ВЧГРД № 65-2019

Определение по Гражданско дело 65/2019г.

 

 

 

 

                                         О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №70

 

Видински окръжен съд         гражданско                         отделение

В закрито     заседание на двадесет и първи март

През две хиляди и деветнадесета година     в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. М.

                                                   ЧЛЕНОВЕ:1. С.С.

  1. Г.Й.

 

При секретаря                                                                и с участието

На                             прокурора                     изслуша докладваното

От съдията   С.С.     ч.   гр. д. №65 по описа

За 2019 година,за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано по частна жалба на Т.Г.П.,И.М.П. и Г.М.П. чрез адв.С. И. като пълномощник против отказа на съдията по вписвания при РС-Видин да извърши отбелязване на съдебно протоколно определение от 12.12.18г. по гр.д. №3084/2017г. на ВРС.Счита обжалвания отказ за незаконосъобразен и иска от съда даго отмени.

От данните по делото съдът констатира следното:

Адв.С. И. като пълномощник на жалбоподателите е подала Молба за отбелязване на съдебно протоколно определение до Службата по вписвания с искане да се извърши отбелязване на определение от 12.12.18г. по гр.д. №3084/2017г. на ВРС в частта, с която на доверителите и се поставя в общ дял изброени в молбата недв. имоти.Съдията по вписвания при РС-Видин е отказал да да извърши исканото отбелязване със следните мотиви:

Иска се отбелязване на акт,който не е от кръга на актовете,подлежащи на отбелязване ,направено от лице което не е легитимирано да то иска и поради непредставяне на необходимите документи за извършване на вписване на съдебно-разпределителен протокол.

При тези данни съдът счита жалбата за неоснователна по следните съображения:

Жалбоподателите чрез адв. С.И. са поискали отбелязване на определение на основание чл.115 ЗС.Този законов текст касае вписване на решения по вписани искови молби по чл.114 ЗС.В чл.112 ЗС са посочени подлежащите на вписване актове.В чл.115,ал.4 ЗС е предвидена възможност ако ИМ не е вписана с вписване на решението,то да има действие и спрямо трети лица.Всички изброени текстове касаят „вписване“,а не „отбелязване“ на актове.В този смисъл правилно съдията по вписвания е отказал да извърши действие отбелязване на определение,тъй като в цитираните текстове,включително и текста,на които се позовават жалбоподателите се отнасят до „вписване“ на актове,а не на „отбелязване“.Правилно е също така,че не се отбелязват определения,а съдебно-разпределителен протокол-в случая съдебна спогодба,с която страните са постигнали съгласие за разппределение на наследствените имоти.

От изложеното е видно,че жалбоподателите не са поискали правилното действие от съдия изпълнител,а именно-вписване на съдебно-разпределителен протокол.В случая обаче не се касае само за неправилно посочване на исканото действие,а и неизпълнение на процедурата за извършване на правилното действие-вписване на съдебно-разпределителен протокол.Жалбоподателите е следвало да представятданъчна оценка и скица на имотите,както и внасяна на дължимата за вписването държавна такса.

С ппредставянето на молбата си до Служба по вписвания адв. С.И. не е представила пълномощно от молителите,което също е основание за отказ ,макар този пропуск да е отстранен като такова е представено с жалбата до ВОС.

По изложените съображения настоящият състав на ВОС счита,че следва да потвърди отказа на съдията по вписвания при ВРС,за което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписвания при РС-Видин,постановен с Определение от 15.01.2019г. да извърши отбелязване на съдебно протоколно определение от 12.12.18г. по гр.д. №3084/2017г. на ВРС.

Определението не подлежи на обжалване.

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                   2.