ВНЧХД № 21-2019

Решение по Наказателно дело 21/2019г.

РЕШЕНИЕ

гр. Видин 01.04. 2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение в публичното заседание на ...седми март

през две хиляди и деветнадесета година в състав :

Председател: В.В.

Членове: С.С.

В.С.

при секретаря ... А. А.                                       и в присъствието на

прокурора ............................. като разгледа докладваното от

СЪДИЯТА С. ВНЧХ д. № .21.. по описа за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Делото е образувано по въззивна жалба на К.Л. *** против Определение от 11.09.2018г. по ВНОХД № 179/2018 г., с което Окръжен съд – В. е отменил Присъда № 248/16.05.2018г., постановена по НЧХД № 752/ 2017 г. на В. районен съд.

Присъдата е отменена на основание чл. 24 ал.1 т.4 от НПК, поради настъпила смърт на подсъдимия С.И.Г., за което по делото е приет и приложен препис от акт за смърт, издаден от Община – В..

Против Определението на Окръжен съд – В.до Върховен касационен съд е подадена жалба от К.Л.Б., която е наследник на тъжителя по НЧХД № 752/2017 г. на ВРСъд Л.Ц. *** /също починал в хода на делото/.

Върховен касационен съд с Решение № 246/16.01.2019 г. по н.д.№1122/2018 г. е отменил Определение от 11.09.2018 г. на Окръжен съд-В. по ВНОХД № 179/2018 г. /по това дело е

отменена Присъдата на ВРС/ в гражданско-осъдителната част, като е върнал делото на В. окръжен съд за ново разглеждане от друг състав в гражданско-правната му част.

В съдебно заседание пред Окръжен съд – В.наследникът на пострадалия К.Л.Б. се явява лично и с адв. Л.И. ***.

Останалите наследници на пострадалия и на подсъдимия пред ВРС, редовно призовани не се явяват и не вземат становище.

В съдебно заседание гр. ищец Б. лично и чрез ангажирания адвокат заявява, че определената по гр. иск сума, която е определена като обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1000 лева не е достатъчна и иска да бъде увеличена на 1500 лева, която сума да бъде платена ведно със законната лихва от деня на увреждането до окончателното изплащане.

По делото е установено, че има извършено престъпление по чл. 130 ал.1 от НК, като поде. С.И. *** на 09.04.2017 г. е причинил лека телесна повреда на Л.Ц. ***. Г. причинил на А. контузия на главата с подконюнктивален кръвоизлив в лявото око, кръвонасядане на клепачите на окото, засъхнала кръв в ноздрите, охлузване на дясна слепоочна област, рентгенови данни за приплъзване на 3 и 4 шийни прешлени.

Окръжният съд след като прецени доводите на страните и събрания доказателствен материал намира, че въззивната жалба е основателна с оглед на следното:

Депозираната въззивна жалба е допустима - подадена е в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и срещу обжалваем акт.

С атакуваната присъда Районен съд – В.е признал подсъдимия С.И. *** за виновен в това, че на 09.04.2017 г. е причинил лека телесна повреда на Л.Ц. ***, като му причинил контузия на главата с подконюнктивален кръвоизлив в лявото око, кръвонасядане на клепачите на окото, засъхнала кръв в ноздрите, охлузване на дясна слепоочна област, рентгенови данни за приплъзване на 3 и 4 шийни прешлени.

Присъдата е отменена, поради настъпила смърт на подсъдимия, но установените факти са задължителни за гражданския съд, който разглежда делото само в гражданско- правната му част.

По делото е установено, че без да е предизвикан от пострадалия, поде. С.И.Г. е пребил на улицата Л.Ц. А., като преди това е участвал в сбиване с приятеля си свид. К./ показания на свид. К. и свид. Т. Ц. Й./.

С нанесения побой поде. Г. е причинил на А.контузия на главата с подконюнктивален кръвоизлив в лявото око, кръвонасядане на клепачите на окото, засъхнала кръв в ноздрите, охлузване на дясна слепоочна област, рентгенови данни за приплъзване на 3 и 4 шийни прешлени.

Деянието е квалифицирано като лека телесна повреда по чл. 130 ал.1 от НК.

С оглед установената фактическа обстановка, първоинстанционният съд правилно е приложил закона, като е приел, че от събраните доказателства може да се направи несъмнен и безспорен извод, че именно подсъдимият е извършил престъплението, предмет на настоящото обвинение.

Фактическата обстановка, която е установена от Районния съд се възприема изцяло от въззивния съд. Разпитани са всички свидетели, които имат информация за извършеното престъпление и могат да установят факти по обвинението. Писмените доказателства подкрепят и допълват установената със свидетелски показания фактическа обстановка. Те са обстойно анализирани в мотивите към Присъдата.

Въззивният съд установи, че фактическата обстановка е установена коректно и точно.

Възприетата фактическа обстановка изцяло обезпечава разкриването на обективната истина по делото.

Претърпените болки и страдания от пострадалия А. са доказани по несъмнен начин. Има събрани доказателства за необходимост от лечение, което е било предприето, за морална угнетеност и неприятни психически преживявания.

Предвид на установеното по-горе Видински окръжен съд намира, че атакуваната присъда следва да бъде изменена в гражданско-правната й част, като уважената част на гражданския иск следва да бъде увеличена на 1500 лева.

Водим от горното и на основание чл.337 ал.З предл. последно от НПК, Видинският окръжен съд

РЕШИ:

ИЗМЕНЯВА Присъда № 248/16.05.2018г., постановена по НЧХД № 752/ 2017 г. на В. районен съд в гражданско- правната част, като ОСЪЖДА наследниците на поде. С.

 

И. *** с ЕГН **********, а именно Л.М.Г. с ЕГН********** и М.С.И. с ЕГН********** да заплатят солидарно на наследниците на Л.Ц. *** с ЕГН**********, а именно К.Л.Б. с ЕГН **********, А.Л.Ц. с ЕГН ********** и М.Л.А. с ЕГН**********,*** обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от деня на увреждането 09.04.2017 г. до окончателното изплащане.

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване и/или протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.