ВГРД № 107-2019

Решение по Гражданско дело 107/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е №79

 

Окръжен съд Видин, гражданско отделение, в закрито заседание на първи април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател:В.В.

Членове:   1. В.М.

  1. Г.Й.

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В.М. в.гр.дело № 107 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.462 ал.2 ГПК. Делото е образувано по жалба от П. В.Т. с ЕГН ********** и Х.А.Д. – Т.с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес: ***. против постановление на ЧСИ-Ст.Н. рег.№ 898 в КЧСИ, район на действие Ос-видин за разпределение на събрана по делото сума с дата 23.11.2018г. изменено с постановление от 12.12.2018г.

Подържа в частната жалба, че частния съдебен изпълнител неправилно е разпределил сумите по изпълнително дело №20178980400602 и събрана сумата в общ размер на 25338.40 лева като за най- голямата част от събраната по делото сума на първо място е поставил по реда на член 136, т.б от ЗЗД вземания на държавата и най голямата сума в общ размер на 20913,60лева да се преведе на ТД на НАП.

Неправилно са разпределени сумите по постановлението тъй като най- малката част от събраните по продажбата на имотите суми са в полза на основния взискател по делото „У…."АД. Общия размер на взискателя по делото е 5699,27лева, в това число главница лихви , неолихвяеми суми и разноски.

Посочва, че в тази си част разпределението е неправилно тъй като по въпросния кредит , само П. В.Т. е основен длъжник и само на него следва да се съберат суми на това основание , а не и на съдлъжника по делото.

Молят Съда да отмени ПОСТАНОВЛЕНИЕ за разпределение на събрана по делото сума в размер на 25338.40 лева общо по делото, като неправилно , незаконосъобразно и необосновано и уважи жалбата ни изцяло,

Постъпило е становище от ТД на НАП-В.Т., във връзка с жалбата, в което се подържа, че разпределението е извършено при спазване изисканията на закона и следва да бъде потвърдено.

Подробни и убедителни мотиви е изложил и ЧСИ-Ст.Нинов.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на ТД на НАп и мотивите на ЧСИ, прие за установено следното :

Изпълнително дело №20178980400602 е образувано по повод молба с вх.№07280/19.07.2017 г. от „У…" АД с ЕИК …, седалище и адрес на управление: гр. С…, район „В…", пл. „С…" №… срещу солидарните длъжници П. В. Т. с ЕГН ********** и Х.А.Д. – Т. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес: ***. Същото е заведено за принудително събиране на парично вземане съгласно приложения към молбата изпълнителен лист , издаден на 28.03.2017 г. от Районен съд-Видин и заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК , издадена на 23.03.2017 г. по ч.гр.дело №799/2017 г. по описа на същия съд.

Присъединени взискатели по изпълнителното дело са:

,,Е…" ЕООД с ЕИК …, седалище и адрес на управление: гр.С…, район „В…", ж.к. „М…", ул. Р.П. К." … - присъединен с удостоверение по изпълнително дело №20178980400201 по описа на ЧСИ С… Н… за задължение съгласно изпълнителен лист, издаден на 31.01.2017 г. от Районен съд-Видин и Заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от 19.01.2017 г. на Районен съд-Видин по ч.гр.дело №95/2017 г. по описа на същия съд срещу длъжника П. В…Т.;

ТД на НАП В…, офис В. - присъединен за събиране на публични задължения на двамата длъжници;

„Ф…" ЕООД с ЕИК … - присъединен кредитор с предходно вписана възбрана върху 1/2 идеална част от отчуждените имоти по изпълнително дело №2013/2012 г. по описа на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд-Видин;

„У…" АД с ЕИК …. - присъединен с удостоверение по изпълнително дело №20188980400222 по описа на ЧСИ С… Н…за задължение съгласно изпълнителен лист, издаден на 30.03.2017 г. от Районен съд-Видин и Заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от 27.03.2017 г. на Районен съд-Видин по ч.гр.дело №798/2017 г. по описа на същия съд и изпълнителен лист, издаден на 31.07.2017 г. от Районен съд-Видин и Заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК от 28.07.2017 г. на Районен съд-Видин по ч.гр.дело №798/2017 г. по описа на същия съд срещу длъжниците П. В… Т. и Х.А.Д.-Т….

По изпълнително дело №20178980400602 е събрана сумата в общ размер на 25338.40 лева, внесени от обявения за купувач В. П. А. от проведена от 04.09.2018 година до 04.10.2018 година публична продан на недвижими имоти, собственост на длъжниците по делото П. В. Т. и Х.А.Д.-Т. На 23.11.2018 г. е изготвено разпределение на постъпилата от публичната продан сума , изменено с постановление от 12.12.2018 г. , като същата е разпределена на 2 припадащи се равни части за всеки от длъжниците, тъй като възложените имоти са в режим на СИО, както следва:

12669.20 П. В.Т. с ЕГН **********

12669.20 Х.А.Д. – Т. с ЕГН **********

Предявяването на разпределението е насрочено за 17.12.2018 г. Страните по делото са надлежно уведомени, както следва:

длъжникът П. В. Т. - уведомен на 04.12.2018 г. за изготвеното разпрел от 23.11.2018 г. и за насроченото предявяване (л.570 по делото) и на 13.12.2018 г. уведок. изменението на разпределението съгласно постановление от 12.1,2.2018 г. (л.581 по делото);

длъжникът Х.А.Д.-Т… - уведомена на 28.11.2018 г. за изготвеж разпределение от 23.11.2018 г. и за насроченото предявяване (л.565 по делото) и на 13.12.2018 уведомена за изменението на разпределението съгласно постановление от 12.12.2018 г. (л.580 по делото);

взискателят/присъединен взискател „У…" АД с ЕИК … - уведомен на 03.12.2018 г. за изготвеното разпределение от 23.11.2018 г. и за насроченото предявяване (л.569 по делото) и на 12.12.2018 г. уведомен на електронен адрес за изменението на разпределението съгласно постановление от 12.12.2018 г. (л.576 по делото);

присъединеният взискател „Е…" ЕООД с ЕИК … - уведомен на електронен адрес на 28.11.2018 г. за изготвеното разпределение от 23.11.2018 г. и за насроченото предявяване (л.564 по делото) и на 12.12.2018 г. уведомен на електронен адрес за изменението на разпределението съгласно постановление от 12.12.2018 г. (л.564 по делото);

присъединеният взискател ТД на НАП В…, офис В. - уведомен на 29.11.2018 г. за изготвеното разпределение от 23.11.2018 г. и за насроченото предявяване (л.566 по делото) и на 13.12.2018 г. уведомен за изменението на разпределението съгласно постановление от 12.12.2018 г. (л.579 по делото);

присъединеният взискател „Ф…" ЕООД с ЕИК … - уведомен 30.11.2018 г. за изготвеното разпределение от 23.11.2018 г. и за насроченото предявяване (л.568 по делото) и на 12.12.2018 г. уведомен за изменението на разпределението съгласно постановление от 12.12.2018 г. (л.577 по делото);

Жалбата е допустима, подадена е в срока по чл.462, ал.2 от ГПК от надлежно легитимирани лица - длъжниците по изпълнението, но е неоснователна поради следното:

Съгласно чл.460 от ГПК ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най- напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение, а остъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Разпределението е акт, с който се определят кои вземания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът ла удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях.

Разпределението предпоставя няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на сумата, постъпила по изпълнението за цялостното удовлетворяване на всички взискатели. В разпределението се включват тези вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му - на първоначалния взискател, на присъединените по право или по искане взискатели. Редът за удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл. 136 от ЗЗД, а степента на удовлетворяването им - от правилото за съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред. При изготвяне на разпределението е спазена изрично разпоредбата на чл.136 от ЗЗД за реда на удовлетворяване на вземанията.

Претенцията на длъжниците се състои в това, че неправомерно е разпределена по-голямата част от постъпилата сума в полза на присъединения взискател Държавата, представлявана от ТД на НАП В., офис В.

Приложен е реда на привилегиите, съответно са погасени вземанията за разноски по изпълнителното производство и вземанията на държавата, тъй като НАП, освен вземанията за глоби имат обща привилегия пред хирографарните кредитори по делото. Банката, макар и основен взискател не се позлва с предпочтително удовлетворение.

По тази причина жалбата от длъжниците в частта за неправилното разпределение на постъпилата сума е неоснователна и същата следва да бъде оставена без уважение.

По второто възражение от длъжниците, че само П. В. Т. е длъжник е неоснователно, което е видно и от изпълнителния лист , въз основа на който е

Образувано делото.жалбоподателите са осъдени да заплатят солидарно паричното задължение.

При тези данни обжалваното постановление като правилно следва да бъде потвърдено, а жалбата оставена без уважение.

Водим от горното, ВОС

                 Р   е   ш   и   :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от П. В. Т. с ЕГН ********** и Х.А.Д. – Т. с ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес: ***. против постановление на ЧСИ-Ст.Н. рег.№ 898 в КЧСИ, район на действие Ос-Видин за разпределение на събрана по делото сума с дата 23.11.2018г. изменено с постановление от 12.12.2018г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ :   1.

 

                                                                                             2.