ЧНД № 44-2019

Решение по Наказателно дело 44/2019г.

РЕШЕНИЕ №19

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видин 07.03.2019г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на седми март, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

ЧЛЕНОВЕ: В. С.

Р. Д.

при участието на прокурора М. К.и секретаря А. А. като изслуша докладваното от съдията Р.Д. ч.н.д. № 44 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

Производството е по искане на несъдебен орган в Австрия, за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин, А.К.С., роден на *** година, ЕГН**********,***, на който е наложена финансова санкция от 235/двеста тридесет и пет/евро съгласно Решение BLS2-V-18 37449/3 постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha, Федерална Република Австрия, постановено на 07.06.2018г. и влязло в сила на 20.09.2018 година.

Съдът, се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено със Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 07.06.2018г. и влязло в сила на 20.09.2018 година, като същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на действия, които съгласно нейния национален закон се преследват като правонарушения по закона за движение по пътищата на решаващата държава.

Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.

Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава - членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.

В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание на 05.03.2019г.засегнатото лице А.К.С., се явява, но се установи от съда ,че същият е освен че е неграмотен, същият не чува и слабо вижда и контактите с него са затруднени, поради което отложи делото да друга дата, на която да бъде назначен служебен защитник ., който да защитава интересите му. В съдебно заседание на 07.03.2019година, засегнатото лице не се яви, но бе назначен служебен защитник адвокат Десислава Джегова от АК - Видин. Служебният защитник поддържа,че не са налице изискванията на специалния закон, поради което да бъде признато и допуснато за изпълнение решението на несъдебния орган на Република Австрия.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за налагане на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа на взаимното признаване на финансови санкции и в приложението към него, което Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, постановено на 07.06.2018г. и влязло в сила на 20.09.2018 година, постановено от Окръжно управление /Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha, Федерална Република Австрия и приложените по делото доказателства намира за установено следното:

Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице А.К.С., роден на *** година, ЕГН**********, с постоянен и настоящ адрес *** Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд - Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение, постановено от Окръжно управление /Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha, Федерална Република Австрия, постановено на 07.06.2018г. и влязло в сила на 20.09.2018 година, като същото решение на несъдебен орган. Решението за налагане на финансова санкция е на държава - член на Европейския съюз - Федерална Република Австрия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на правила за движение по пътищата, по австрийския закон. Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 - 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение и приложението към него визират конкретиката на приложеното решение за налагане на финансова санкция, постановено на 08.11.2016г., и влязло в сила на 29.11.2016г, постановено от Окръжно управление Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha, Федерална Република Австрия - засегнатото лице е превишило допустимата скорост от 80км/ч, като е карало с 121 км/ч, с лек автомобил с рег.№ВН 61 94 AB и е нарушило австрийските правни разпоредби параграф 52 и параграф 99. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние, подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а)   по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б)   са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 235 евро. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Решението е било връчено на засегнатото лице на 05.09.2018г. и то е било уведомено за правото на повторно разглеждане или обжалване, като лицето не е поискало повторно разглеждане или обжалване в регламентирания срок. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена.

Представеното удостоверение, ведно с приложението към него, е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

Неоснователна е тезата на защитата, тъй като въпроса относно авторството на деянието и съставомерността на поведението не е предмет на настоящото производство. От друга страна С. е наказан в качеството на собственик на визирания автомобил, каквато той е в действителност, а обстоятелството, че е упълномощил други лице да ползва и се разпорежда с автомобила е ирелевантно.

Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /EUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 07.06.2018г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 80 евро в български лева е 459.43/четиристотин петдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки/лева.

Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ срещу А.К.С., роден на *** година, ЕГН**********,***, на който е наложена финансова санкция от 235/двеста тридесет и пет/евро съгласно Решение BLS2-V-18 37449/3 постановено от Окръжно управление Вайц /Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha, Федерална Република Австрия, постановено на 07.06.2018г. и влязло в сила на 20.09.2018 година, която финансова санкция е в размер на 235/двеста тридесет и пет/евро, равностойността на която в български лева към датата на издаване на решението е 459.43/четиристотин петдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки/лева.

На основание чл.36 във вр. с чл.22 от ЗПИИРКОРНФС, признатото решение да се изпрати на Националната агенция за приходите, за изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и/или протестиране в 7-дневен срок от днес пред Софийски апелативен съд.

ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

На основание чл.38, ал.1 и ал.2 от ЗПИИРКОРНФС, незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, както и копие от решението да се изпрати и на Министерството на правосъдието на Република България, след влизането му в сила.

На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС, разноските по признаването и изпълнението на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции на територията на Република България като изпълняваща държава, се поемат от нея.

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                          2.