КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ

НА ТЕМА „СЪДЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ“

 

 

Окръжен съд - Видин организира конкурс за ученическо есе на тема „СЪДЪТ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ ”, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт”.

Всички участниците в конкурса ще бъдат отличени с удостоверения,а победителите ще получат  парични награди: първо място - 70лв., второ място 50лв.и трето място  -30лв.

Обявяването на най-добрите есета и връчването на наградите, ще се проведе в „Деня на отворени врати“ на 05.06.2019г. от 11.00 часа в Съдебната палата , зала №3. Всеки участник в конкурса  е поканен на инициативата.

Могат да участват ученици от VIII-и до ХІІ-ти клас от всички училищата на област Видин.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 24.05.2019г в регистратурата на Окръжен съд Видин, по пощата или на имейлa на съда: os.vidin@abv.bg

Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;

- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;

- телефонен номер на участника;

- електронен адрес на участника;

Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;

 - Обем: до три печатни страници формат А4;

- Подравняване: двустранно;

- Шрифт: Times New Roman;

 - Размер на шрифта: 14;

Критерии:  - Демонстриране на познания за съдебната власт;

- Теза, съответстваща на формулираната тема;

- Оригиналност и творчески подход;

- Недвусмислено изразяване на лична позиция;

- Удачно подбрани аргументи;

- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;

- Спазване на езиковите норми.

Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта.

Висшия съдебен съвет също обявява конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“ и определи 7 юни 2019 г. за датата, на която да се проведе „Ден на отворените врати“. За по-вече информация: http://www.vss.justice.bg/page/view/8805

Ръководството на Окръжен съд  Видин цели  тази инициативата  да повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт и пожелава успех на всички участници.   

При нужда от допълнителна информация във връзка с посочената инициатива и отправяне на предварителни заявки за посещения: 

Тел: 094923008

„Връзки с обществеността“

Т.Кръстева