ВГРД № 82-2019

Решение по Гражданско дело 82/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е 33

гр.Видин, 03.04.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Видинският окръжен съд, гражданска колегия,   в публично заседание на двадесет и шести март през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                      

                                                           Председател: А. П.

                                                                             Д.М.

                                                                                В.М.

                                     

при секретаря Н. К., като разгледа докладваното от съдията В. М. Вгр.дело № 82 по описа за 2019 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл.258 и сл.от ГПК.

Делото е образувано ВЪЗЗИВНА ЖАЛБА ОТ Г.Н.Д. ЕГН - **********, с адрес: *** чрез адв.В. В., ВАК, сл.адрес: гр.В…, ул."Ш…" №…, офис … срещу: част от Решение № 161/21.12.2018г. по гр.д.№ 297/2018г. по описа на PC – Кула, а именно в частта, в която се осъжда Г.Н.Д. да заплати на „Ц…" ООД сумата от 2100.00лв., част от възнаграждение по договор от 29.11.2016г. за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на селските райони, в едно със законната лихва от предявяване на иска - 09.11.2016г. до окончателното издължаване, и 449.20лв. - част от разноските по делото съобразно уважената част от исковете.

Считат решението в тази му част за неправилно и незаконосъобразно. За да докаже ищеца, че действително е изпълнил договора от 29.11.2016г. за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект, то той е следвало да представи изготвения от него проект за да докаже, че е изпълнил договора и че го е изпълнил точно съгласно предмета му. Посочват, че изготвения от ищеца „Ц…" ООД проекто- документ не отговаря на критериите на подмярка 4.1 „И…." от мярка 4 „И….", поради което инвестиционното намерение в представения „проект" не получило точки по критерия. След като не отговаря на критериите за проект и не получава точки по мярка 4, подмярка 4.1 то тогава не е изготвен проект съгласно предмета на Договора по чл. 1.

Със Заповед № ОЗ-РД/4671 от 13.12.2017г. на ДФ"З…" е получил Г.Н.Д. отказ по изготвения от Ц… ООД проект за финансиране по Програма за Развитие на Селските Райони /ПРСР/, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Проекта е получил 37бр. точки, които са базовите. Наличния бюджет по мярката, определен със Заповед № РД 09-755- от04.10.2016г., е достатъчен за финансиране на заявления за подпомагане , получили при класирането най-малко 56т. при оценяването.

Подържа се, че Изпълнителя е допуснал грешка при изготвянето на индивидуален проект за кандидатстването, тъй като предмета на написания проект изцяло не съответства на посочените критерии в подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства". То тогава съгласно чл.11 от Договор за изготвяне на проектно предложение от 29.11.2016г., ако поради грешка на Изпълнителя при изготвянето на проектовата документация в изпълнение на договора, финансиращата институция отхвърли подадения проект за финансиране Изпълнителя се задължава да възстанови на Възложителя заплатеното от него възнаграждение по чл.3.1 от договора.

Молят съда да отмени Решение № 161/21.12.2018г. по гр.д.№ 297/2018г. по описа на PC - Кула в частта, в която се осъжда Г.Н.Д. да заплати на „Ц…." ООД сумата от 2100.00лв., част от възнаграждение по договор от 29.11.2016г. за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на селските райони, в едно със законната лихва от предявяване на иска - 09.11.2016г. до окончателното издължаване, и 449.20лв. - част от разноските по делото, като неправилно и незаконосъобразно, молят изцяло да отхвърлите предявения иск от Ц…. ООД за сумата от 2100.00лв., част от възнаграждение по договор от 29.11.2016г. за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на селските райони.

Ответната по делото страна е депозирала писмен отговор, в който подържа, че обжалваната част от решението е правилна, обоснована и постановена при спазване на процесуалните правила. Първоинстанционният съд е събрал всички релевантни доказателства, установил е фактическата обстановка и е постановил решението си в тази си част в съответствие с нея и с материалния закон. Правната квалификация на предявеня иск е извършена правилно. В решението са обсъдени всички събрани доказателства и доводи на страните.

По делото е постъпила и въззивна жалба ОТ: „Ц…."ООД с ЕИК , със седалище и адрес на управление в гр.С…, район „И…", ул.„Н…." №…, представлявано от управителя В. А. Н. ЧРЕЗ процесуален представител: адв. Н. Е. Х. - САК, с личен номер от единния адвокатски регистър: 1000482610, с адрес на адвокатска кантора (и съдебен адрес)***, тел: 0885 05 17 31СРЕЩУ: Решение от 21.12.2018г., постановено по гр.д.№297/2018г. на РС-Кула, с което е отхвърлил иска за сумата от 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева, представляващи незаплатена част от възнаграждение по договор от 05.12.2016г. за извършване на енергиен одит на земеделска техника, ведно със законната лихва от предявяване на иска - 09.10.2018г. до окончателното издължаване, както и за съответната част от съдебните разноски - за разликата между присъдените до пълния претендиран размер от 984,00 лева, съответно е осъдил „Ц….."ООД да заплати на ответника разноски в размер на 380,45 лева, съобразно отхвърлителната част.

Считат, че обжалваното решение е неправилно в обжалваната част, постановено е в нарушение на закона и е необосновано.

Първоинстанционният съд не е установил правилно фактическата обстановка по делото, като е приел за недоказана исковата претенция за сумата от 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева, представляващи незаплатена част от възнаграждение по договор от 05.12.2016г., респективно акцесорната такава за законна лихва от 09.10.2018г. до окончателното издължаване.

Съдът е приел за недоказано изпълнението на договора от 05.12.2016г. за извършване на енергиен одит от страна на ищеца - „Ц…."ООД, т.к. представеният по делото приемо-предавателен протокол за изпълнението му (за предаване на работата по извършения одит) е с дата 27.11.2015г. Действително протоколът е с такава дата, но в случая се касае за допусната техническа грешка при изписване на същата (неясно защо се е получило така), а не за изпълнение по друг договор.

Спорното между страните е било качеството на извършената работа по този договор, като ответникът е твърдял, че одитът бил отхвърлен и получил нула точки. Същото обаче се опровергава от останалите доказателства . От обстоятелствата по делото, се установява, че двата договора по делото са били свързани и на практика проектът по този от 29.11.2016г за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на селските райони е именно за закупуване на земеделска техника - въпросните трактори, на които е правен енергиен одит. Дори и да се приеме, че въпросния одит е получил нула точки то това изобщо не означава, че същият не е извършен качествено, t.к по договора от 05.12.2016г. за извършване на енергиен одит следва да се извърши одит върху техниката на ответника, която той желае да закупи по проекта ,  а дали тя ще е енергийноефективна. е съвсем друга тема, съответно ищецът няма как да е отговорен за това.

С оглед горното, считат, че по делото се съдържат достатъчно данни и доказателства, от които може да се направи несъмнен извод за изпълнение на договор от 05.12.2016г. за извършване на енергиен одит на земеделска техника от страна на „Ц…."ООД.

        Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилите жалби, становищата на страните и мотивите в решенето на първоинстанционния съд, прие за установено следното :

Искът е с правно основание чл.79 във вр с чл.86 ЗЗД.

С решение № 161/21.12.2018г по грд № 297/2018г КРС ОСЪЖДА Г.Н.Д. с ЕГН: **********, ДА ЗАПЛАТИ НА Ц…. ООД с ЕИК:…. със седалище и адрес на управление гр. С…, район И… ул. Н. Х… № .., със законен представител В. А. Н., сумата от 2100.00 лева, част от възнаграждение по договор от 29.11.2016г за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на селските райони, ведно със законната лихва от предявяване на иска – 09.10.2018г до окончателното издължаване, и 449.20 лева – част от разноските по делото съобразно уважената част от исковете, като ОТХВЪРЛЯ ИСКА за сумата от 2500.00 лева част от възнаграждение по договор от 05.12.2016г за извършване на енергиен одит на земеделска техника, ведно със законната лихва от предявяване на иска – 09.10.2018г до окончателното издължаване, както и искането за присъждане на разноски за разликата до пълния претендиран размер от 984.00 лева., ОСЪЖДА Ц…. ООД с ЕИК: … със седалище и адрес на управление гр. С., район И. ул. Н. Х. № …, със законен представител В…. ДА ЗАПЛАТИ НА Г.Н.Д.   сумата 380.45 лева разноски по делото съобразно отхвърлената част от исковете, като ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски за разликата до пълния претендиран размер от 700.00 лева.

По делото е установено, че на 29.11.2016г. страните са сключили договор, по силата на който ищеца да извърши необходимите действия за изготвяне на индивидуален проект за кандидатстване на ответника /възложител/ по избран от него проект за финансиране по Програма за развитие на селските райони, наричан за краткост „Проекта”, а ответника да му заплати цена от 3600.00 лева с ДДС. На страница втора най-горе от договора са посочени следните данни за проекта: Номер и име на програмата: „Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програма за развитие на селските райони за периода от 2014-2020г.; „Договарящ орган по процедурата”: Държавен Фонд Земеделие; Краен срок за подаване на документите по проекта: 07.12.2016г.

Ищеца се е задължил също да извършва редакция на проекта с пълна документация за кандидатстване по посочената в чл.1 програма за финансиране, избрана от ответника; администриране на проекта, включващо подаване на подписаните от Възложителя /ответника/ документи до финансиращата институция, поддържане на връзка с финансиращата институция и системно следене развитието на проекта до вземане на окончателно решение и оценка на проекта.

На 30.11.2016г е издадена фактура №1000000017, от ищцовото дружество на стойност 3600.00 лева с ДДС за консултантски услуги със задължено лице Г.Н.Д. – ответника. Във фактурата не е посочено за какви точно услуги е издадена фактурата или по кой договор.

С платежно нареждане от 06.12.2016г. от ответника е платена на ищеца сумата от 1500.00 лева, като в основанието е записано, че е част по фактура №1000000017.

Ответника е подписал документ на име „Удостоверение за изпълнение”, в който е посочено че е приложение към Договор за изготвяне на проектно предложение, без да е записано от коя дата е договора. В това удостоверение не е записано и кои са данните на възложителя, т.е. кой е възложителя. Записано е кой е изпълнителя, а именно ищеца Централна консултантска компания (ЦКК) ООД. На втора страница от този документ е записано, че Д. заявява, че изпълнителят по договора – ЦКК ООД, е изпълнил точно, качествено и в срок задълженията си по договор за изготвяне на проектно предложение, като не е записано в договора от коя дата е този договор. Записано е, че проекта е по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 Инвестиции в материални активи. По надолу в документа е отразено, че възложителя няма претенции към изпълнителя относно изготвеното проектно предложение. Документа е подписан от ищцовата и ответната страна. В документа няма дата на издаване. Следва извода, че ответника е удостоверил, че ищеца е изпълнил договор за изготвяне на проектно предложение по Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от мярка 4 Инвестиции в материални активи.

Ответника не оспорва, че е сключен договора и че е със съдържанието, така както е представен по делото. Не оспорва също така, че е изготвен проект, като твърди и че е кандидатствал с този проект за финансиране.

На 05.12.2016г., страните са сключили и договор, по силата на който ищеца да извърши Предоставяне на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност) на земеделската техника на ответника, а той да заплати цена от 6000.00 лева с ДДС.

На 05.12.2016г има издадена фактура №1000000023, от ищцовото дружество на стойност 6000.00 лева с ДДС за предоставяне на енергиен одит (обследване за енергийна ефективност) на земеделската техника, със задължено лице Г.Н.Д. – ответника.

С платежно нареждане от 29.09.2016г, т.е. от преди сключване на договора за енергиен одит, от ответника е платена на ищеца сумата от 2000.00 лева, като в основанието е записано, че е част по фактура №1000000023.

На 06.12.2016г., също с платежно нареждане от ответника е платена на ищеца сумата от 1500.00 лева, като в основанието е записано, че е част по фактура №….

Страните са подписали приемо-предавателен протокол на 27.11.2015г., за приемане на „Енергиен одит за селскостопанска техника за кандидатстване по мярка 4.1 към ДФЗ”.

По делото не са представени доказателства за това ищеца изпълнил ли е задълженията си по договора за енергийно обследване на земеделската техника на ответника. Нито е представен протокол за приемане на работата, нито самият проект.

На 07.12.2016г. от Г. Д. с УРН370249 е подадено проектно предложение до разплащателна агенция – Република Б., с идентификационен номер 05/04/1/0/02246.

На 14.12.2017г. от ДФ З…, Разплащателна агенция, Централно управление е изпратено писмо №… до ответника за отказ. С писмото е приложена заповед №… от …г., с която е отказано финансиране на заявление за подпомагане на Г.Н.Д. с ид.№ на проект 05/04/1/0/02246 със стойност на проекта 1,236,909.44 лева, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”. Причините за отказ са, че средствата за финансиране ще стигнат само за проекти с не по-малко 56 точки по чл.30 ал.5 от Наредба №9 от 21.03.2015г., а проекта на ответника е с 37т.

От разпечатка от интернет страницата на ПРСР е видно, че проектно предложение с УРН 370249, бенефициент Г.Н.Д., подадено на 07.12.2016г. е отказано, поради недостатъчен бюджет. При предварителната оценка са получени 37точки, както следва: 5 точки за до 5 работни места, 10 точки за инвестиции в селски район, 5 точки за инвестиции в област Видин, 9 точки за инвестиции в необлагодетелстван район с природни и други ограничения и 8 точки за инвестиции за повишаване на енергийната ефективност над 10 %.

С писмо изх.№02-6500/1787 от 27.06.2017г. на ДФ Земеделие до Г…, същия е уведомен за причините за некласиране на проекта му. Посочено е, че точки и предимство по критерии 1.3 от приложение №7 към наредба №9 от 21.03.2015г., публикувани на интернет страницата на ДФЗ–РА, получават заявления за подпомагане, в които допустимите инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор Животновъдство /Приложение №13а от Наредбата/, са разходи, които се използват само за дейността свързани с производството на продукция в сектор „Етерично маслени и медицински култури”, а инвестиционното намерение на Д. е за закупуване на земеделска техника за отглеждане на 1522.33 дка пшеница, посочена в таблица 4.1 от бизнес плана и с които е обоснован капацитета на техниката. В този план е посочено, че половината от продукцията ще е за изхранване на животните, а останалата за продажба, от която се генерират приходи. Допълнено е е, че тази култура не е от приоритетните съгласно приложение № 13а от Наредбата, поради което разходите не се включват в изчисляване на процента за изцяло насочени в сектор Животновъдство, тъй като разходите се ползват едновременно и за други дейности. Поради това инвестиционното намерение не получава точки по този критерии.

 

Съдът приема тази фактическа обстановка.

         Пред въззивната инстанция не се представиха нови доказателства, които да я изменят или налагат нови правни изводи.

По жалбата ОТ Г.Н.Д. ЕГН - **********, с адрес: *** чрез адв.В… В…, ВАК, сл.адрес: гр.В…, ул."Ш…" №…, офис … срещу: част от Решение № 161/21.12.2018г. по гр.д.№ 297/2018г. по описа на PC – Кула, а именно в частта, в която се осъжда Г.Н.Д. да заплати на „Ц…." ООД сумата от 2100.00лв., част от възнаграждение по договор от 29.11.2016г. за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по Програма за развитие на селските райони, в едно със законната лихва от предявяване на иска - 09.11.2016г. до окончателното издължаване, и 449.20лв. - част от разноските по делото съобразно уважената част от исковете.

Съдът намира същата за неоснователна.

Неоснователно е възражението на ответника, че съдът неправилно приема за изпълнен договора за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по програма за развитие на селските райони, сключен на 29.11.2016г. между ищеца-„Ц…" ООД и ответника- Г.Н.Д.. Твърди се, че не е предоставен проектът, който представлява самото изпълнение на договора, както и че съдът не е установил точно ли е изпълнен предметът на договора. В процеса ответникът не е оспорил, че договорът е сключен, както и че съдържанието е различно то това, което е представено по делото. Не е оспорил също и че въпросният проект е изготвен, предаден му е и с него той е кандидатствал за финансиране. В мотивите си съдът е посочил, че никъде в договора страните не са се споразумели какъв точно проект ще трябва да се изготви и на какви критерии трябва да отговаря. Фактът, че проектът не е получил необходимия брой точки за класиране за финансиране не означава, че това се дължи на некачествено изпълнение. Изпълнението на договора, се доказа с подписан от ответника протокол. Договорът за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проект за кандидатстване за финансиране по програма за развитие на селските райони, сключен на 29.11.2016г., е изпълнен точно от ищеца, тъй като изпълнението не е обвързано с финансирането на проекта, а само с неговото изработване.

Неоснователно    е възражението на ответника, че съдът не е установил, че изпълнителят е допуснал съществена формална и генерална грешка при изготвянето на индивидуален проект за кандидатстването, тъй като предметът на написания проект изцяло не съответства на посочените критерии в подмярка 4.1 „И…". Ответникът твърди, че именно това е причината за отказа за финансиране на проекта. Следва да се отбележи, че след изясняване на фактическата обстановка по делото, се установи, че ако в проекта е имало нещо, което не удовлетворява ответника, то той е могъл да го прегледа и да направи възражение (чл.264 от ЗЗД), както и че предметът на договора не включва ангажимент за финансиране на проекта. В Наредба №9/2015г., касаеща приложението на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопандства" са посочени редица изисквания, като една част от тях са задължителни. Изработеният проект отговаря на всички задължителни изисквания, тъй като е допуснат до разглеждане. Фактът, че не са получени достатъчно точки, за да се получи финансиране на проекта е релевантен за отчитане на обстоятелството, че информацията, нужна за получаване на повече точки е свързана с редица подробности от практиката, които само ответникът като възложител е могъл да посочи и осигури на изпълнител.

Неоснователно е възражението на ответника, че подписаното от него удостоверение за изпълнение към договора за изготвяне на проектно предложение, като неразделна част от приложение №1, е ирелеванттно и не може да се счете за валиден документ. В процеса твърдяното от ответника не е било посочено като спорен въпрос, нуждаещ се от доказване, дори обратното-самият той признава, че проектът му е предаден, както и че именно с него е кандидатствал за финансиране.

По жалбата на „Ц…."ООД с ЕИК , със седалище и адрес на управление в гр.С., район „И.", ул.„Н…" №., представлявано от управителя В. А. Н. ЧРЕЗ процесуален представител: адв. Н.Е. Х. - САК, с личен номер от единния адвокатски регистър: …, с адрес на адвокатска кантора (и съдебен адрес)***, тел: …. СРЕЩУ: Решение от 21.12.2018г., постановено по гр.д.№297/2018г. на РС-Кула, с което е отхвърлил иска за сумата от 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева, представляващи незаплатена част от възнаграждение по договор от 05.12.2016г. за извършване на енергиен одит на земеделска техника, ведно със законната лихва от предявяване на иска - 09.10.2018г. до окончателното издължаване, както и за съответната част от съдебните разноски - за разликата между присъдените до пълния претендиран размер от 984,00 лева, съответно е осъдил „Ц…."ООД да заплати на ответника разноски в размер на 380,45 лева, съобразно отхвърлителната част.

Видинският окръжен съд, намира същата за неоснователна по следните съображения :

За да се уважи иска за сумата от 2 500,00 /две хиляди и петстотин/ лева, представляващи незаплатена част от възнаграждение по договор от 05.12.2016г. за извършване на енергиен одит на земеделска техника ищеца следва да докаже, че с ответника имат сключени договор, както и , че ищеца е изпълнил задълженията си да изготви одита, така както е уговорено в договорите, и че ответника не е заплатил уговореното възнаграждение.

На 05.12.2016г. е сключен договор за енергиен одит на земеделска техника. Ищеца е следвало да изготви енергийния одит, а ответника да му заплати цена в размер на 6000.00 лева по втория договор. В договорите са уговорени срокове за изпълнение.

Не е доказано, че ищеца е изготвил енергийния одит на земеделската фактът, че ответника е получил точки за енергийна ефективност в стопанствата, не води до извода, че това е точно на база сключен договор за енергиен одит на земеделска техника. Никъде в договора страните не са посочили на коя земеделска техника се прави енергиен одит. От резюмето на проекта, изложено на интернет страницата на програмата за развитие на селските райони, не става ясно дали тази енергийна ефективност е за земеделската техника. Посочено е за стопанствата.

        По тази причина, ВОС, приема за неоснователен иска за заплащане на сумата от 2500.00 лева остатък от цената по договора за енергиен одит, тъй като не се доказа ищеца да е изпълнил задължението си да изготви одита. Следователно искът в тази част правилно е отхвърлен, като недоказан.

Предвид изложеното Съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 161/21.12.2018г. по гр.д.№ 297/2018г. по описа на PC – Кула.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                         ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

        

 

                                                                                2.