Т.Д. № 39-2018

Решение по Търговско дело 39/2018г.

                                          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №6

                      

 

                                 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

   ВОС  търговска     колегия  

   в публично заседание на двадесети февруари

   през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д** М**                            

                                                 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

при секретаря           В.К**                          

и в присъствието на прокурора                                                     като разгледа докладваното от съдията Д**М**         ДН № 39   по описа   за     2018 год.,

за да се произнесе съобрази следното:

 

Делото е образувано е по молба на „Б** ” ЕООД, ЕИК:****, със седалище и адрес на управление гр.В**, ул.“П**“№*, представлявано от управителя на дружеството Г** В** С** с правно основание чл.625 ТЗ.

Поддържа се, че молителят е в състояние на неплатежоспособност и не е в състояние да изпълнява безспорни и изискуеми парични задължения към държавата и към ФЛ и ЮЛ.

Иска се от съда да постанови решение по реда на чл.632, ал.1 от ТЗ, като обяви неплатежоспособността, да открие производство по несъстоятелност за дружеството, да допусне обезпечение чрез налагане на запор, възбрана или други обезпечителни мерки, да постанови прекратяване дейността на предприятието, да обяви длъжника в несъстоятелност и да спре производството по делото.

Към молбата са приложени посочените в чл.628, ал.1 и ал.3 от ТЗ писмени доказателства по опис, като дружеството молител е изпратило уведомления до НАП-ТД-В*** в изпълнение разпоредбата на чл.78, ал.2 от ДОПК за подаване молба до съда за откриване производство по несъстоятелност.

 

От данните по делото съдът констатира следното:

Дружеството молител е изпратило уведомления до НАП в изпълнение разпоредбата на чл.78, ал.2 от ДОПК за подаване молба до съда за откриване производство по несъстоятелност. По делото като доказателства са приложени писмени доказателства за задълженията на дружеството и справка за дължимите суми към различни кредитори.

По делото е назначена ССЕ и ВЛ Р.К. е представил заключение, прието от съда като обективно и компетентно. На вещото лице не са предоставени данни от счетоводството на молителя, като вещото лице дава заключение, че дружеството не е представило за обявяване годишни финансови отчети за последните три години. В заключението си вещото лице е изчислило коефициентите за ликвидност на базата на посочените в молбата задължения към кредитори и на обстоятелството, че не са налице парични средства по банкови сметки на дружеството и че същото не притежава движими и недвижими вещи.

Коефициентите на ликвидност са както следва:

К за обща ликвидност-0.000 при норматив 1

К за бърза ликвидност-0.000 при изискване да е по-голям от 1,

К за незабавна ликвидност-0.000 при изискване да клони към 1,

К на абсолютна ликвидност-0.000 при изискване да клони към 1.

Коефициентите в посочените стойности сочат за загуби на дружеството и влошаване на финансовото състояние.

Неупражняването на стопанска дейност и липсата на активи показват, че финансовите затруднения не са с временен характер, а имат траен и необратим характер.

При тези данни съдът намира искането на молителя за основателно, тъй като е налице невъзможност на дружеството- молител да обслужва задълженията си и следва да се открие производство по несъстоятелност по отношение на „Б***” ЕООД и дружеството да бъде обявено в несъстоятелност при хипотезата на чл.632, ал.1 ОТ ТЗ.

Налице са условията на чл.608, ал.1 ТЗ. От представените писмени доказателства е видно, че молителят не е в състояние да изпълни изискуеми парични задължения по търговска сделка. Дружеството също така е свръхзадължено при хипотезата на чл.742, ал.1 от ТЗ. Налага се извода, че продължаването на дейността на търговеца би увредило интересите на кредиторите, а и при пълна липса на каквито и да било средства молителят не е в състояние да развива каквато и да било дейност.

За начална дата за обявяване на неплатежоспособността следва да се вземе 01.01.2015г., към която дата от представените по делото писмени доказателства за задълженията на дружеството е установено дължимо задължение, видно от уведомление от 05.02.2015г. към „М****“ ЕАД. От тази дата на практика търговецът не е подавал годишни финансови отчети и е спрял плащания към кредиторите си.

Предвид установеното по делото съдът намира, че молителят следва да бъде обявен в несъстоятелност като производството бъде спряно, тъй като търговецът не разполага с налични средства и дори с краткотрайни активи, с продажбата на които да покрие разноските по несъстоятелността. Налице е хипотезата на чл.632, ал.1 от ТЗ , тъй като няма данни за наличие на имущество, с което да се попълни масата на несъстоятелността.

От данните по делото се установява, че лицето, от чието име е осъществявана дейността на дружеството, е с неизвестен адрес, като не са налице и търговските книги, от които да се установи наличие на някакво имущество. Безспорно е, че към настоящият момент няма налични никакви средства за покриване на разноските по несъстоятелност. Няма и заинтересовано лице, което да предплати сумата предвид предл. ІІ на чл.632,ал.1 ТЗ - по реда на чл.629б ТЗ.

По изложените съображение и на основание чл.632,ал.1 ТЗ съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „Б**” ЕООД, ЕИК:****, със седалище и адрес на управление гр.В**, ул.“П****“№*, представлявано от управителя на дружеството Г**В** С**, с начална дата 01.01.2015г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност по отношение на „Б***” ЕООД, ЕИК:**, със седалище и адрес на управление гр.В**, ул.“П****“№*, представлявано от управителя на дружеството Г** В** С**.

НАЛАГА запор и възбрана върху имуществото на „Б**” ЕООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.В**, ул.“П**“№*, представлявано от управителя на дружеството Г** В** С**

ПРЕКРАТЯВА дейността на предприятието на на „Б**” ЕООД, ЕИК:****, със седалище и адрес на управление гр.В**, ул.“П***“№*, представлявано от управителя на дружеството Г** В** С**.

ОБЯВЯВА „Б**” ЕООД, ЕИК:***, със седалище и адрес на управление гр.В**, ул.“П****“№*, представлявано от управителя на дружеството Г** В** С** в НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.

СПИРА производството по несъстоятелност на  „Б**” ЕООД, ЕИК:***, при условията на чл.632,ал.1-4 ТЗ.

След изтичане на едногодишния срок по чл.632, ал.2 от ТЗ , ако не е поискано възобновяване на производството по несъстоятелност делото да се докладва за прекратяване на производството и заличаване на дружеството от ТР - чл.632, ал.4 от ТЗ.

Решението подлежи на обжалване пред САС-гр.С** в двуседмичен срок от връчването му на страните – чл.613а, ал.1 от ТЗ във вр. с чл.259, ал.1 от ГПК.

Решението да се обяви в ТР.

Решението да се впише в книгата по чл.634в от ТЗ .

 

 

 

               ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: