ГР.Д. № 407-2018

Определение по Гражданско дело 407/2018г.

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 26

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД...............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 27 март,                                                

две хиляди и деветнадесета ........................година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. П.

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П. ГрД.№ 407 по описа

за 2018 година.на ВОС.

 

Депото е образувано по искова молба от С.И.М. *** против ЗК“Д. З.“ гр.С. с правно основание чл.45 ЗЗД и чл.452 от КЗ.

С разпореждане от 25.02.2019 г. ВОС е указал на ищеца в едноседмичен срок от съобщението да отстрани нередовностите по исковата молба , като внесе държавна такса в размер на 1600 лева.

          Съобщението за разпореждането на съда и дадените указания е получено от представител на ищеца – адв. Л.Б. на 14.03.2019 г. Срокът за изпълнение на указанията на съда е изтекъл на 21.03.2019 г. В този срок и до настоящия момент в съда не е постъпил платежен документ за внесена д.т.

            Предвид изложеното и на основание чл.129 , ал.3 ГПК , тъй като ищецът не е отстранил в определения от съда срок нередовностите по исковата молба и на основание същия текст производството по делото следва да се прекрати , а исковата молба се върне на ищеца.

           

                       Поради изложеното ВОС

 

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 407 по описа за 2018 г. на ВОС.

ВРЪЩА исковата молба на С.И.М. ***.

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до ищцата.

 

                     Окръжен съдия: