ВЧГРД № 113-2019

Определение по Гражданско дело 113/2019г.

                     О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №74

 

                                 Гр. Видин 22.03.2019 г.

 

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в     закрито съдебно заседание на Двадесет и седми март две хиляди и деветнадесета година в състав:  

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.В.

                                             ЧЛЕНОВЕ: А.П.

                                                                    В.М.

 

като разгледа докладваното от съдия В. М. в.ч.гр. дело № 113 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по чл.396 ГПК.

Образувано е по повод частната жалба на „Ц…" ООД, с ЕИК …, със седалище и адрес на управление в Б…, гр. Б…, …, ж.к. Л…, бл. .., вх. …, ет. .., ап. …Чрез:Адв. П. Ж. Ч., с личен №…, Адвокатска колегия – Б…, със съдебен адрес:***, офис … Против: ОпределениеПо: ч.г.д. № 2821/2018г. на PC Видин.

Моли съда да отмени Определение на PC Видин, постановено по ч.г.д. № 2821/2018г., като неправилно и да овласти „Ц…" ООД, с ЕИК…, със седалище и адрес на управление: област Б…, община Б…, гр. Б…, …, ж.к. Л…, бл. …, вх. …, ет. …, ап. .., чрез адв. П. Ж. Ч., с ЕГН **********, вписан в адвокатска колегия Б., да подаде от името на своя длъжник - А.Р.А. от гр. Б…, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** възражение по чл. 414 от ГПК по ч.г.д. № 2821/2018г. на ВдРС против издадената заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ и изпълнителен лист, както и писмен отговор при евентуално предявяване на иск по чл. 422 от ГПК.

Счита, че обжалваният съдебен акт е неправилен.

Съдебната практика е константна, че производството по чл. 134 от ЗЗД е приложимо във връзка с чл. 414 от ГПК, като същевременно едва в евентуалното производство по чл. 422 от ГПК, би могла да бъде изследвана основателността на претендираното вземане.

Пасивното поведение на длъжника в заповедното производство, с ефект признаване на несъществуващи негови задължения, има негативно въздействие върху възможността на кредиторите му да се удовлетворят. Именно поради тази причина жалбоподателя се опитва да преодолее бездействието на длъжника, чрез способа регламентиран в чл. 134 от ЗЗД.

Подържат, че са налице всички елементи от фактическия състав на правото по чл. 134 от ЗЗД, а именно: „Ц…." ООД е кредитор на лицето, против което е издадена заповедта за изпълнение, а длъжника - А.А. не е подал възражение против издадената заповед за изпълнение, т.е. бездейства.

Пропускът длъжникът да подаде възражение против издадена заповед за изпълнение следва да се окачестви като действие, с което същият уврежда останалите си кредитори, поради увеличаване на пасива в имуществото си.

Към момента, при умишленото бездействие на А.А., съвместяващ едновременно качествата на длъжник по изпълнително дело, съдружник и управител на търговско дружество срещу, което е насочено изпълнението върху дружествения му дял, над „Ц…." ООД тегне угрозата да бъде прекратено и разграбено, вследствие на серия симулативни производства, разиграни в голяма част от съдилищата в България.

С оглед на гореизложеното, молят съда да отмени съдебния акт, постановен от PC Видин и да предостави на жалбоподателя възможността да упражни правото на бездействащия длъжник да подаде възражение по делото.

Молят да им се предостави възможността спорът да бъде разрешен по исков ред, с всички доказателствени средства и с възможност да бъдат изяснени реалните взаимоотношения между страните.

Окръжен съд –гр.Видин констатира, че частната жалба е подадена от легитимирана страна, срещу акт подлежащ на обжалване, като е спазен преклузивният срок по чл.396 ГПК и са изпълнени останалите процесуални предпоставки за допустимост. Ето защо, същата подлежи на разглеждане по същество.

Като се запозна с фактите по делото, съдебния акт и съобрази наведените в жалбата оплаквания и закона, настоящият състав намира следното:

Подадена е молба, с правно основание чл.134, ал.3 ЗЗД, вр.чл.395 ГПК, от частния жалбоподател, който се е легитимирал като кредитор на длъжника по чгрд № 2821 А.Р.А. , като сочи че спрямо него , в качеството на управител на дружеството „Ц…. „ООД ще реализира отговорност по реда на чл.145 ТЗ, чиито размер е около 1 003 966.63 лв.

           Кредиторът е узнал за образувано против неговия длъжник. заповедно производство, в рамките на ч.гр.д. № 2821 /2018 г. на Районен съд – Видин, приключило с издаване на заповед за незабавно изпълнение в полза на П. А.П.за сумата от 54 210 лв., за което е образувано изп дело № 62/2019г по описа на ЧСИ С.Н. и е наложен запор върху притежаваните от А.Р. дружествени дялове от капитала на „„Ц…. „ООД. Ответникът А. е управител на дружеството и е изтеглил суми в брой от сметките му, за което ще бъде предявен иск по чл.145 ТЗ.

Въпреки правото си по чл.414 ГПК да възрази срещу заповедта за изпълнение, А.Р. не е депозирало възражение.

Жалбоподателят сочи, че пасивността на длъжника в заповедното производство, с ефект признаване на несъществуващи негови задължения, има негативно въздействие върху възможността на кредиторите му да се удовлетворят. На тази база претендира упражняване на правата си да преодолее бездействието на длъжника, регламентирани в чл.134 ЗЗД, като бъде овластен да подаде възражение против заповедта за изпълнение.

Видинският окръжен съд, приема, че в настоящия случай са налице всички елементи от фактическия състав на правото по чл.134 ГПК – „„Ц… „ООД е кредитор на лицето, против което е издадена заповедта за изпълнение, като в подкрепа на това обстоятелство се представят доказателства .Налични са данни за издадени заповед за изпълнение и изпълнителен лист против А.Р.А., както и за образуваното против длъжника изпълнително дело, и налагане на запор върху дружествените му дялове. Следователно длъжникът не е подал възражение против заповедта за изпълнение.

Пропускът да се подаде от длъжника възражение против издадена заповед за изпълнение следва да се окачестви като действие, с което длъжникът уврежда останалите си кредитори, поради увеличаване на пасива в имуществото си. В тази хипотеза правната норма предвижда кредиторът да може да упражни правото на бездействащия длъжник, а когато това право не се състои в предявяване на иск е достатъчно овластяване на кредитора, по процесуалния ред на обезпечителното производство.

Правото по чл.134 ЗЗД е форма на обезпечение на вземанията. Автономна преценка на кредитора е кой ред на защита той да предпочете и съдът не може да основава извода си за основателност на исканата мярка с аргументи за целесъобразност на исканото действие спрямо интересите на кредитора или при съпоставка с други уредени от правото способи за защита. Единствен правомерен коректив би било неоправданото засягане на чужда правна сфера, каквото в настоящия случай не е налице, тъй като спрямо длъжника мярката е полезна – в този смисъл определение № 506 от 12.07.2013 г. на ВКС по ч.т.д. № 2589/ 2013 г., ІІ т.о., а спрямо кредитора – титуляр на вземането по заповедта за изпълнение, е открит пътя да установи правата си в процес по чл.422 ГПК. Единствено за пълнота следва да се отбележи, че липсва процесуална пречка за встъпване на жалбоподателя в евентуален бъдещ процес с правно основание чл.422 ГПК, като, макар да няма решаващо процесуално поведение в този процес, той би могъл да се противопоставя на действията на длъжника и съдът би бил длъжен да зачете тези противоречия, съгласно чл.221, ал.2 ГПК.

Всичко гореизложено аргументира за настоящия състав извода за основателност на подадената молба. Молителят следва да се овласти да подаде възражение против заповедта за изпълнение, като законният двуседмичен срок за него започва да тече от уведомяването му, след влизане в сила на настоящото определение.

Поради несъвпадане на изводите, постановеното от първоинстанционния съд определение следва да бъде отменено и постановено ново такова в горния смисъл.

Водим от горните съображения, Видинския окръжен съд,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ ОпределениеПо: ч.г.д. № 2821/2018г. на PC Видин.като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОВЛАСТЯВА „Ц…." ООД, с ЕИК …, със седалище и адрес на управление: област Б…, община Б…, гр. Б…, …, ж.к. Л., бл. ., вх. ., ет. ., ап. ., чрез адв. П.Ж. Ч., с ЕГН **********, вписан в адвокатска колегия Б…, да подаде от името на своя длъжник - А.Р.А. от гр. Б…, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:*** възражение по чл. 414 от ГПК по ч.г.д. № 2821/2018г. на ВдРС против издадената заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ и изпълнителен лист, както и писмен отговор при евентуално предявяване на иск по чл. 422 от ГПК.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                     ЧЛЕНОВЕ : 1.