ЧНД № 22-2018

                         Р Е Ш Е Н И Е   № 11

  

                  гр. Видин 08.02.2018 г.

 

                                          В     И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

       Видинският окръжен съд   наказателно отделение, в публично заседение на двадесет и трети ноември, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                         Председател: И.И.

 

             Членове: Л. Л.

 

                             Р. Д.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         при секретаря     А. А. и в присъствието на прокурора …………., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ЧНД №22 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

 

 

 

Производството е по искане на несъдебен орган в Република Австрия, за признаване и изпълнение на решение срещу български гражданин Е.М.К., роден на *** година, ЕГН **********, на когото със заповед на полицията е наложена финансова санкция от 150/седемдесет/ евро и парични разходи по съдебно и административно производство в размер на 5 евро, или общо 155евро, съгласно Заповед №ВН-GE 157000010747 15 от местна полиция, град Йенерсдорф, Република Австрия.

          Съдът, се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл.4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, издадено въз основа на Решение на несъдебен орган в решаващата държава въз основа на наказуемо деяние по нейния национален закон, което е постановено на 31.10.2016г. и влязло в сила на 14.12.2016г. и същото решение на несъдебен орган в решаващата държава е издадено въз основа на поведение, което нарушава разпоредбите за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на МПС, както и разпоредбите относно опасни товари, за деяние осъществено на 04.10.2015г. в 10.40 часа в Кьонигсдорф, в 65, 68 и 100км посока Елтендорф, не е посочил и друго лице, което би могло да предостави тази информация. След като управляващ директор на дружество АДИКА ВД ЕООД и притежател на регистрация на превозно средство с регистрационен номер ВН 0659 АА, ответникът трябвало да предостави информация за това, кой е управлявал автомобила този ден. Това е сторено, поради което е осъществено нарушение на параграф 103, ал.1 от Закона за моторните превозни средства.

Отбелязано е, че засегнатото лице е имало възможността да отнесе въпроса и до съд по наказателни дела.

          Иска се признаване и изпълнение на чуждо решение, постановено от друга държава – членка на Европейския съюз, за налагане на финансови санкции.    

        В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Окръжна прокуратура – Видин изразява становище, че производството по делото следва да бъде прекратено, тъй като засегнатото лице е починало.

Лицето, спрямо което е насочено искането е нередовно призовано за първото съдебно заседание, като във върнатата в цялост призовка е отразено, че на посочения адрес съществува сграда, която е напълно необитаема. От направената справка по наредба №14/2009 година се установява, че засегнатото лице е починало. Поискано е копие от акта за смърт и е получен препис извлечение от акт за смърт на Е.М.К., от който е видно,че същият е починал на 29.03.2015 година в град Видин. За целта, съдът назначи служебен защитник на засегнатото лице, които в съдебно заседание заяви, че би следвало искането да не се уважи, тъй като действително засегнатото лице е починало няколко месеца преди установяване на нарушението от австрийските власти.

 

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение №4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета издадено въз основа на за признаване и изпълнение на Заповед №ВН-GE 157000010747 15 от местна полиция, град Йенерсдорф, Република Австрия е постановено на 31.10.2016г. и влязло в сила на 14.12.2016г., намира за установено следното:

Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл.4, от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, изменено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета. Издадено е Заповед №ВН-GE 157000010747 15 от местна полиция, град Йенерсдорф, Република Австрия е постановено на 31.10.2016г. и влязло в сила на 14.12.2016г., за прилагане на финансова санкция срещу Е.М.К., роден на *** година, ЕГН ********** в размер на 155/сто петдесет и пет/ евро.

Заповедта е постановена за деяние осъществено на 04.10.2015г. в 10.40 часа в Кьонигсдорф, в 65, 68 и 100км посока Елтендорф, не е посочил и друго лице, което би могло да предостави тази информация. След като управляващ директор на дружество АДИКА ВД ЕООД и притежател на регистрация на превозно средство с регистрационен номер ВН 0659 АА, ответникът трябвало да предостави информация за това, кой е управлявал автомобила в деня на установяването на нарушението. Това не е сторено, поради което е осъществено нарушение на параграф 103, ал.1 от Закона за моторните превозни средства.

          Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжен съд - Видин/, то Окръжен съд – Видин е компетентен да разгледа Решението съгласно чл.31 от ЗПИИРКОРНФС.

          Засегнатото лице, което е нередовно призовано, тъй като същото е починало на 29.03.2015 година, а деянието, за което е постановено решението за финансова санкция е осъществено на 04.10.2015г. в 10.40 часа в Кьонигсдорф, тоест няма как деянието да е осъществено от търсеното лице Е.М.К.. Този извод на съда касае не факта извършено или е или не нарушението, а факта, че административно правната отговорност е лична, тоест лицето отговаря лично за нея. В конкретния случай освен, че лицето е починало няколко месеца преди установяването на нарушението, то не може при това положение да отговаря за така установеното нарушение.

 

          Предвид изложеното, съдът приема, че не са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл.35, т.8 във вр. с чл.32, ал.1 във вр. с чл.16, ал.7 т.2 от ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде отказано признаването и изпълнението му.

 

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

 

 

                                      Р   Е   Ш   И   :

 

          ОТКАЗВА ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ на решение №ВН-GE 157000010747 15 издадено от местна полиция, град Йенерсдорф, Република Австрия, постановено на 31.10.2016г. и влязло в сила на 14.12.2016г., за прилагане на финансова санкция срещу Е.М.К., роден на *** година, ЕГН **********, която се изразява в налагане на задължение за заплащане на парична сума в размер на 155/сто петдесет и пет/ евро.

 

Прекратява производството по делото.

 

На основание чл.38, ал.1, т.2 от ЗПИИРКОРНФС незабавно да се уведоми компетентния орган на решаващата държава за отказа за признаване и изпълнение на решението за налагане на финансова санкция, заедно с основанията за това в превод на английски език от преводаческо бюро, като разноските са за сметка на ВОС.

Копие от уведомлението по чл.38, ал.1 от ЗПИИРКОРНФС/до компетентния орган на издаващата държава/ да се изпрати на Министерството на правосъдието на Република България.

На основание чл.13 от ЗПИИРКОРНФС направените разноски по настоящото производство са за сметка на българската държава.

Всяка заинтересована страна, включително трето добросъвестно лице, може да обжалва или протестира решението на Окръжен съд град Видин в седемдневен срок от узнаване на постановяването му, пред Апелативен съд София.

Решението подлежи на протест пред Софийски апелативен съд в седемдневен срок считано от днес за Окръжна прокуратура – Видин и за служебния защитник на засегнатото лице.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                      2.