ВГРД № 381-2018

Определение по Гражданско дело 381/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е-15  

                                              

 

Гр. В.

                                                                                                   21.03.2019

 

Видинският   окръжен   съд гражданска колегия

В открито съдебно заседание на двадесети  февруари

две   хиляди   и    деветнадесета година    в     състав:

                                               Председател: Д. М.

 

                                                     Членове: С. С.

                                                                   Г. Й.

                                                          

При секретаря В. К.

и в присъствието на   прокурора    

като разгледа докладваното  от Съдията М.

Гражданско  дело № 381 по описа за 2018г.

и   за да  се произнесе, взе   предвид    следното:

 

Производството по делото е образувано по жалбите на В.П.Й. и Р.З.М., чрез адвокат пълномощника си Й. К. К. от САК с правно основание чл.435, ал.4 от ГПК против постановление за възлагане на възбрана по изпълнително дело №20187240400133 на ЧСИ В. Т.

В жалбата на В.П.Й. се поддържа, че същата притежава недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.1028.1.30 в сграда №1 в гр.В. представляващ апартамент №5, находящ се в гр.В., ул…, с посочени съседи на обекта, ведно с прилежащо избено помещение №5 и 1.28% идеални части от общите части на сградата, който имот е закупила от „Е.“ ООД с нотариален акт №158, том 15, вх.рег.№5158/09.09.2011г.

Поддържа, че ЧСИ В.Т. е изпратила по изпълнителното дело до жалбоподателката съобщение, че е наложена възбрана и насочено принудително изпълнение срещу описания недвижим имот. Поддържа, че изпълнителното дело е образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден против длъжници „Е.“ ООД, ЕТ „Е.-Е. К.“, Е. М. К. и М. Е. К.. Поддържа, че същата не е длъжник по изпълнителното производство и по отношение на имота същата не е учредявала ипотека в полза на взискателя, банка „П. Б.“ АД и не е ипотекарен длъжник.

В жалбата се поддържа, че по отношение на длъжника „Е. ООД е било открито производство по несъстоятелност. Същото е било прекратено на основание чл.735, ал.1 от ТЗ, като дружеството е било заличено от ТР. В жалбата се поддържа, че постановлението за възбрана е неправилно, тъй като вземанията са погасени на основание чл.739, ал.2 от ТЗ, тъй като жалбоподателката като трето лице не е учредявала никакви обезпечения в полза на кредитора банка „П. Б. АД. На това основание е поискано да се отменят действията на ЧСИ В.Т. по налагане възбрана и насочване на изпълнението срещу описания по-горе собствен на жалбоподателката недвижим имот.

В жалбата на Р.З.М. се поддържат идентични оплаквания, които касаят собствения и недвижим имот, находящ се на същия адрес и в същата сграда, представляващ жилище – апартамент №7, ведно с избено помещение № с посочени съседи, заедно с 1.80% идеални части от общите части на сградата, който същата е закупила от „Е.“ ООД с нотариален акт №….том 3, рег.№4174, н.дело №469/2010г.

По делото е постъпило писмено възражение от банка „П. Б. АД, в което се поддържа, че жалбата е недопустима и по същество неоснователна.

По делото е приложено писмено становище от ЧСИ В.Т. в което се поддържа, че жалбите са недопустими, тъй като в разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК изчерпателно са изброени хипотезите, при които трето лице може да подаде жалба.

След като се запозна с оплакванията в жалбите и представените доказателства, Окръжният съд приема същите за недопустими.

Разпоредбата на чл.435, ал.4 от ГПК дава възможност на трети лица да обжалват действие по изпълнително производство в случай, че същите нямат качеството както на кредитор, така и на длъжник в изпълнителното производство.

В настоящия случай безспорно се установява, че жалбоподателките са собственици на недвижими имоти върху които е имало учредена ипотека към момента на закупуването им, поради което следва да се приеме с оглед разпоредбата на чл.429, ал.3 от ГПК, че същите имат качеството на ипотекарни длъжници и по отношение на тях има действие изпълнителния лист, въз основа на който е било инициирано изпълнителното производство. На това основание същите могат да обжалват действията на съдебния изпълнител при хипотезите на чл.435, ал.2 от ГПК, които са изчерпателно изброени и в същите не е предвидено обжалване на постановление, с което се възлага възбрана върху недвижим имот, поради което следва да се приеме, че жалбите са процесуално недопустими.

В жалбите са направени искания за спиране на изпълнителното производство по отношение на описаните в същите недвижими имоти, което съдът намира за неоснователно.

 

 

По изложените съображения Окръжният съд

 

О П Р Е ДЕ Л И :

 

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 20.02.2019г., с което е даден ход на делото по същество, вместо което ПОСТАНОВЯВА:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.Й. против постановление за налагане на възбрана, издадено по изпълнително дело №20187240400133 на ЧСИ В. Т., с което е наложена възбрана върху недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.1028.1.30 в сграда №1 в гр.В. представляващ апартамент №5, находящ се в гр.В., ул… с посочени съседи на обекта, ведно с прилежащо избено помещение №5 и 1.28% идеални части от общите части на сградата.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.П.Й. за спиране принудителното изпълнение по изпълнително дело №20187240400133 на ЧСИ В. Т. по отношение на описания по-горе недвижим имот.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.З.М. против постановление за налагане на възбрана, издадено по изпълнително дело №20187240400133 на ЧСИ В. Т., с което е наложена възбрана върху недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор №10971.502.1028.1.30 в сграда №1 в гр.В., представляващ апартамент №7, находящ се в гр.В., ул.. с посочени съседи на обекта, ведно с прилежащо избено помещение №7 и 1.80% идеални части от общите части на сградата.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Р.З.М. за спиране принудителното изпълнение по изпълнително дело №20187240400133 на ЧСИ В. Т. по отношение на описания по-горе недвижим имот.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: 1.                

              

 

         2.