Т.Д. № 211-2018

Решение по Гражданско дело 211/2018г.

РЕШЕНИЕ

№ 14

гр. Видин, 26.03.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд Видин, търговско отделение, в ПУБЛИЧНОТО заседание
на    26  февруари, две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: А. П.

 

             с участието на секретаря В. К. ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдия А. П. търговско дело № 211 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Постъпила е искова молба от „У.К. Б." АД, ЕИК ........., гр. С., пл. „С. Н." № .., представлявано от представлявано от адв. Г. С. адрес: С. ......, район Т. ,ул. „Т. У.“ №.....,бл...,ет....   против В.Е.Д., с ЕГН **********,**** и Т.Д.Д., ЕГН ********** **** с правно основание : чл. 422, ал. 1 от ГПК във връзка с чл. 415, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 430 ТЗ и във връзка с чл. 127, ал. 1 ГПК, - иск за установяване съществуването на вземане по издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист по ч. гр.д. № 3280/2017 г. по описа на РС Видин и с цена на иска: 114 858, 45 лева (сто и четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 45 ст.), от които 100 00 лева - главница; 4816,99 лв.- договорна възнаградителна лихва за периода от 15.09.2016 г. до 13.11.2017 г.; от 9 039,46 лева - обезщетение за забава за периода от 15.09.2016 г.п до 13.11.2017 г.; Сумата от 1000,00 лева - такса за управление пот.5,1 от Договора; Законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (16.11.2017 г.) до окончателното й изплащане; Сумата от 5 000.55 лева - разноски в заповедното производство, от които 2 297.13 лева - държавна такса и 2 703.42 лева - адвокатски хонорар. Претендират се и направените в исковото производство разноски, включително адвокатски хонорар.

Поддържа се в исковата молба, че между страните е сключен Договор за банков кредит № SB ………. от 06.12.2010 г. „У. Б." АД е предоставила на кредитополучателя ЕТ „М. - В. Е." ЕИК …….. банков кредит с разрешен размер на 100 000.00 лева и срок за издължаване на кредита до 15.11.2011 г. С подписването на Договора за банков кредит солидарно с кредитополучателя са се задължили В. Д. и Т.Д.. С Анекс № 1 от 14.11.2011 г. страните са предоговорили условията по кредита, като е договорен краен срок за погасяване до 14.12.2011 г. С Анекс № 2 от 13.12.2011 г., Анекс № 3 от 14.11.2012 г., Анекс № 4 от 13.12.2012 г., Анекс № 5 от 14.11.2013 г. и Анекс № 6 от 12.11.2014 г. страните са предоговаряли условията по кредита. Съгласно чл.7.1. от Анекс № 6 крайният срок за погасяване на кредита е уговорен на 14.11.2017 г. Кредитополучателят е преустановил плащането на дължимите месечни вноски за договорни лихви на 15.09.2016 г., като е допуснал просрочие на седем вноски, поради което на основание чл.17.1. от Договора за кредит „У.К. Б." АД едностранно е обявило целият дълг за предсрочно изискуем, считано от 29.03.2017 г., като към тази дата ползваният кредит ведно с лихвите за просрочие са станали предсрочно автоматично и незабавно изискуеми и дължими. С Нотариална покана на нотариус Т. А., per. № …. връчена на ответниците на 19.05.2017 г. - видно от приложените към нея разписки. Банката се е снабдила с изпълнителен лист за вземането си по ч.гр. д.№ 3280/2017 г. по описа на Районен съд -Видин, като ответниците са подали възражение, което е предизвикало правния интерес на „У.К. Б." АД за предявяване на настоящия установителен иск. С Решение № 14 от 11.05.2017 г. на ОС Видин по т.д. 9/2017 г. по отношение на основния кредитополучател е открито производство по несъстоятелност, поради което срещу него не е издаден изпълнителен лист. Банката е предявила вземанията си в производството по несъстоятелност.

Във връзка с направеното възражение от ответниците и в срока по чл.415, ал. 1 от ГПК „У. Б." АД е предявила настоящия иск за установяване съществуване на вземането на„У.к. Б." АД от ответниците.

Иска се да бъде признато в отношенията между страните, че съществува парично вземане на „У.К. Б." АД, по отношение на ответниците в размер на:Сумата от 100 000.00 лева - главница по Договор за банков кредит от 06.12.2010 г. към 27.03.2017 г.; Сумата от 4 816.99 лева - договорна възнаградителна лихва за периода от 15.09.2016 г. до 29.03.2017 г.; Сумата от 9 039,46 лева - обезщетение за забава за периода от 15.09.2016 г.п до 13.11.2017 г.; Сумата от 1000,00 лева - такса за управление пот.5,1 от Договора; Законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (16.11.2017 г.) до окончателното й изплащане; Сумата от 5 000.55 лева - разноски в заповедното производство, от които 2 297.13 лева - държавна такса и 2 703.42 лева - адвокатски хонорар. Ищецът моли също така да му бъдат присъдени и направените в настоящото производство разходи за съдебни разноски - 2 297.17 лева за държавна такса и договорен адвокатски хонорар в размер на 4 592,60 лева с включен ДДС.

            В срока по чл.131,ал.1 от ГПК ответникът по настоящето дело В. Е. Д. е представил отговор, в който възразява по допустимостта на предявения срещу него иск. Поддържа , че с Решение № 14 от 11.05.2017 г. по т.д. № 9 по описа за 2017 г. на ОС Видин е открито производство по несъстоятелност на ЕТ“М.-В.Е.“, поради което е налице забраната на чл.637, ал.2 ТЗ, тъй като вземането е прието и включено в списъка на приетите вземания от синдика.

           В срока по чл.131,ал.1 от ГПК /един месец/ ответникът Т.Д.Д. е представила отговор, с който оспорва допустимостта на иска. Поддържа, че вземането, претендирано от ищеца е предмет на производството по несъстоятелност.

            

               От събраните по делото писмени доказателства, от преценката на становището на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Между страните е възникнало договорно правоотношение със сключването на Договор за банков кредит № SB ………. от 06.12.2010 г. „У.К. Б." АД е предоставила на кредитополучателя ЕТ „М. - В. Е." ЕИК ………. банков кредит с разрешен размер на 100 000.00 лева и срок за издължаване на кредита до 15.11.2011 г.

С подписването на Договора за банков кредит солидарно с кредитополучателя са се задължили В. Д. и Т.Д..

           С Анекс № 1 от 14.11.2011 г. страните са предоговорили условията по кредита, като е договорен краен срок за погасяване до 14.12.2011 г. С Анекс № 2 от 13.12.2011 г., Анекс № 3 от 14.11.2012 г., Анекс № 4 от 13.12.2012 г., Анекс № 5 от 14.11.2013 г. и Анекс № 6 от 12.11.2014 г. страните са предоговаряли условията по кредита. Съгласно чл.7.1. от Анекс № 6 крайният срок за погасяване на кредита е уговорен на 14.11.2017 г.

           Кредитополучателят е преустановил плащането на дължимите месечни вноски за договорни лихви на 15.09.2016 г., като е допуснал просрочие на седем вноски, поради което на основание чл.17.1. от Договора за кредит „У. Б." АД едностранно е обявило целият дълг за предсрочно изискуем, считано от 29.03.2017 г., като към тази дата ползваният кредит ведно с лихвите за просрочие са станали предсрочно автоматично и незабавно изискуеми и дължими. Нотариалната покана на нотариус Т. А., per. № ….е връчена на ответниците на 19.05.2017 г. - видно от приложените към нея разписки. Банката се е снабдила с изпълнителен лист за вземането си по ч.гр. д.№ 3280/2017 г. по описа на Районен съд -Видин, като ответниците са подали възражение, което е предизвикало правния интерес на „У.К. Б." АД за предявяване на настоящия установителен иск. С Решение № 14 от 11.05.2017 г. на ОС Видин по т.д. 9/2017 г. по отношение на основния кредитополучател е открито производство по несъстоятелност, поради което срещу него не е издаден изпълнителен лист. Банката е предявила вземанията си в производството по несъстоятелност.

Във връзка с направеното възражение от ответниците и в срока по чл.415, ал. 1 от ГПК „У.к. Б." АД е предявила настоящия иск за установяване съществуване на вземането на„У.к. Б." АД от ответниците. Длъжникът-кредитополучател ЕТ“М.-В.Е.“, и всеки един от солидарните длъжници В.Е.Д., и Т.Д.Д., не са погасили в договорения срок дължимите суми по предоставения с Договор за банков кредит № SB …………….. от 06.12.2010 г. 

С оглед на изложеното и приложените към исковата молба доказателства е видно, че е налице облигационно отношение между страните, предоставени са средства на основание сключения договор за кредит, налице е усвояване на кредита и неиздължаване/неплащане на дължимите суми по последния от страна на задължените лица на датата на падежа - 15.11.2017 г. и цялото вземане станало изискуемо. Поради това, че цялото вземане на „У.К. Б." АД по кредит Договор за банков кредит № SB ……… от 06.12.2010 г. и анексите към него е станало изискуемо и не е било издължено, „У.К. Б." АД е имал правен интерес и са били налице основанията за подаване на Заявление по чл. 417, т. 2 от ГПК, вр. с чл. 418 от ГПК за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист.. Такова заявление е било подадено и е било образувано ч. гр. дело № ч.гр. д.№ 3280/2017 г. по описа на РС Видин.

Към датата на подаване на Заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение задължението на кредитополучателя и солидарните длъжници – ответниците към „У.К. Б." АД, произтичащо от Договор за банков кредит № SB ………… от 06.12.2010 г. и анексите към него е в размер както следва:

ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЕ: 100 000.00 лева - главница по Договор за банков кредит от 06.12.2010 г. към 27.03.2017 г.; Сумата от 4 816.99 лева - договорна възнаградителна лихва за периода от 15.09.2016 г. до 29.03.2017 г.; Сумата от 9 039,46 лева - обезщетение за забава за периода от 15.09.2016 г.п до 13.11.2017 г.; Сумата от 1000,00 лева - такса за управление пот.5,1 от Договора; Законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (16.11.2017 г.) до окончателното й изплащане;

Банката се е снабдила с изпълнителен лист за вземането си по ч.гр. д.№ 3280/2017 г. по описа на Районен съд -Видин, като ответниците са подали възражение, което обосновава правния интерес на „У.К. Б." АД за предявяване на настоящия установителен иск.

С Решение № 14 от 11.05.2017 г. на ОС Видин по т.д. 9/2017 г. по отношение на основния кредитополучател е открито производство по несъстоятелност, поради което срещу него не е издаден изпълнителен лист. Банката е предявила вземанията си в производството по несъстоятелност. Към датата на подаване на исковата молба присъдените суми по изпълнителен лист от 07.04.2017 г. не са издължени от кредитополучателя и солидарните длъжници.

Изложените факти обосновават правния интерес на „У.К. Б." АД в законоустановения срок да предяви иск по чл. 422, ал. 1 от ГПК за установяване съществуването на паричното вземане, предявено в заповедното производство и в образуваното въз основа на издадения изпълнителен лист изпълнително дело.

По делото е назначена съдебносчетоводна експертиза, от чието заключение се установява, че общия размер на дълга по договор между страните е 100 000.00 лева - главница по Договор за банков кредит от 06.12.2010 г. към 27.03.2017 г.; Сумата от 4 816.99 лева - договорна възнаградителна лихва за периода от 15.09.2016 г. до 29.03.2017 г.; Сумата от 9 039,46 лева - обезщетение за забава за периода от 15.09.2016 г.п до 13.11.2017 г.; Сумата от 1000,00 лева - такса за управление пот.5,1 от Договора; Законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (16.11.2017 г.) до окончателното й изплащане;

            При така изложените факти съдът приема, че е сезиран с иск с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.124 ал.1,пр.второ от ГПК – иск за съществуване на вземането, предмет на ч .гр.д. № 923/2017 г. на Видинския районен съд, за което е издаден изпълнителен лист.

Съгласно чл.154 ал.1 от ГПК всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания и възражения.

В производството по чл.422 от ГПК в тежест на ищеца е да докаже наличието на правен интерес от предявяване на иска и факта, от който произтича вземането му.

Правния си интерес от предявяване на иска ищецът доказва с приложените по делото документи, от които се установява, че солидарните длъжници, са подали възражение по реда на чл.414 ал.1 от ГПК срещу издадената заповед за изпълнение, т.е. оспорил е вземането на заявителя. Искът е предявен в едномесечния срок по чл.415 ал.1 от ГПК и е допустим.

Ищецът основава претенциите си на Договор за банков кредит № SB ………….. от 06.12.2010 г. „У.К. Б." АД е предоставила на кредитополучателя ЕТ „М. - В. Е." ЕИК ………….. банков кредит с разрешен размер на 100 000.00 лева и срок за издължаване на кредита до 15.11.2011 г., като с подписването на Договора за банков кредит солидарно с кредитополучателя са се задължили В. Д. и Т.Д..

Предоставените средства от кредита са напълно усвоени, видно от приложенито към молбата извлечение за движения за Договор за банков кредит № SB ……… от 06.12.2010 г. 

Съдът приема, че между страните са възникнали валидни облигационни отношения по договор за банков кредит, които намират правно основание в чл.430 и сл. ТЗ.

От заключението на съдебно- счетоводната експертиза се установява, че кредитът е усвоен и общия неиздължен размер на дълга по договор между страните е 100 000.00 лева - главница по Договор за банков кредит от 06.12.2010 г. към 27.03.2017 г.; Сумата от 4 816.99 лева - договорна възнаградителна лихва за периода от 15.09.2016 г. до 29.03.2017 г.; Сумата от 9 039,46 лева - обезщетение за забава за периода от 15.09.2016 г.п до 13.11.2017 г.; Сумата от 1000,00 лева - такса за управление пот.5,1 от Договора; Законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (16.11.2017 г.) до окончателното й изплащане;

Поради неизпълнение от страна на кредитополучателя на задължения по договора за кредит , изразяващо се в неплащане на погасителни вноски, което е видно от началната дата на наказателната лихва - 15.09.2016 г. и след изтичане на падежа за погасяване на кредита банката е подала заявление по чл.417 ГПК.

От приложените към исковата молба доказателства се установява, че страните са уговорили падеж (краен срок за плащане ) на главницата и на лихвите по кредита. Законодателят в нормата на чл. 84, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД е разписал, че „Когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му.". С подписването на Анекс № 6 от 14.11.2017 г. страните по договора за кредит са определили дата, на която кредитът (главница) следва да е изцяло погасен - 14.11.2017 г„ а за лихвите върху редовната главница/за редовен дълг и за тези по т.4.2. и 4.2. също е договорен отново конкретен срок. Тъй като кредитополучателят е преустановил плащанията, както се посочи и по-горе на 15.09.2016г. като е допуснал просрочие на седем вноски , поради което банката е обявила едностранно целият кредит за предсрочно изискуем , считано от 29.03.2017 г. Нотариалнатга покана е вр ъчена на ответгниците на 19.05.2017 г. Заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение е подадено след обявяване на кредита за предсрочно изискуем и съобщаването на длъжниците.

                  С оглед на това искът по чл.422 се явява основателен и доказан и следва да се уважи, като се признае за установено по отношение на солидарно задължените ответници в отношенията между страните, че съществува парично вземане на „У.К. Б." АД, по отношение на ответниците : всеки един от солидарните длъжници В.Е.Д., и Т.Д.Д., което вземане произтича от Договор за банков револвиращ кредит № SB 06.12.2010 г. и описаните по –горе анекси към него, както и е било удостоверено в Извлечение от счетоводните книги на банката по чл. 417, т. 2 от ГПК към 27.03.2017 г. за следните суми: 100 000.00 лева - главница по Договор за банков кредит от 06.12.2010 г. към 27.03.2017 г.; Сумата от 4 816.99 лева - договорна възнаградителна лихва за периода от 15.09.2016 г. до 29.03.2017 г.; Сумата от 9 039,46 лева - обезщетение за забава за периода от 15.09.2016 г.п до 13.11.2017 г.; Сумата от 1000,00 лева - такса за управление пот.5,1 от Договора; Законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (16.11.2017 г.) до окончателното й изплащане;

Ищецът е поискал и присъждане на разноските в заповедното производство в размер на 2297,13 леваза д.т. и 2 703,42 лева-адвокатски хонорар, което съдът намира за основателно. Същите се дължат от ответниците.

           При този изход на процеса, на основание чл.78 ал.1 от ГПК, ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищеца направените в настоящето производство разноски общо в размер на 2497,17 лв, от които -2297,17 лв. лева държавна такса и 200 лева за експертизи. Липсват доказателства за платено адвокатско възнагреждение, поради което такова не следва да се присъжда.

                  Воден от гореизложените мотиви, Видинският окръжен съд

                                            Р   Е   Ш   И :  

      ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО В ОТНОШЕНИЯТА между страните, че съществува парично вземане на „У.К. Б." АД, ЕИК .........., гр. С., пл. „С. Н." № .., представлявано от адв. Г. С. адрес: С. ......., район Т. ,ул. „Т. У.“ №......,бл...,ет...   против В.Е.Д., с ЕГН **********,**** и Т.Д.Д., ЕГН ********** **** ; съществуването на вземане по издадена Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист по ч. гр.д. № 3280/2017 г. по описа на РС Видин за сумата : 114 858, 45 лева (сто и четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и осем лева и 45 ст.), от които 100 00 лева - главница; 4816,99 лв.- договорна възнаградителна лихва за периода от 15.09.2016 г. до 13.11.2017 г.; от 9 039,46 лева - обезщетение за забава за периода от 15.09.2016 г.п до 13.11.2017 г.; Сумата от 1000,00 лева - такса за управление пот.5,1 от Договора; Законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение (16.11.2017 г.) до окончателното й изплащане;

ОСЪЖДА В.Е.Д., с ЕГН **********,**** и Т.Д.Д., ЕГН ********** ****; да заплатят на ищеца „У.К. Б." АД, ЕИК ............, гр. С., пл. „С. Н." № .... разноски в общ размер на 5 000.55 лева - разноски в заповедното производство, от които 2 297.13 лева - държавна такса и 2 703.42 лева - адвокатски хонорар .

ОСЪЖДА В.Е.Д., с ЕГН **********,**** и Т.Д.Д., ЕГН ********** **** ; да заплатят на ищеца „У.К. Б." АД, ЕИК ..........., гр. С., пл. „С. Н." № ... разноски в настоящото производство в общ размер на на 2497,17 лв, от които -2297,17 лв. лева държавна такса и 200 лева за експертизи.

     Решението може да бъде обжалвано пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: