ВАНД № 28-2019

Решение по Наказателно дело 28/2019г.

РЕШЕНИЕ №29

град Видин гр. Видин 25.03.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение, в публично заседание на шести юни, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: И.И.

                                              Членове: ВЛ. С.

                                                                     Р. Д.

 

при секретаря А.А. и в присъствието на прокурора В.В., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д.в.н.а.х.д. №28 по описа за 2019 год. и за да се произнесе съобрази следното:

С Решение №9, постановено на 24.01.2019г. по н.а.х.д.№118 по описа за 2018г. на Районен съд К., обвиняемата П.Ц.П., ЕГН **********, е призната за невинна в това, че на 06.12.2018г. в град К., област В.н, без надлежно разрешително, съгласно чл.73, ал.1, и чл.30 от Закона за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите и чл.1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл.73, ал.1 от ЗКНВП, издадено по органа по чл.16 от ЗКНВП, държала високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.З, ал.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - „коноп", съгласно параграф 1, т.2 от ДР на ЗКНВП, с нетно тегло 0,30гр. със съдържание на активно действащия компонент „тетрахидроканабинол" 4% на стойност 1.80/един лев и осемдесет ст./лева - престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.З, предложение второ, т.1, предложение първо от НК във вр. с чл.З, ал.1, и ал.2 във вр. с чл.16, във вр. с чл.30, във вр. с чл.73, ал.1, във вр. с параграф първи и т.2 от ЗКНВП, по което обвиняемата е оправдана за това деяние.

В законоустановения срок е постъпил протест от Районна прокуратура – К., срещу посоченото по-горе решение, в който се твърди, че същото е неправилно и незаконосъобразно поради съображенията, че всички събрани доказателства са достатъчни за извод за виновността на обвиняемата, която е осъществявала фактическа власт върху веществото. Изложени са и съображения относно това защо следва да не се прилага разпоредбата на чл.9 от НК. След обявяването на мотивите по решението, е постъпило и допълнително писмено изложение към протеста, в който се излагат допълнителни съображения във връзка с изложените съображения на първостепенния съд.

Иска се отмяна на така атакуваното решение и постановяване на друго, с което обвиняемата бъде призната за виновна по повдигнатото обвинение и бъде осъдена за извършеното деяние.

В съдебно заседание пред въззивният съд, представителят на прокуратурата поддържа, че решението на първостепенния съд следва да бъде отменено и протеста бъде уважен, като бъде наложено наказание „глоба" по чл.78а от НК. Представителят на обвинението поддържа, че не споделя мнението за наличие на предпоставките на чл.9, ал.2 от НК, като визира факта, че все още в България притежанието и легализирането на марихуаната не е разрешено. Обвинението поддържа също, че с атакуваното решение фактически се легализира по съдебен път притежаването на наркотични вещества чрез съдебните решения.

В проведеното пред въззивната инстанция съдебно заседание, защитника на уличената поддържа, че решението е законосъобразно и обосновано, че с оглед статуса на подзащитната му, атакуваното решение е правилно и законосъобразно, поради което протеста следва да бъде оставен без уважение.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, изложени в жалбата и пред настоящия състав в съдебно заседание и като провери служебно и изцяло правилността на обжалваното решение, съобразно изискванията на чл.314 от НПК, намира за установено от фактическа страна следното:

Безспорно е установено, че на *****. обвиняемата заедно с мъжа, с който живее на съпружески начала Е. А. са се прибрали в България, след двумесечно пребиваване в Ч., където били на работа. В Ч.обвиняемата си купила дамска чанта, която ползвала и към момента на пристигане в Б.. Оказало се, че в малко предно джобче на чантата имало зелена листна маса, увита в хартия, на която хартия имало надпис на чужд език. На инкриминираната дата обвиняемата с А. пристигнали рано в град К. и тъй като било Н. отишли в град В. да напазаруват. На връщане в град К.били спряни за проверка от полицията и при извършения личен обиск у П. била намерена увита в хартия , на която имало надпис на чужд език - ****, зелена листна маса, която при полеви тест реагирала на канабис. Теглото на веществото видно от съдебно химическата експертиза е 0,3 грама и е с 4%съдържание на тетрахидроканабинол на стойност 1.80/един лев и осемдесет стотинки/лева. Тази фактическа обстановка е установена и от първостепенния съд и съобразно свидетелските показания и извършените по делото експертизи е правилна и съответства на събраните по делото доказателства.

Видинският окръжен съд, в настоящия състав, вземайки предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи: .

При проверка на атакувания акт и събраните по делото доказателства, настоящия състав констатира, че същият е правилен и законосъобразен, а подаденият протест е неоснователен, поради следните съображения: правилно първостепенният съд е констатирал, че деянието не е съставомерно от субективна страна, тъй като освен твърденията на обвиняемата, че е закупила тази чанта от Ч. и понеже не ползвала малкото джобче, в което е била намерена листната маса, не е знаела за наличието й в чантата, други доказателства по делото не са събрани. Това твърдение обаче се потвърждава косвено от факта, че върху листа, в който е намерена листната маса има надпис на **** език. В тази връзка въззивният съд изцяло се солидализира с анализа на това обстоятелство относно липсата на несъмнени и недвусмислени доказателства в насока субективна страна на деянието.

Съдът се солидаризира с анализа на първостепенния съд и относно количеството и стойността на намерената зелена маса, които сочат на малозначителност на деянието и разсъжденията на съда относно наличието на предпоставките на чл.9, ал.2 от НК. В тази връзка, съдът намира за неоснователно твърдението на представителя на Окръжна прокуратура – В., направени в съдебно заседание, за това, че с атакуваното решение фактически се легализира по съдебен път притежаването на наркотични вещества. Съдът намира, че в случая не може да се постави въпроса на такава плоскост, а следва да се разсъждава в посоката, която следва да е налице винаги когато се преценява на първо място дали е съставомерно деянието, а на второ място, ако е налице престъпление, кое ще е най-справедливото наказание, което да е правилно индивидуализирано и преценено от наказващия орган.

Безспорно притежанието на наркотични вещества е деяние със завишена обществена опасност, но когато както количеството, така и стойността му са толкова незначителни, каквито са в конкретния случай, правилно първостепенният съд е преценил, че поради тези обстоятелства, обществената опасност би била незначителна.

Следва обаче да се отбележи , че първостепенният съд е разсъждавал хипотетично за приложението на чл.9, ал.2 от НК, тъй като водещия критерий за признаването за невинна обвиняемата, което е видно и от правната квалификация, не е количеството и стойността на намерената зелена листна маса, а факта, че деянието е несъставомерно от субективна страна, за което първостепенният съд подробно се е обосновал. След извода си за липсата на субективния елемент от състава на престъпление по чл.354а, ал.З от НК, съдът е отбелязал хипотетично „Дори и да се приеме, че обвиняемата е знаела за съществуването на намереното у чантата й вещество и да е имала умисъл за държаното вещество, то неговото количество и стойност сочат на малозначително деяние..." Поради тези си съображения, съдът намира за още по-неоснователно твърдението на представителя на Окръжна прокуратура, че с подобни съдебни решения се узаконявало притежанието на наркотични вещества, тъй като обвинението така както е посочил първостепенният съд, е следвало да преодолее защитата и да обоснове обвинението си по несъмнен и категоричен начин във връзка със субективната страна на деянието.

Поради изложените по-горе съображения, Видинският окръжен съд, наказателно отделение, намира протеста за неоснователен, а обжалваното решение за законосъобразно и обосновано и правилно, поради което същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Видинският окръжен съд

РЕШИ

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 9, постановено на 24.01.2019г. по н.а.х.д.№118 по описа за 2018г. на Районен съд К..

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ 1.

 

                     2.