ВГРД № 130-2019

Определение по Гражданско дело 130/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №82

гр.Видин04.04.2019

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в закрито заседание четвърти април през двехиляди и деветнадесета г. в състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:В.В.

                                                       ЧЛЕНОВЕ:А.П.

                                                                              В.М.

при секретаря ………………………….. в присъствието на прокурора………………………, като разгледа докладваното от съдия В. М. В.гр.дело №130 по описа за 2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

       Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

Образувано по жалба от С.М.К., ЕГН ********** ЧРЕЗ адвокат М. Т. съдебен адрес ***, кант. …, тел.: … против действията на Частен сьдебен изпълнител В. Т. по изп.д. № 20187240400768 ОТНОСНО: Покана за доброволно изпълнение изх. № 1628 / 12.02.2019 год., получено на 18.02.2019 год.

Подържа в жалбата, че всички действия на ЧСИ В… Т…, като незаконни и без валидно правно основание , при съществени процесуални пороци на преходно съдебно производство по чл. 417, чл.418 от ГПК, както и действия по връчване на книжа, които са допринесли, като краен резултат изначално и пълна невалидност на последващите действия по започването и образуването на изпълнителното дело.

Посочва, че ЧСИ не е врьчила документи, като предпоставка за валидно започване на принудителното производство. Поканата за доброволно изпълнение е официален образец за връчване на книжа, утвьрден от Министъра на правосъдието / чл. 55 от ГПК /.ЧСИ Виолета Томова си е позволила своеволно да премахне словосъчетанието „ с приложена Заповед за изпълнение" и е заменила с „ Приложено изпращаме Ви препис от подлежащия па принудително изпълнение акт. Заповед за незабавно изпълнение / чл. 417 / по гд № 1863 / 2018 год. на Районен съд -Видин ". При започнало принудително производство са задържани в кориците на делото съдебни актове, подлежащи на връчване и са останали неврьчени след като е получил Поканата за доброволно изпълнение и сроковете текат в този момент.Съдебните актове, подлежащи на обжалване не са връчени нито от ЧСИ Т…, нито от съда по ч.гр.дело №1863/ 2018 год.

Посочва, че започналото изпълнително производство е без валидно правно основание, поради съществени процесуални пороци при издаване на Заповедта за изпълнение и Изпълнителния лист - липса на съдебен акт Разпореждане, който да удостовери съдебната воля за издаване на Заповедта за изпълнение по цитираното частно гражданско дело, което е основание за нищожност на издаване на заповед за изпълнение за незабавното изпълнение, изпълнителен лист.

ЧСИ е нарушила разпоредбите на чл.426 ГПК във вр. с чл.129 ГПК, като е образувала изпълнителното дело, без необходимите за това документи - Заповед за изпълнение, Препис от разпореждане, Копие от документа по чл.417 от ГПК и съобщенията разписки за удостоверяване връчването им, и поради това, че изпълнителното дело е образувано, без да издаде задължителния акт за образуването - Разпореждане с мотиви, отговарящо на чл.252 ГПК, чл.253 ГПК, 254 ГПК и чл.428 от ГПК, ЧСИ е допуснала да се образува изпълнително производство, без отстраняване на допуснатите нередности.

Подържа, че незаконосъобразно е начислила разноски по делото в размер на 2 268.28 лева, които разноски не се дължат поради нарушенията на ЧСИ и незаконните действия, с които е образувано изпълнителното производство.

 

Посочва, че в Разпореждане от 26.11.2018 година и Изпълнителния лист от 09.11.2018 год. сумите отразени от съда са други, като общата сума по наследствения кредит е 6 732.86 лева, като главница, 120.00 такса изискуемост, 47.70 лева такси и разноски, 1524.54 лева договорена лихва за периода от 07.02.2017 до 11.07.2018 год., вкл. 156.88 лева наказателна лихва за периода от 07.02.2017 до 11.07.2018 год. вкл. ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението - 12.07.2018 год. до окончателното изплащане на вземането , както и сумите 171.64 лева разноски за платена държавна такса и 100 лева - юристконсултско възнаграждение.

Не е дадено изпълнителното дело на длъжника да се запознае с доказателствата за да защити правата си, което е още едно нарушение водещо до нарушаване правото на защита на длъжника.

         Ответниците по жалбата са изразили становище, че жалбата е процесуално недопустима и по същество неоснователна.

В мотивите си по чл.436, ал.3 ГПК съдебния изпълнител излага съображения за недопустимост, тъй като обжалваното действие не попада в обхвата на чл.435 от ГПК, и за неоснователност.

        Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Изпълнителното производство по делото е образувано въз основа на изпълнителен лист издаден на 09.11.2018 г. от РАЙОНЕН СЪД ВИДИН на основание Заповед за незабавно изпълнение (чл.417) по ГД № 1863 от 2018 г. на РАЙОНЕН СЪД ВИДИН издаден в полза на Б… ЕАД ЕИК … гр С… срещу длъжниците С.М.К., К.М.К. и Л.С.Т.-И… а сума по 1/3 идеална част от дълга главници и лихви към главници: Главница в размер на 6 732,86 лв. с/със Законна лихва в размер на 482,52 лв. за периода 12.07.2018 г. - 27.03.2019 г., Неолихвяеми вземания: 1 849,12лв.,

Разноски по гр. дело: 271,64лв, Такси по Тарифата към ЗЧСИ: 1 800,34лв., Присъединени публични вземания срещу К.М.К.         4

689,49лв., съобщени от НАП ТДД офис В….

С молбата за образуване взискателят е поискал проучване по отношение на двама от длъжниците и налагане на възбрана върху имот , който е собственост и на тримата длъжника .

Направено е имущественото проучване , наложена е възбраната върху имота и запори върху откритите банкови сметки .

Поканите за доброволно изпълнение са връчени на Л.С. лично , а на другите двама длъжника Л.С. ги е получила като тяхна майка , живееща на адреса , същите съдържат всички необходими реквизити . Твърдението , че на длъжниците е връчено копие от ЗИ , а не оригинал е несъстоятелно

Така полученото копие от ЗИ е достатъчно основание, длъжникът да се защити с подаване на възражение пред съда , ако прецени .

Връчените ПДИ са с приложени ЗИ , извлечение от счетоводните книги на взискателя и възражение по образец .

Твърдението , че следва да има разпореждане на съда ЧСИ да връчи книжата се отнася до съсвсем друг вид връчване , а не а връчване на ЗИ по чл 417 ГПК , поради което считам и това твърдение за нарушение за несъстоятелно .

ПДИ до длъжниците с надлежно приложени към тях ЗИ , извлечение от счетоводните книги на взискателя и възражение по образец , са връчени на посочените адреси и с придружително писмо заверени копия от тях са изпратени във ВРС.

В ГПК чл 426 ал1 ГПК е посочено , че съдебния изпълнител започва изпълнение въз основа на представен от взискателя изпълнителен лист или друг, акт подлежащ на изпълнение . Дадени са алтернативно , изпълнителния лист или друг акт . Изпълнителният лист е факт в конкретния случай , а чл 428 ГПК ясно посочва кой е акта подлежащ на изпълнение , т е „когато пристъпва към изпълнение въз основа на ЗИ , съдебния изпълнител кани длъжника с връчването й /законодателя не е посочил изрично , че се връчва оригиналът на заповедта/.

Относно твърденията в т.5 от жалбата ,ако длъжникът счита таксите и разноските за прекомерни би следвало да заяви изрично и конкретно кое е прекомерното .Няма в жалбата направено искане за съобразяване на разноските , а че са начислени незаконосъобразно преди връчване на ПДИ.

Относно направеното искане за погасителна давност то не е от компетентността на съдебния изпълнител.

         Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на ответната по жалба страна и съобразявайки мотивите на ЧСИ, прие за установено следното от фактическа и правна страна.

Жалбата е подадена в срок, но е процесуално недопустима.

         Жалбоподателят се лигитимира като длъжник по изпълнителното дело,поради което същият попада сред посочените в чл.435,ал.3 от ГПК лица,с право на жалба , но срещу лимитивно изброени действия и откази на СИ.

Жалбата се явява недопустима и по съображения за липса на предмет на обжалване. С разпоредбата на чл.435, ал.2 и 3 от ГПК изчерпателно са посочени действията и отказите на ЧСИ, подлежащи на обжалване от длъжника: постановлението за глоба, насочване на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е надлежно уведомен за изпълнението, отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4 и чл. 485 ГПК, определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470 ГПК, както и в случаите по чл. 486, ал. 2 ГПК, отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи принудителното изпълнение, разноските по изпълнението /ал.2/, както и постановлението за възлагане, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена/ал.3/.

В случая се обжалва покана за доброволно изпълнение, правят се твърдения за ненадлежно връчване на книжа, оспорва се заповедта за изпълнение и начислени разноски.

В изпълнителното производство всяка от страните, включително и третото за процеса лице могат да обжалват точно определени изпълнителни действия на съдебния изпълнител, които лимитирано са изброени в чл.435 от ГПК. Между тях не са посочени покана за доброволно изпълнение, твърдения за ненадлежно връчване на книжа, оспорване заповедта за изпълнение и начислени разноски. По своя характер и естество изброените изпълнителни действия в разпоредбата на чл.435 ал.1- ал.5 от ГПК представляват същински изпълнителни действия, тъй като те са пряко насочени към постигането на крайния резултат от изпълнението –събиране, респективно удовлетворяване на   вземането, присъдено в полза на кредитора. Същинските изпълнителни действия са тези, които имат характер на истинско принудително изпълнение, и които непосредствено осъществяват принуда върху имуществото на длъжника. Такива са опис, публична продан, възлагане на имот, продаден на публична продан, предаване на движима вещ, въвод във владение и други.

         Има и друга категория изпълнителни действия, които не са същински по своя характер и естество, а са по-скоро технически, подготвящи извършването на същинските изпълнителни действия, като образуването на изпълнителното дело, изпращането на покана за доброволно изпълнение, насрочването на опис на имуществото на длъжника, насрочването на публична продан и други. Тези действия като несъщински изпълнителни действия не са предмет на контрол по реда на чл.437 във връзка с чл.435 и следващите от ГПК.

                   Следователно покана за доброволно изпълнение, твърдения за ненадлежно връчване на книжа, оспорване заповедта за изпълнение и начислени разноски , по начало не са от категорията на изпълнителните действия, които полежат на обжалване по реда на чл.435 и следващите от ГПК. Съгласно чл. 428 от ГПК, когато пристъпва към изпълнение, съдебният изпълнител е длъжен да изпрати на длъжника покана, с която му дава двуседмичен срок за доброволно изпълнение. Последната има за цел да уведоми длъжника за започналия изпълнителен процес и да го предупреди, че ако не изпълни задължението си в двуседмичен срок от уведомяването, ще се пристъпи към принудително изпълнение. Поканата е предназначена да стимулира длъжника към доброволно изпълнение. Едва след изтичане на визирания от законодателя двуседмичен срок, съдебният изпълнител може да започне принудителни действия, т.е. реални изпълнителни действия, които подлежат на съдебен контрол и проверка. ПДИ има посочените в закона функции, но по същество не е същинско изпълнително действие и не съставлява действие от категорията на посочените в чл. 435, ал. 2 и 3 от ГПК, следователно жалба срещу ПДИ е недопустима.

С оглед гореизложеното, съдът

                               Р   Е   Ш   И   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима, жалба от С.М.К., ЕГН ********** ЧРЕЗ адвокат М… Т…съдебен адрес ***, кант. …, тел.: … против действията на Частен сьдебен изпълнител В. Т. по изп.д. № 20187240400768 ОТНОСНО: Покана за доброволно изпълнение изх. № 1628 / 12.02.2019 год., получено на 18.02.2019 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д.№ 130/2019г.по описа на Видински окръжен съд.

       Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд,гр.София в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                       2.