Т.Д. № 2-2018

Решение по Търговско дело 2/2018г.

 

 

 

 

 

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №41

                      

                                            Гр . Видин 29.03.2019г.

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   Видински окръжен съд   ГРАЖДАНСКА           КОЛЕГИЯ  

В закрито ЗАСЕДАНИЕ НА двадесет и девети март

ПРЕЗ две хиляди и деветнадесета ГОДИНА В СЪСТАВ:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.С.                          

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                                             2.

 

ПРИ СЕКРЕТАРЯ                                             И В ПРИСЪСТВИЕТО НА

ПРОКУРОРА                                                             КАТО РАЗГЛЕДА ДОКЛАДВАНОТО ОТ

съдия С. С.      т.Д. № 2        ПО ОПИСА

ЗА     2018 ГОД.,ЗА ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ СЪОБРАЗИ СЛЕДНОТО:

 

Производството е по чл.632,ал.4 ТЗ.

При служебния доклад на делото съдът констатира,че „В…”ЕООД-гр.В. е обявено в несъстоятелност и производството е спряно при условията на чл.632,ал.1-4 ТЗ. Производството по несъстоятелност не е възобновено в срок от една година-чл.632,ал.2 ТЗ,поради което следва съдът да постанови прекратяване на производството по несъстоятелност по отношение на „В…”ЕООД-гр.В. и заличаване на дружеството от търговския регистър предвид разпоредбата на чл.632,ал.4 ТЗ .

От данните по делото съдът констатира следното:

С Решение № 12 от 22.03.18г. по т.д. №2/18г. на ВОС „В….”ЕООД-гр.В… е обявено в несъстоятелност и производството по несъстоятелност е спряно при условията на чл.632,ал.1 ТЗ.Установено е,че длъжникът не разполага с никакви средства,които да позволят продължаване на процедурата по несъстоятелност. Препис от Решението на съда е изпратено и вписано в Търговския регистър на 27.03.2018г. От тогава до сега няма постъпили никакви искания от страна на кредитори или длъжника за възобновяване на производството,каквато възможност е предвидена в чл.632,ал.2 ТЗ.

При тези данни съдът намира,че дружеството следва да бъде заличено от търговския регистър .

Съдът приема,че след като няма изрично направено искане в този смисъл от длъжника или кредиторите съдът следва служебно да следи за сроковете в производството по несъстоятелност и приложи последиците ,предвидени в чл.632,ал.4 ТЗ .

Установено е по категоричен начин,че дружеството-длъжник ,обявено в несъстоятелност не притежава никакви средства и производството по несъстоятелност не би могло да продължи,поради което производството е спряно при условията на чл.632,ал.1 ТЗ.В сроковете по чл.632,ал.2 ТЗ по делото не е постъпило искане за възобновяване нито от кредитори,нито от длъжника,поради което са налице условията на чл.632,ал.4 ТЗ и производството по делото следва да бъде прекратено,а търговското дружество да бъде заличено от търговския регистър.

По изложените съображение и на основание чл.632,ал.4 ТЗ съдът

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на „В…”ЕООД-гр.В.

ЗАЛИЧАВА „В…”ЕООД-гр.В…,ЕИК…,със седалище и адрес на управление гр.В. , ул.“А.. С.“№…,ет..,ап..,представлявано от управителя В.Б.С. от търговския регистър.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-гр.София в седемдневен срок от вписването му в търговския регистър-чл.633 и чл.735,ал.3 ТЗ.

Препис от решението да се изпрати на Служба по вписвания за отбелязване в търговския регистър.

 

                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: