Т.Д. № 11-2017

Решение по Търговско дело 11/2017г.

РЕШЕНИЕ№42

                                              01.04.2019., гр. Видин

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на първи април   две хиляди и деветнадесета година:

                                                    

          Председател: В. М.

 

като разгледа докладваното от съдията М. т. дело № 11 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното :

С определение № 522/12.02.2019г, САС е прекратил производството по тд № 4852/2018 по описа на САС и е върнал делото на ВОС за преценка изпълнението на процедура по чл.274 ГПК, поради това, че ВОС не се е произнесъл с диспозитив по предявения иск по чл.211 ГПК във връзка с чл.26 ЗЗД.

Видинският окръжен съд, констатира, че с решение № 11/18.04.2018г

Е постановил акт, с който ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО ОСПОРВАНЕТО НА истинността на документите, както следва: договор за цесия от 22.05.2014 година, уведомленията по чл. 99, ал. 3 от ЗЗД от 02.02.2015 година и от 06.03.2015

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО съществуването на вземане на „Е…“ ЕООД към „Т…“ ЕООД в размер на 567 324.30 евро разноски в размер на 57 798.62 лева законна лихва върху главницата, за периода 09.04.2013г. до 15.11.2016г. в размер на 211 240.21 евро и законна лихва след датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност, което вземане му е прехвърлено от „Ю…“ ООД с договор за продажба на вземане /цесия/ от 22.05.2014г. и което вземане произтича от развален предварителен договор за продажба на недвижим имот сключен на 24.042007г. между „Т…“ ЕООД като продавач и „Ю….“ ООД като купувач.

         ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО несъществуване на вземане           на „Ю….“ ООД към „Т…“ в общ раззмер на 1 609 840.60 лева, от които главница в размер на 567 324.30 евро разноски в размер на 57 798.62 лева и законна лихва върху главницата за периода 09.04.2013г. до 15.11.2016г. в размер на 406 930.39 лева законна лихва от 16.11.2016г. до датата на предявяване на вземането, в размер на 8 321.92 лева и разноски по изпълнително дело №186/2015г. на ЧСИ Д… Н… в размер на 27 200.00 лева.

Липсва диспозитив постановен от ВОС по предявения НАСРЕЩЕН иск от„Ю…“ ООД срещу „Е…" ООД за прогласяване на нищожност на договор за цесия от 22.05.2014 година поради липса на съгласие, на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 2-ро от ЗЗД и за това, че договора е антидатиран.

В съдебното решение, част от предмета на спора е посочен предявения насрещен иск, с който се иска прогласяване на нищожност на договор за цесия от 22.05.2014, поради липса на съгласие на основание чл.26 ал.2 пр. 2 от ЗЗД, като са изложени мотиви, че насрещния иск е неоснователен, които не са намерили отражение в диспозитива на решението. С оглед на това, съдът приема, че е налице несъответствие между формираната в мотивите към решението действителна воля на съда и външното изразяване на тази воля в диспозитива на същото решение .

Изпълнена е разпоредбата на чл.274 ал.2 ГПК.

     Водим от горното, ВОС

 

       РЕШИ :

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 11/18.04.2018г по тд № 11/2017г по описа на Видински окръжен съд по отношение предявения НАСРЕЩЕН иск от„Ю….“ ООД срещу „Е…" ООД за прогласяване на нищожност на договор за цесия от 22.05.2014 година поради липса на съгласие, на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 2-ро от ЗЗД, и за това, че договора е антидатиран като постановява в диспозитива на съдебното решение следното :

Отхвърля като неоснователен и недоказан предявения НАСРЕЩЕН иск от„Ю…“ ООД срещу „Е…" ООД за прогласяване на нищожност на договор за цесия от 22.05.2014 година поради липса на съгласие, на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 2-ро от ЗЗД и за това, че договора е антидатиран.

Решението за поправка подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението до страните пред Софийски апелативен съд.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :