ЧНД № 16-2018

                                                Р  Е Ш Е Н И  Е №6

                                     гр.Видин 23.01.2018г.

 

 

                   В  И М Е Т О   НА Н А Р О Д А

 

ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД - наказателно   отделение в открито   съдебно заседание - проведено   на   деветнадесети януари двехиляди   и   осемнадесета година в състав :

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :И. И.

 

                                                  Л.   Л.

                               ЧЛЕНОВЕ :

                                                  В. М.

 

при  участието на   секретар Арт.А. и прокурора В.Д.  - след   като   разгледа   докладваното от СЪДИЯТА И.    - частно наказателно дело №16 от   2018 г. – и за   да   се   произнесе взе в предвид следното :

         Производството   по делото   е   образувано   ,на   основание   чл.44 ал.1 и следващите от ЗЕЕЗА   за   разглеждане   на   Европейска   Заповед   за   арест   и   по   искане  на   Видинска   Окръжна   Прокуратура за  разглеждане и   изпълнение  на   Европейска   Заповед   за   арест №16/21.12.2017г.   издадена     въз   основа    на     Присъда №232   от   26.05.2017г.     по дело №1165-295-2015     на Съд Сънниколау Маре   обл.Тимиш , РУМЪНИЯ ,влязла   в   сила     на 27.11.2017г. чрез   наказателна   Присъда   №1395/А/27.11.2017г. на   Апелативен Съд   Тимишуара,   РУМЪНИЯ ,съгласно   която на  А.   Н.   Д. роден   на   ***г. в   гр.София   от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№* с ЕГН:********** е   определено   наказание     по   присъдата -„Лишаване   от   свобода „   за   срок   от 1 година   и   3 месеца ,което   наказание   следва   да  изтърпи   „ефективно“  за   извършени   от него   три престъпления : :1.Представяне   на   фалшива   шофьорска   книжка ;2.Управление   на   МПС   без   свидетелсдтво   за   правоуправление   и 3. Съучастие   в   подправяне   на   официални документи - престъпления     по   чл.355 ал.2,чл.48 и чл.320 ал.1 и чл.323   от   НК   на   РРумъния - въз   основа   на   която   ЕЗА лицето   се   издирва     с     ШЕНГЕН     идентификатор   ROIGP0078684760000001 .

   С   Определение №2   по ЧН дело №14 от 2018г.   от 12.01.2018г. Видински ОС - е   взел     по   отношение   на   А.   Н.   Д.     мярка   за   неотклонение „Задържане   под   стража“, като   определението   не   е   обжалвано   или   протестирано и   е   влязло   в  законна  сила   на   16.01.2018 г.

     А.   Д.   е     изразил   съгласие   да   бъде   предаден   на   румънските     власти.

     С писмо рег.№А-1082/10.01.2018г. МВР Д“МОС“   сектор „Сирене“ изпраща   в   Окръжна   Прокуратура гр.Видин   А-форма   и   ЕЗА     на   румънски   език   ,получени  чрез ШИС   от   румънските   власти .Те   са   били   уведомени за необходимостта   ЕЗА да   бъде   в   превод     на   български език ,за   да   бъде  изпратена   в   Окръжна   Прокуратура   гр.Видин  в     срока   по чл.42   ал.2 от   ЗЕЕЗА.

         На   12.01.2018г. по   електронна   поща   в   Окръжна   Прокуратура   гр.Видин   е    получена   ЕЗА   от   Румъния ,в превод   на     български   език във   връзка   със   задържания   на 10.01.2018г. в 17.30   часа на     ГПУ-Брегово   А.   Н.   Д.   от   гр.София   кв.“Л“   ул.“Л“№*   с   ЕГН:********** .

         От   издадената Европейска   Заповед   за   арест   спрямо   А.   Н.   Д.   от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№* с ЕГН:**********   е  видно ,че   същата   е   под   №16/21.12.2017г.   - издадена     въз   основа     на     Присъда №232   от   26.05.2017г.     по дело №1165-295-2015     на Съд Сънниколау Маре   обл.Тимиш ,РУМЪНИЯ ,влязла   в   сила     на 27.11.2017г. чрез   наказателна   Присъда   №1395/А/27.11.2017г. на   Апелативен Съд   Тимишуара,   РУМЪНИЯ ,съгласно   която   А.   Н.   Д.   от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№* с ЕГН:**********   е   определено     наказание     по   присъдата -„Лишаване   от   свобода „   за срок от 1 година   и   3 месеца ,което   наказание   следва   да   изтърпи   „ефективно“   за   извършени   от   него   три   престъпления : :1.Представяне   на   фалшива   шофьорска   книжка ;2.Управление   на   МПС   без   свидетелсдтво   за   правоуправление   и   3. Съучастие   в   подправяне   на   официални документи - престъпления     по   чл.355 ал.2,чл.48 и чл.320 ал.1 и чл.323   от   НК   на   РРумъния - въз   основа   на   която   ЕЗА лицето   се   издирва     с     ШЕНГЕН     идентификатор   ROIGP0078684760000001 .

   Изложено е ,че Европейската   Заповед за арест   отговаря   на    изискванията   на  чл.36 и 37 ал.1   от ЗЕЕЗА   и   съдържа   необходимите   реквизити .

   В     съдебното   заседание   на   19.01.2018 г. представителят   на   Видинска   Окръжна   Прокуратура   изразява   становище   за     предавене на лицето   на   румънските  власти   за    изпълнение   на    ЕЗА.

         Лицето А.   Н.   Д. ,чието   предаване   се   иска , се   явява лично   и   със   служебен  защитник, като   след   разясняване     на   процедурата -   при   съгласие   за   предаване ,изразява   съгласие да   бъде    предаден   на   румънските    власти   за    изпълнение   на  ЕЗА.

       С   Определение №2   по ЧН дело №14 от 2018г.   от 12.01.2018г. Видински ОС - е   взел     по   отношение   на   А.   Н.   Д.     мярка   за   неотклонение „Задържане   под   стража“, като   определението   не  е   обжалвано   или   протестирано   и   е   влязло   в     законна   сила на   16.01.2018г.

         Производството   по делото   е образувано   в   законоустановения    срок  от   вземането   на   посочената   по горе мярка за   неотклонение ,с   оглед   постъпила   Европейска   Заповед   за   арест   ,   с   искане  за   предаване   на   А.   Н.   Д.   от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№*   с   ЕГН:********** - за   изпълнение   на   ЕЗА   №16/21.12.2017г.   издадена     въз   основа     на     Присъда №232   от   26.05.2017г.     по дело №1165-295-2015     на Съд   Сънниколау Маре обл.Тимиш ,РУМЪНИЯ ,влязла   в   сила     на 27.11.2017г. чрез   наказателна   Присъда   №1395/А/27.11.2017г. на   Апелативен Съд   Тимишуара,   РУМЪНИЯ   ,съгласно   която   на  А.   Н.   Д.   от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№* с ЕГН:********** е   определено   наказание     по   присъдата -„Лишаване   от   свобода „   за  срок   от   1 година   и   3 месеца ,което   наказание   следва   да   изтърпи   „ефективно“   за   извършени   от   него   три   престъпления : :1.Представяне   на   фалшива   шофьорска   книжка ;2.Управление   на   МПС   без   свидетелсдтво    за   правоуправление   и   3. Съучастие   в   подправяне   на   официални документи - престъпления     по   чл.355 ал.2,чл.48 и чл.320 ал.1 и чл.323   от   НК   на   РРумъния - въз   основа   на   която   ЕЗА лицето   се   издирва     с     ШЕНГЕН     идентификатор   ROIGP0078684760000001 .

       В   заповедта   е посочено   много   подробно   и   изчерпателно - за   какво   се   иска   предаването   на     българския   гражданин А.   Н.   Д.    и за    какви     деяния   се   търси   от   него   наказателна   отговорност във      Румъния . Същите   престъпления  попадат  в хипотезата  на  чл.36 ал.3 т.23   от ЗЕЕЗА.

       Налице   е     двойна     наказуемост ,като   извършените   престъпления   от   Д.   са     престъпления   и   по българския   НК - по чл.343в   ал.2 от   НК ,чл.316   от НК и чл.308 от НК.

         При   това  положение  ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН СЪД  - намира    искането за  основателно и  ЕЗА следва   да  бъде  изпълнена ,поради   следното:

         Съгласно   разпоредбата   на чл.44 ал.6   от   ЗЕЕЗА   ,при   постановяване   на   решението   си - Съдът   трябва   да   прецени   дали     са     налице   условията   по   чл.36   и   чл.41 от   ЗЕЕЗА   или   дали   не   е   валидна   някоя   от   пречките,   предвидени   в   чл.39 и 40 от ЗЕЕЗА,за   да   може   да извърши   предаването   на   лицето   на     искащата   държава. Разпоредбата  на   чл.36 от ЗЕЕЗА урежда   условията при които   може   да   бъде  издадена Европейска   Заповед   за арест и  съответно   едно лице   да   бъде предадено   на   искащата   държава.По   настоящото     производство   ,видно   от   приложените   доказателства ,тези   условия са   налице .

         Съдът   след   като   взе   в   предвид   съгласието   на   исканото   лице   да   бъде   предадено   на   ръмънските   власти, намира   че   са   налице   предпоставките   на   чл.45 ал.1 от   ЗЕЕЗА. Съдът   указа   на искането   лице  в   съдебно заседание   на   19.01.2018 г.,че   може     да   оттегли даденото от   него   съгласие   за   предаване   на   румънските власти в   тридневен   срок   от   давеното   му.В   този   срок   исканото   лице   не   оттегли     даденото   съгласие.

         От   данните   по   делото   се   установява   в случая наличието   на   валидна   Европейска   Заповед   за   арест,   издадена     в  писмена   форма  под  №16/21.12.2017г.   издадена     въз   основа     на     Присъда №232   от   26.05.2017г.     по дело №1165-295-2015     на Съд Сънниколау Маре обл.Тимиш   ,РУМЪНИЯ ,влязла   в   сила     на 27.11.2017г. чрез   наказателна   Присъда   №1395/А/27.11.2017г. на   Апелативен Съд   Тимишуара   ,РУМЪНИЯ ,съгласно   която на  А.   Н.   Д.   от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№* с ЕГН:**********   е   определено наказание     по   присъдата -„Лишаване   от   свобода „   за срок от 1 година   и   3 месеца, което   наказание   следва   да   изтърпи   „ефективно“   за   извършени   от   него   три   престъпления : :1.Представяне   на   фалшива   шофьорска   книжка ;2.Управление   на   МПС   без   свидетелсдтво   за   правоуправление   и   3. Съучастие   в   подправяне   на   официални документи - престъпления     по   чл.355 ал.2,чл.48 и чл.320 ал.1 и чл.323   от   НК   на   РРумъния - въз   основа   на   която   ЕЗА лицето   се  издирва     с     ШЕНГЕН     идентификатор   ROIGP0078684760000001.

         Европейската   Заповед     за   арест   съдържа   достатъчно данни   за   идентефикация   на   исканото   за   предаване   лице и   в   частност   трите имена   на лицето   ,дата   на   раждане, месторождението   му ,гражданство   и последен адрес   на пребиваване   на   територията   на   страната   ни .

        От   Европейската   Заповед   за   арест   е   видно   и   основанието,   на   което   същата   е   издадена ,както   и   за   какви   престъпления   се иска предаване   на  лицето А.   Н.   Д. - роден   на   *** г.   в   гр.София   от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№* с ЕГН:********** .    

        Посочено   е ,че   престъпленията     отбелязани     в   ЕЗА са     наказуеми     в     издаващата   държава     членка ,с     “Лишаване   от   свобода „ или     мярка   изискваща   задържане    - с   максимален   срок   5 години.

        Описани     са     данните   , при  които    са извършени   и   престъпленията   ,за  които   се издирва   лицето ,както   и   степента   на   участие   на   лицето в     описаните   деяния . Дадено   е   конкретно описание   на    фактическите   обстоятелства   при   които   са   извършени   претендираните     престъпления   ,като   тези   обстоятелства     сочат   участието   на   Д.    в  извършване    на     деянията .

         Видинският   Окръжен   Съд   намира ,че   не   е   необходимо   правните   квалификации   на деянието   в издаващата   и     в     изпълняващата   държава   да   съвпадат,а   е     достатъчно     деянията    да   са   обявени   за   престъпления   ,макар   и   с   различна   правна   квалификация /какъвто     е     настоящия   случай/.

       С   Определение №2   по ЧН дело №14 от 2018г.   от 12.01.2018г. Видински ОС - е   взел     по   отношение   на   А.   Н.   Д.     мярка   за   неотклонение „Задържане   под   стража“, като   определението   не   е   обжалвано   или   протестирано и   е   влязло   в   законна   сила   на   16.01.2018г.

         Обсъжданата   ЕЗА е   придружена   също   така   и с превод   на   български   език   съобразно   разпоредбата   на   чл.37 ал.3   от   ЗЕЕЗА   и   е   получена   по   един   от начините   ,визирани   в   разпоредбата   на   чл.38 а от ЗЕЕЗА.Налице   са   положителните     предпоставки   за   изпълнение     на  Европейската   заповед   за   арест   по отношение   на А.   Н.   Д. ,тъй   като   са налице  условията   на чл.36 и чл.41 от ЗЕЕЗА.

         Не   са   налице   основания     за   отказ да   се   изпълни Европейската  заповед     за   арест   по   смисъла   на   чл.39 и чл.40   от   ЗЕЕЗА.

         При   това   положение   ВИДИНСКИЯТ   ОКРЪЖЕН   СЪД   намира ,че     приложената   по делото   Европейска   Заповед   за   арест   по форма   и   съдържание   е напълно валидна   и съдържа     всички   изискуеми   от   закона   реквизити   и   представлява същевременно   годно   основание  за   вземане   на   мярка   за     неотклонение “Задържане   под   стража “.Така   взетата   мярка     за   неотклонение   следва   да   бъде потвърдена , тъй     като  лицето следва   да бъде   предадено     на   румънските власти . Така   взетата   мярка   за   неотклонение   до настоящия   момент   е   изиграла   своето     значение ,но   за   да   бъде   предадено   лицето на   румънските    власти - същото следва   да   бъде   задържано   под   стража .

         Следва   да   се   вземе   в предвид ,че   лицето  дава съгласие   да    бъде предадено   на   румънските      власти,а от материалите   по делото   се   установява   ,че   липсват   основанията   ,посочени   в   разпоредбата на чл.39 от ЗЕЕЗА, за   отказ   за   предаване   на   лицето – престъпленията   не   са   амнистирани   в РБългария ,не   попадат   под нейната   наказателна   юрисдикция   ,исканото лице   не   е осъдено за същото   престъпление   от   български съд   или   съд   на   трета   държава   членка ,не   е   изтърпяло   и   не търпи наказание   за   тези   деяния .Не   са   налице   основанията и на чл.40 от ЗЕЕЗА - престъпленията   не   са   извършени   цялостно   или частично   на   територията   на   РБългария   ,не   са   подсъдни   на   български   съд   ,не   е   изтекъл предвидения   давностен   срок   ,лицето   не   е търпяло и не   търпи   наказание за това деяние   в страна ,която   не   е членка   на ЕС.

         От   материалите   по   делото   е   видно ,че   престъпленията   в   които е   обвинено   исканото   лице    са   осъществени   на   територията  на   Румъния  ,като   лицето,   чието   предаване   се   иска   е   осъществявало   дейността   си   на   територията   на   искащата   държава. Същите   престъпления   попадат   в   хипотезата   на чл.36 ал.3 т.23   от ЗЕЕЗА.Издадената   заповед   отговаря   на   изискванията   на   чл.36 и 37   от   същия закон ,като   съдържа необходимите   реквизити .

         Описаните   подробно   в   Европейската   Заповед   за арест   престъпления   съставляват   престъпления   и по   законодателството на    Република   България .

         При   това   положение  са  налице предпоставките   за предаване  на   лицето   на   Румъния    и  Европейската Заповед за арест -  следва  да  бъде  изпълнена .

         С   оглед   на   гореизложеното   ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   на   основание   чл.44 ал.7   от ЗЕЕЗА

       

                           Р           Е           Ш           И     :

 

         ДОПУСКА  ПРЕДАВАНЕ на исканото   лице А.   Н.   Д. – роден   на   ***г.   в   гр.София     от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№*   с     ЕГН:********** -   на   румънските    власти за   изпълнение   на   Европейска   Заповед   за   арест №16/21.12.2017г.   издадена     въз   основа     на     Присъда №232   от   26.05.2017г.     по дело №1165-295-2015 на Съд Сънниколау Маре   обл.Тимиш , РУМЪНИЯ ,влязла   в   сила     на 27.11.2017г. чрез   наказателна   Присъда   №1395/А/27.11.2017г. на   Апелативен Съд   Тимишуара,   РУМЪНИЯ ,съгласно   която   на   А.   Н.   Д.   от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№* с ЕГН:********** е   определено   наказание     по   присъдата -„Лишаване   от   свобода „   за   срок   от   1 година   и   3 месеца ,което   наказание   следва   да     изтърпи   „ефективно“   за   извършени   от   него   три   престъпления : :1.Представяне   на   фалшива   шофьорска   книжка ;2.Управление   на   МПС   без   свидетелсдтво   за   правоуправление   и   3. Съучастие   в   подправяне   на   официални документи - престъпления     по   чл.355 ал.2,чл.48 и чл.320 ал.1 и чл.323   от   НК   на   РРумъния - въз   основа   на   която   ЕЗА лицето   се   издирва     с     ШЕНГЕН     идентификатор   ROIGP0078684760000001.

         ПОТВЪРЖДАВА   мярката за  неотклонение “Задържане под  стража “ взета спрямо   лице   А.   Н.   Д. – роден   на   ***г.   в   гр.София     от   гр.София   кв.“Л“ ул.“Л“№*   с     ЕГН:**********-до   фактическото   му  предаване   на   румънските    власти .

         Решението   е     окончателно.

         Заверен   препис   от  решението   да   се   изпрати   незабавно   до   Върховна Касационна Прокуратура   и     на   Министерство   на    правосъдието  на Р.България.

         Да   се   уведоми   незабавно   издаващия   орган –СЪД СЪННИКОЛАУ   МАРЕ обл.Тимиш ул.“16 Дечембрие 1989“№8   ,РУМЪНИЯ   представляван   от   Nasz Caaba Bela- по дело №3681/295/2017 - за   постановеното   решение.      

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: