НОХД № 21-2018

                             ПРОТОКОЛ

гр. Видин, 24   януари 2018 г.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   в публично

съдебно заседание на 24.01.2018 г.   в   състав:                           

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:   И. И.                                                                                      

При участието на секретар Н. К.

и прокурора П. В. сложи за разглеждане

НОХ дело № 21        по описа за   2018 година   докладвано

от съдията И. И.

На именното повикване в   10:00 часа  се  явиха:

 

 

               ЗА ОКРЪЖНА   ПРОКУРАТУРА Видин се явява прокурорът В.

               ПОДСЪДИМИЯТ Б.Ц.Р. се явява лично и с адв. В.И. *** с пълномощно, приложено по делото.

            На страните се разясниха правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

     ПРОКУРОРЪТ – Господин съдия, нямам искания по горните текстове от НПК. Да се даде ход на делото.

   АДВ. И. – Нямам искания за доказателства и отводи. Моля, да се даде ход на делото.        

СЪДЪТ намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което

 

                                       ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Делото се докладва от съдията И.

СНЕМА САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ, както следва:

Б.Ц.Р. - роден на ***г. в гр.Видин, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:**********.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми г-н съдия, със защитника и подсъдимия сме оформили споразумение, което е в корицита на делото. Заявявам на съда, че съм съгласна с параметрите на споразумението, изложено по настоящото дело така, както са в кориците на делото. Друго нямам какво да допълня.

АДВ. И. – Уважаеми г-н съдия, с подзащитния ми сме подписали споразумение с прокурора В., като представител на ОП- Видин и сме съгласни с параметрите на споразумението така, както са изложени в същото. Ще моля, да одобрите същото и прекратите производството по делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ Р. – Заявявам на съда, че заедно със защитника ми и прокурора В. сме постигнали споразумение, което аз съм подписал и съм съгласен с параметрите в това съпоразумение. Моля, да одобрите същото и прекратите производството по делото.

АДВ. И. – Моля, да бъде допулнено, че подзащитният ми се отказва от разглеждане на делото по общия ред, с оглед постигнатото споразумение, което е декларирарно в същото.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК Съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ Р. – Заявявам пред съда, че разбирам обвинението, признавам се за виновен по обвинението, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм подписал споразумението.    Съгласен съм да заплатя разноските по ДП.

Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

Моля, да одобрите споразумението.

 

С оглед изискването на чл.382, ал.6 на НПК, съдът намира, че следва в съдебния протокол да се впише съдържанието на окончателното споразумение, което да бъде подписано от прокурора, защитника и обвиняемия, за което

                                         ОПРЕДЕЛИ:

ДА СЕ ВПИШЕ в протокола окончателното споразумение.

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение:

Подсъдимият Б.Ц.Р. - роден на ***г. в гр.Видин, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН:********** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

  1. времето между 18.05.2016г. и 19.05.2016г. включително, в гр. Д., обл.В, ул." Г. Б." № 11, отнел чужди движими вещи от владението и собственост на П. Р. Й., а именно: портмоне на стойност 2лв. /два лева/, съдържащата се в него сумата от 38лв. /тридесет и осем лева/, всичко на обща стойност 40лв. /четиридесет лева/ и платежен инструмент - банкова карта с № 488000******5974, издадена на Й. отУниКредит Булбанк" АД, без нейното съгласие с намерението противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, за което, като престъпление по чл. 194, ал.3 във вр. с ал.1 от НК му се определя и налага наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от 6 месеца, при следните пробационни мерки:

             - задължителна регистрация по настоящ адрес, с явяване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, два пъти седмично;

             - задължителна периодична среща с пробационен служител, за срок от 6 месеца.

  1.            3а това, че на 19.05.2016г. в гр.Видин, при условията на продължавано престъпление, като деянията осъществяват по отделно един и различни състави на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, чрез три отделни деяния, използвал платежен инструмент без съгласието на титуляра - банкова карта № 488000******5974, издадена на П. Р. Й. отУниКредит Булбанк" АД, като осъществил два броя успешни транзакции, в общ размер на 410лв. /четиристотин и десет лева/ и деянието не съставлява по-тежко престъпление, а именно:

           - на 19.05.2016г. в 12:55ч. на терминално устройство ATM /банкомат/ с № 324, с адрес:***/7, собственост на „ОББ клон- Видин" извършил проверка на салдо;

           - на 19.05.2016г. в 12:58ч. на терминално устройство ATM /банкомат/ с № РВ956001, с адрес:***, собственост наАлфа банк- България" АД извършил успешна транзакция за сумата от 400 /четиристотин/ лв.;

           - на 19.05.2016г. в 12:59ч. на терминално устройство ATM /банкомат/ с №PB956001, с адрес:***, собственост наАлфа банк- България" АД извършил успешна транзакция за сумата от 10лв. /десет лева/, за което, като престъпление по чл. 249, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК му се определя наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година.

         На основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане на определението за одобряване в законна сила.

         На основание чл.55 ал.3 от НК, не се налага предвиденото по-леко наказание „глоба“.

         На основание чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия Б.Ц.Р., със снета по-горе самоличност, се налага най-тежкото наказание, а именно, за престъпление по чл. 249, ал.1 във вр. с чл. 26 ал.1 във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК - 1/една/ година лишаване от свобода.

         На основание чл. 66 от НК изпълнението на наказанието се отлага с изпитателен срок от 3 /три/ години, считано от влизане на определението за одобряване в законна сила.

         Причинените имуществени вреди са възстановени.

         Разноските, направени по досъдебното производство, в размер на 132,09лв. /сто тридесет и два лева и девет стотинки/, да бъдат възложени на обвиняемия Б.Р., със снета по-горе самоличност, като същите бъдат заплатени на ОД на МВР Видин.

 

 

           Долуподписаният Б.Ц.Р. – Декларирам, че съм съгласен с това споразумение, разбирам последиците от същото, доброволно съм го подписал и се отказвам от разглеждането на делото по общия ред.

 

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

 

 

 

       ПРОКУРОР:                                     ОБВИНЯЕМ:

           /П. В./                                / Б.Ц.Р./

 

 

 

 

 

 

                                                                            ЗАЩИТНИК:

                                                                                   /адв. В.И./

 

 

 

 

 

 

 

               СЪДЪТ, след като изслуша страните, взе предвид постигнатото от тях споразумение, обективирано в протокола на днешното съдебно заседание намира, че на основание чл.382, ал.7 от НПК, следва да одобри споразумението в посочения по-горе вид, като намира, че същото не противоречи на закона и морала и след одобрението му следва да прекрати производството по делото на основание чл.24, ал.3 от НПК, за което

          

                                           ОПРЕДЕЛИ:

               ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните – от една страна прокурорът от Окръжна прокуратура-Видин П. В. и от друга – обвиняемият Б.Ц.Р. и неговият защитник адвокат В.И. ***, като намира, че същото не противоречи на закона и морала.

   ОТМЕНЯ взетата мярка за неотклонение, по отношение на обвиняемия Р. „Подписка”.

 

               На основание чл.24, ал.3 от НПК, прекратява производството по НОХД №21/2018г. на ВОС.

               Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:00 часа.

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  

 

 

 

                                                               СЕКРЕТАР: