ВЧНД № 58-2019

Решение по Наказателно дело 58/2019г.

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 31

гр. Видин, 04.04.2019г.

 

В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Видинският окръжен съд   наказателно отделение                               в публичното заседание на двадесет и осми март

през две хиляди и деветнадесета година                  в състав :

              

                                         Председател: Л. Л.

                                                 Членове: В. С.

                                                                  Р. Д.

                                                                                      

                                                                

при секретаря         А. А.       и в присъствието на

прокурора      М. И.        като разгледа докладваното от            СЪДИЯТА Л.            ВЧНД № 58 по описа за 2019г., и за да се произнесе съобрази следното:

       Производството е по реда на чл.24б от ЗБППМН.

           Делото е образувано по жалба на адвокат Д.Г., в качеството ѝ на особен представител на А.С. Е. с ЕГН **********, против решение № 40/30.01.2019г. по ЧНД № 1629/2018г, по описа на Районен съд-Видин, с което на основание чл. 24а, ал.4, т.1 от ЗБППМН на Емилов е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.11 от ЗБППМН-„настаняване във социално-педагогически интернат“ - „Христо Ботев“ – С.Варненци, община Тутракан, обл. Силистра, за срок от 12 месеца, считано от влизане на решението в сила.

           В жалбата се развиват съображения, че решението е неправилно, респ. наложената мярка от първоинстанционния съд е крайна мярка, наложена спрямо малолетно дете израснало без майка и отгледано от роднини.

           Иска се да бъде отменено първоинстанционното решение и да бъде отхвърлено искането за настаняване на детето А. Е. в социално-педагогически интернат, като се допусне Е. да бъде настанен при В. В. от с.Новоселци ИЛИ да бъде върнато делото на първата инстанция за ново разглеждане съобразно новите обстоятелства.

           Направено е искане за допълване на изготвения социален доклад относно условия в дома на В. В. В.-леля на детето А., емоционална връзка между двамата и капацитет на лелята да полага грижи по отглеждане на детето.

           С определение от 18.03.2019г. съдът е преценил, че за правилното решаване на делото не се налага събиране на нови доказателства, което становище е споделено и от съдебния състав, разгледал делото в открито съдебно заседание.

           В съдебно заседание пред въззивната инстанция подадената въззивна жалба се поддържа от непълнолетния и неговият особен представител- адвокат Д.Г..***. изрази становище за неоснователност на жалбата. В подкрепа изложи аргументи, че А. проявява упорито поведение с противообществени прояви, което поведение не се е коригирало от наложените му до момента по-леки възпитателни мерки, като при това положение и с оглед липсата на родителски контрол относно детето, възпитателната мярка наложена с решението на ВРС е правилна.

           Председателят на МКБППМН с. Ново село, обл. Видин- адвокат Боянов в с.з. заяви, че напълно споделя казанвото от прокурора. Добави, че А. проявява тенденциозно проблемно поведение и взетите спрямо него по-леки възпитатени мерки до момента, не са постигнали ефект за поправянето му, поради което решението на ВРС следва да бъде потвърдено.

         Д. Д.-С., като Директор на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания №1 с. Ново село, обл. Видин в с.з. заяви, че напълно подкрепя казаното от Прокурора и адвокат Б.. Добави, че въпреки положение големи усилия от нея и другите служители в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, А. продължава да се държи лошо, като с това дава и лош пример на останалите деца, което ги повлиява неблагоприятно.

         Социалния работник Анушка Г. заяви, че според ВРС е наложил правилната възпитателна мярка спрямо А..

           Непълнолетният А. в с.з. заяви, че иска да му се даде последен шанс да се поправи и да не бъда настаняван в интернат, че няма причина да се държи лошо и че той съм си е причината.

           ВОС, като взе предвид доводите и становищата на страните, доказателствата по делото и като извърши цялостна служебна проверка на обжалваното решение, намери за установено от фактическа и правна страна следното:

           Въззивната жалба е процесуално допустима - подадена от активно легитимирано лице, по смисъла от чл. 24а, ал.5 от ЗБППМН, в рамките на преклузивния срок за обжалване по чл. 24а, ал. 5 от ЗБППМН.

           Първоинстанционното производство по ЧНД1629/2018г. по описа на Районен съд-Видин е образувано по предложение на МКБППМН с. Ново село, обл. Видин за налагане на възпитателна мярка по чл. 13, ал.1, т.11 от ЗБППМН по отношение на непълнолетния А.С. Е.

           Предложението е въз основа на решение №11/19.12.2018г. на МКБППМН с. Ново село, обл. Видин, след разглеждане на възпитателно дело № 11/2018г. по отношение на А.С. Е. с ЕГН ********** с адрес Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания №1 с. Ново село, общ. Ново село, ул. „Христо Ботев“ 2, ет.1. Делото е образувано оп жалба на Директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Ново село, община Ново село, област Видин, по повод агресивно поведение на А. Е. и опит за блудство с малолетно дете.

         От събраните по делото доказателствени материали се установява, че непълнолетният А.С. Е. е роден на ***г. в гр.Видин, от майка С.Е.М. ЕГН ********** и баща неизвестен, с оглед удостоверение за раждане, издадено въз основа акт за раждане № 97/15.02.2005г. на Община-Видин. Майката е в чужбина, не упражнява родителски контрол и не полага грижи за отглеждането на дедето си А..

           Случаят на мочето е познат на ОЗД при ДСП-Видин от 22.08.2006г. Поради невъзможност на майката С.Е. да полага грижи за сина си в семейна среда, детето е отглеждано в специализирана институция ДМСГД -Видин. С Решение №3 /04.01.2010г. на Видински районен съд малолетния А. е изведен от специализираната институция и настанен в семейството на близки –О. П.К. с ЕГН ********** и В. В. К. ЕГН с **********. Поради чести бягства от дома, зачестили кражби и невъзможност на лицата да оказват контрол, със Заповед № ЗД -РД 03/114 /07.08.2015г. на Директора на ДСП-Видин, настаняването на А. в семейството на О. К. е прекратено. На детето е предоставена 48 часова полицейска закрила и след изтичане ѝ със Заповед №ЗД-РД 03/115/07.08.2015г. на Директора на ДСП-Видин момчето спешно е настанено в ЦНСТДМ 1 -с.Ново село. Към настоящия момент малолетният продължава да пребивава в социалната услуга.

           А. Емилов посещава СУ „Св.св.Кирил и Методий“-с.Ново село. Ученик е в шести клас . Въпреки упражнявания системен контрол от страна на дежурните възпитатели, момчето не е посещавало редовно часовете и не участвало активно в занятията. Проявява незаинтересованост спрямо учебния материал и не спазва училищната дисциплина.Псува и обижда преподавателите, държи се арогантно в часовете. Влиза в конфликти със съученици и преподаватели.

           По данни на персонала на социалната услуга, полагащ грижи за детето и класният ръководител, същото е враждебно настроено, упражнява насилие над съучениците си. А. проявява агресия и не спазва Правилника за вътрешния ред в услугата и учебното заведение. Агресивното му поведение се състои в обиди, псувни, интриги, заплахи с остри предмети и посегателство към останалите възпитаници и персонала на ЦНСТДМ 1-Ново село. А. е проявил агресия и отправил заплахи спрямо дете, настанено в професионално приемно семейство. А. през последните месеци продължава да краде. Има и множество провинения-откраднал пари от възпитатели , учители и деца. Хванали са го да краде пари и лакомства от магазините в центъра на селото. Момчето е контингент на ДПС-гр.Видин. По повод девиантното поведение и проявите на агресия, е издадено Направление за ползване на социална услуга ЦОП-Ново село. С малолетния се работи по индивидуална програма в насока промяна емоционално -волевата сфера в положителен аспект и осъзнаване на последствията и решенията му. Към настоящия момент няма постигнати резултати от предоставената услуга. А. продължава да се бие и да обижда.

           По отношение на А. Е. многократно са прилагани различни възпитателни мерки по ЗБППМН, а именно: с решение № 10/14.10.2015г. по в.д. № 10/2015г., за кражби и рушене на обществено имущество, му е наложена мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“; с решение № 01/06.03.2017г. по в.д. № 01/2017г., за кражба и аругантно и опозиционно поведение, му е наложена мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“; с решение № 08/27.07.2016г. по в.д. № 08/2016г., за две кражби на лични средства от ползвател и възпитател в ЦНСТДМ-1 с. Ново село, му е наложена мярка „забрана за напускане на настоящ адрес“ за срок от 1 месец; с решение № 04/21.06.2017г. по в.д. № 04/2017г., за извършен побой, нанасяне на лека телесна повреда, с цел присвояване на лични средство , му е наложена мярка „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“; с решение № 16/12.12.2017г. по в.д. № 16/20167., за нарушаване на правилника за вътрешния ред в социалната услуга, му е наложена мярка „забрана за напускане на настоящ адрес“; с решение № 01/21.02.2018г. по в.д. № 01/2018г., за кражба на лична вещ, му е наложена мярка „задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможностил“; с решение № 04/15.08.2018г. по в.д. № 04/2018г., за провинения /1.чупил клони и брал липов цвят, с което нарушил заповед на Кмета на Община Ново село, качвайки се по дърветата, застрашавайки здравето и живота си 2. чести нарушения на правилника за вътрешния ред в социалната услуга, вкл. напускане без разрешение на територията на ЦНСТД и селото 3. държи се арогантно с персонала, като ги псува, обижда и заплашва с нож 4. счупил медицински живачен термометър и го сложил в хляба, който бил предназначен за консомиране от децата в социалната услуга, с което застрашил здравето им/,9 му е наложена мярка „предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок от 6 месеца.

           Противообществените прояви, във връзка с предмета на производството, са извършени в горния изпитателен срок.

Относно други провинения на непълнолетния А. са и преписки преписки от ОД на МВР с №№ 178600-15432/21.12.2018г. и 178600-14724/10.12.2018г., представени от Председателят на МКБППМН с. Ново село, обл. Видин.

           При така установените факти въз основа на събрания и проверен доказателствен материал, първоинстанционният съд правилно е приел, че спрямо непълнолетния А.С. Е. следва да се предприемат възпитателни мерки, различни от вече приложените такива, които не са довели до необходимия резултат и като най - подходяща такава е определил „настаняване в социално – педагогически интернат“.

           При непълнолетния А. е налице трайно състояние на отклонение от установените норми на общуване и поведение, което с течение на времето се задълбочава и придобива все по-драстични и опасни форми. При определяне на посочената възпитателна мярка като най - подходяща по отношение на непълнолетния, съдът съобрази: липсата на семейна среда, в която непълнолетният да се развива, липсата на внимание и грижи от единствения биологичен родител; особеностите на личността на непълнолетния - емоционална лабилност и неустойчивост, негативен социален опит при формиране на междуличностните взаимоотношения, враждебно отношение към близкото обкръжение. Горното, съчетано с липсата на родителски авторитет и контрол върху поведението на непълнолетния, има за последица утвърждаване на асоциалните нагласи. Същевременно, посредством посочената мярка за въздействие ще бъде предоставена възможност непълнолетният да посещава учебни занятия с оглед завършване на основно или средно образование и за придобиване на професионална квалификация.

           Горното съобразено с обстоятелството, че въпреки поставянето под надзор на обществен възпитател, съдействието на специалисти, ангажирани с проблемите на девиантното поведение на непълнолетни лица и отправеното предупреждение за настаняване във интернат, не е налице качествена промяна в поведенческия стереотип на непълнолетния, налага несъмнен извод за необходимост от налагането на по-интензивни възпитателни мерки спрямо него. В този смисъл настоящият въззивен съдебен състав намира за правилно становището на контролираната инстанция, че възпитателната мярка по чл. 13, ал. 1, т. 11 от ЗБППМН – „настаняване в социално-педагогически интернат“ се явява най - подходяща към настоящия момент.

           Предвид горното и на основание чл.24б, ал.5, т.1 от ЗБППМН, Съдът

           Р Е Ш И:

           ПОТВЪРЖДАВА решение № 40/30.01.2019г. по ЧНД № 1629/2018г, по описа на Районен съд-Видин.

           Решението е окончателно.

           Препис от решението да се изпрати на МКБППМН с. Ново село, Област Видин.

 

 

 

          

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: