Т.Д. № 7-2019

Определение по Търговско дело 7/2019г.

 

 

                                               О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №36

                

 

                     ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД...............гражданско отделение

в разпоредително заседание на 21 март,                                                

две хиляди и деветнадесета ........................година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА ПЕТКОВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря .................................................................................. и с участието

на...................................прокурор……………................. изслуша докладваното

от..............................СЪДИЯТА П… ТД.№ 7 по описа

за 2019 година.на ВОС.

 

Депото е образувано по искова молба от ЗАД“А…“гр.С… против П.В.З. от гр.В…с правно основание чл.81 ЗЗ/отм./ и чл.19, т.2 от Наредбата за задължителното застраховане./отм./

С разпореждане от 21.02.2019 г. ВОс е указал на ищеца в едноседмичен срок отсъобщението да отстрани нередовностите по исковата молба , като внесе държавна такса в размер на 3429,25 лева.

          Съобщението за разпореждането на съда и дадените указания е получено от представител на ищеца – адв. Б.К. на 08.03.2019 г. Срокът за изпълнение на указанията на съда е изтекъл на 15.03.2019 г. В този срок и до настоящия момент в съда не е постъпил платежен документ за внесена д.т.

            Предвид изложеното и на основание чл.129 , ал.3 ГПК , тъй като ищецът не е отстранил в определения от съда срок нередовностите по исковата молба и на основание същия текст производството по делото следва да се прекрати , а исковата молба се върне на ищеца.

           

                       Поради изложеното ВОС

 

                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по т.д. № 7 по описа за 2019 г. на ВОС.

ВРЪЩА исковата молба на ЗАД“А….“гр.С...

Определението може да се обжалва пред САС в едноседмичен срок от съощението до ищцата.

 

                       Окръжен съдия: