ВГРД № 117-2019

Определение по Гражданско дело 117/2019г.

 

 

Р   Е   Ш Е Н И Е-78

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Гр.В.

 

 

29.март 2019 г.

 

Видинският окръжен съд гражданско отделение в закрито заседание на ...................................................март две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                           Председател : Д. М.

                                                    Членове :1.С. С.

                                                                       2.Г. Й.

при секретаря   ............................................................ и с участието на прокурора.....................................................................

изслуша докладваното от съдията Й. гр. дело №117   по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

 

            Производството е по реда на чл. 435 - 438 ГПК.

Образувано е по жалба на длъжника П.Л.Д. *** срещу постановление за възлагане на недвижим имот имот от 11.01.2019 г. по изп.дело №20137240400529 на ЧСИ В. Т. с рег.№724 с район на действие Окръжен съд-В. .Иска се постановлението да бъде отменено поради това ,че наддаването не е извършено надлежно и че имуществото не е възложено на най-високата цена .Твърди се ,че на жалбоподателя не било разгласено нито едно от обявленията за насрочване на публична продан,включително и на последната,а в същото време не му бил назначен особен представител.Не било поставено обявление за разгласяване на проданта на недвижимия имот.Неправилно била определена началната цена при първата продан,а след това и при втората.Началната цена не можело да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота.

Присъединеният взискател М. М. ,купувачът на публичната продан и частният съдебен изпълнител са изразили становище ,че жалбата е неоснователна.

Видинският окръжен съд след като се запозна с жалбата и материалите по делото, намира ,че жалбата е неоснователна поради следното :

Изп. дело № 20137240400529 по описа на ЧСИ В. Т. за 2013 г.е със страни: взискател – „Б. ДСК“ ЕАД с ЕИК… със седалище и адрес на управление гр.С., община С.., ул.. и длъжник - П.Л.Д. С ЕГН ********** с адрес *** , предмет на изпълнение - парично вземане, обезпечено с ипотека.

Принудителното изпълнение е насочено върху следния недвижим имот Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.109.1.2, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.109 представляващ тристаен тухлен апартамент иа две нива разположен в източната половина на двуетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от първи етаж включващ дневна- с кухненски бокс и трапезария, входно антре и сервизно помещение и втори етаж състоящ се от две спални, коридор, сервизно помещение и тераса, с адм.адрес: гр.В. ул.. с обща разгъната застроена площ от 94,76 кв.м., ведно със складово помещение със застроена площ 2,55 кв.м.. както и припадащите се ½ ид.ч. от общите части на сградата и ½ ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 10971.506.109, целият с площ от 436 кв.м., собственост на П.Л.Д. С ЕГН ********** с адрес ***.

Описът на имота е извършен на 26.11.2014г. Началната цена, от която започва публичната продан е определена на осн. чл.494(2) изр.последно от ГПК /по правилата на първата/ и при начална цена 28 000 лв.

Публичната Продан е насрочена от 10.12.2018г. до 10.01.2019г. Обявлението е разгласено с протокол на частен съдебен изпълнител В. Т. от 07.12.2018 г., регистриран във Районен съд В. под №2390/07.12.2018 г.

Продажбата се е състояла. За купувач с протокол от 11.01.2019г. е обявена М. С. Х. с ЕГН ********** с адрес гр.В., ж.к..

В законноустановения срок купувачът е внесъл предложената цена по сметка на ЧСИ В. Т., поради което с оглед на гореизложеното и на основание чл.496 ГПК ЧСИ В.Т. с обжалваното постановление възложила на М. С. Х. с ЕГН *********, изд.на 12.022015 г. от МВР-В., с адрес гр.В., ж.к… правото на собственост върху Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.109.1.2.находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.506.109 представляващ тристаен тухлен апартамент на две нива разположен в източната половина на двуетажна масивна жилищна сграда състоящ се от Първи етаж включващ дневна с кухненски бокс и трапезария, входно антре и сервизно помещение и втори етаж състоящ се от две спални, коридор, сервизно помещение и тераса, с адм.адрес: гр.В. ул., с обща разгъната застроена площ от 94,76 кв.м., ведно със складово помещение със застроена площ 2,55 кв.м., какго и припадащите се ½ ид.ч. от общите части на сградата и ½ ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор 10971.506.109, целият с площ от 436 кв.м, за сумата от 30 000.00 (тридисет хиляди) лева.

Настоящият съдебен състав като изходи от процесуалната легитимация на жалбоподателя счита, че следва да се извърши съдебен контрол върху законосъобразността на възлагателното постановление като краен акт, материализиращ действията на съдебния изпълнител по извършената публична продан на недвижим имот, с оглед наличието на основанията по  чл. 435, ал. 3 ГПК - а именно дали наддаването при публичната продан е извършено надлежно и дали имотът е възложен по най-високата предложена цена. При извършената проверка за законосъобразност, съдът не се констатира основания за отмяна на постановлението за възлагане от поради допуснати нарушения при наддаването, респ. при възлагането на имота,поради което намира, че следва да се отхвърли като неоснователна подадената жалба срещу постановлението за възлагане на недвижим имот от като краен акт, материализиращ действията на съдебния изпълнител при извършената нова публична продан. Изтъкнатите в жалбата други основания за допуснати нарушения от съдебния изпълнител не представляват допустими основания за обжалване на постановлението за възлагане по смисъла на  чл. 435, ал. 3 ГПК.Наведените в жалбата основания са неоснователни поради следното :

Проведената публична продан е осъществена при хипотезта на чл. 494, ал. 2 изр.3 ГПК. .След проведената публична продан кредиторът „Б. ДСК“ЕАД е уведомен,че проведената втора публична продан е обявена за нестанала и че може в едноседмичен срок от получаване на съобщението да поиска определянето на нова начална цена.Уведомен е и че в противен случай имотът ще бъде освободен от изпълнение .Съобщението е получено на 08.10.2018 г./л.405 от изпълнителното дело/.С молба вх.№9183/09.10.2014 г. на кредитора ,подадена в законоустановения едноседмичен срок на 09.10.2019 г. /л.406 от делото/, е поискано определянето на нова цена ,поради което имотът не следва да се освобождава от изпълнение .Новата начална цена е определена от частния съдебен изпълнител въз основа на заключение за пазарната цена на имота от вещото лице С. В. П. /л.411-414 от изпълнителното дело/.

Неоснователен е и развитият в жалбата довод относно това ,че неправилно е определена началната цена на имота ,тъй като ,видно от гореизложеното ,са спазени всички законови изисквания на закона.Законът не изисква новата начална цена да се определя от вещо лице ,но това в случая е направено и е в полза на длъжника.

В публичната продан са участвали две лица ,предложили еднаква цена ,като след теглене на жребий имотът е възложен на М. С. Х..която изцяло е заплатила крайната цена .Не е налице процесуално нарушение ,изразяващо се във възлагане на имота на лице,предложило не най-високата цена .

Неоснователни са развитите от жалбоподотеля доводи относно това ,че не е редовно призоваван и известяван за действията на съдебния изпълнител .

От поканата за доброволно изпълнение /л.74 от изп.дело/ е видно ,че длъжникът е посочил като адрес за призоваване с.Н.,ул.. .Видно от материалите по изпълнителното дело ,длъжникът е уведомяван за насрочването на публичната продан и за определената първоначална цена на този адрес ,както и на постоянния адрес на длъжника в гр.В.ул..Сътрудникът-връчител при ЧСК В. Т. е търсел многократно жалбоподателя на последния адрес и след това е залепил уведомление в стриктно съответствие с изискванията на Чл.47 ГПК .Обявление за насрочената публична продан е разлепено на предвидените от закона места ,включително и върху имота на длъжника /Чл.420-Чл.423 от изпълнителното дело/.С оглед на горното съдът не намира ,че съдебният изпълнител е допуснал нарушения при уведомяването на длъжника и разгласяването на публичната продан .

Неоснователен е доводът на длъжника ,че е нарушено правото му на защита ,тъй като следвало да му се назначи представител , тъй като последният се назначава само ако длъжникът не е открит , за да му бъде връчена призовка за доброволно изпълнение .В конкретния случай такава призовка е връчена лично на длъжника,който е присъствал и при описа на имота.

Неоснователно е оплакването в жалбата относно ненадлежно извършване на публичната продан – последното е бланкетно и в жалбата не се съдържат конкретни оплаквания за нарушения на чл. 489 - чл. 490 ГПК.Не се констатират от съда нарушения при действията на наддавачите и на съдебния изпълнител във връзка с подадените тайни наддавателни предложения /чл. 489 и чл. 490 ГПК/,нито на действията на съдебния изпълнител при обявяването на купувач /чл. 492 ал. 1 ГПК/ .

        Предвид изложеното съдът счита, че жалбата следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл. 437, ал. 4 ГПК Видинският окръжен съд

                                             Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на П.Л.Д. *** срещу постановление за възлагане на недвижим имот имот от 11.01.2019 г. по изп.дело №20137240400529 на ЧСИ В. Т.с рег.№724 с район на действие Окръжен съд-В.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ :