция     в   български   лева   е  889.90 /осемстотин и осемдесет и девет лева   и   деветдесет   стотинки/ лева - по   курса   на БНБ   за   13.02.2018 г.         Решението   се   отнася   за     деяние,   което     съставлява    административно  нарушение    и     според  българското   законодателство .

         Решението   е   било   постановено   срещу   физическо лице   ,което   по   българското   законодателство   ,поради възрастта   си   ,носи   наказателна   отговорност   и   подлежи   на   наказателно   преследване   за   деянията ,които   обосновават решението .

         От   така    представените     данни   се   установява ,че   представеното   Удостоверение     е     пълно и   отговаря   на   Решението.Не   са   налице   основанията ,при които   може   да   се   откаже   признаване   и   изпълнение. Видно   е   от   посоченото   по горе   ,че решението     касае лицето   И. В.   М. *** с ЕГН:********** ,за   който   бе   извършена   справка в   НБД   - по   реда   на Наредба №14   от   18.11.2009г. От   тази   справка   се   установи ,че   И.   В.   М.   е     роден   на   ***г. ,като   е   с ЕГН:********** ,с   постоянен   адрес ***   и   настоящ   адрес *** .

       Засегнатото   лице   И.   М.   представя    Удостоверение   с   изх.№13   от   13.02.2108г.   на Нотариус   Н.А.   с рег.№**** на Нотариалната камара   с район   на   действие :Видин ,за   това   ,че   той   е   упълномощил   на   03.07.2015г.   румънски   гражданин /посочени   са   имената му/ - да   управлява   и прехвърли       собствеността     на     МПС   - лек автомобил „***** „ модел   **** с     рег.№****** .М.   заявява   в   съдебното заседание ,че   той   не   е   прехвърлял   собствеността   на   това   МПС ,а     е     дал     единствено   пълномощно   на   румънския     гражданин,за     посоченото     по горе.След   като   собствеността   на   посоченото МПС   не   е     прехвърлена ,а     румънския   гражданин   е   упълномощен   да   управлява   посоченото   МПС   и     прехвърля     собствеността   му -решението   на   австрийският орган следва   да   бъде   признато     и     изпълнено.По   делото   от   засегнатото   лице   не   са     представени   доказателства   от     които   да   е   видно, че     собствеността   на   това   МПС   е   била   прехвърлена   към   25.05.2017г. ,за да   не   му се търси   администратовнонаказателна     отговорност     за     извършеното.

         Поради   гореизложеното   ,следва   приложеното   Решение да   бъде признато и  изпратено на органите   на  НАП   за   изпълнение .

         С оглед   на посоченото СЪДЪТ

 

                 Р         Е         Ш         И   :

 

         ПРИЗНАВА  РЕШЕНИЕ   за   плащане     на   финансови   санкции    от   14.08.2017 г.,влязло   в   законна   сила   на 12.09.2017 г. по дело №BLS2-V-17 42298/3  на   Bezirkshauptmannschaft Bruck   an der Leita   -2460 Bruck   an der   Leitha, Feschamender   Strabe 10 - Австрия   срещу     лицето   И.   В.   М. ***     с     ЕГН:**********   - за   наложената   му   финансова   санкция   и   той   е   със   задължение   за   плащане   на   сумата   от   455.00/четиристотин и петдесет и пет/ евро , като     е   наказан     за     извършено   от   него   нарушение.От   тази   сума   450.00/четиристотин и петдесет/ евро представлява парична сума   ,наложена   с   решението     за    извършеното   нарушение   и   5.00/пет/   евро - парична   сума   за   разходите по административно   производство ,които   са   довели   до   решението ,за   това ,че :

         Като   водач   на   автомобил   с   регистрационен   номер ВН 41 55 АА , на   25.05.2017г.  в 09.12   часа   движейки   се     в   населено   място Gemeindegebiet Bruck an   der Leitha auf der Autobahn A4   nachst   Strkm. 034,185     ,засегнатото   лице   при   разрешена   максимална     скорост   60 км   в   час   е   управлявало   МПС   със   117 км   в   час , или   е   превишило   скоростта   със   57 км   в   час.

         В случая ,осъдителния     диспозитив   подлежащ   на   изпълнение   е   455.00 евро   и   равностойността   на   финансовата   санкция     в   български   лева   е   889.90 /осемстотин и осемдесет и девет лева   и   деветдесет   стотинки/ лева - по   курса   на БНБ   за   13.02.2018 г

         Изпраща РЕШЕНИЕ за   плащане     на   финансови   санкции   от   14.08.2017 г.,влязло   в   законна   сила   на 12.09.2017 г. по дело   №BLS2-V-17 42298/3  на   Bezirkshauptmannschaft Bruck   an der Leita   -2460 Bruck   an der   Leitha, Feschamender   Strabe 10 - Австрия   срещу     лицето   И.   В.   М. ***    с     ЕГН:**********   за   наложена   финансова   санкция   в едно с  препис от настоящото решение на органите на Национална   Агенция по   Приходите   за   изпълнение.

         Решението подлежи  на обжалване  и   протест пред Софийски  Апелативен Съд в седемдневен  срок от днес.

         Препис от решението на съда да се връчи на засегнатото лице  И.   В.   М. - след влизането му в законна сила.

       Да се уведоми  компетентният орган на издаващата държава както  и копие от уведомлението да  се   изпрати и на    Министерство на Правосъдието на Република България.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: