Т.Д. № 52-2017

Решение по Търговско дело 52/2017г.

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        № 35

 

гр.Видин, 21.03.2019 година

 

В   И М Е Т О   Н А     Н А Р О Д А

 

             Видинският окръжен съд гражданска колегия в разпоредително

заседание на двадесет и първи март

две хиляди и деветнадесета година в състав:    

                                    

                                                     Председател:   А. П.    

                                                            

при секретаря   ............................. и в присъствието на        прокурора   ..................... като разгледа докладваното от съдия     А. П. търговско дело № 52 по описа за 2017   година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С Решение № 44/19.12.2017 г. по т. д. № 52/2017 г. Видински окръжен съд, на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ, е обявил неплатежоспособността на Едноличен търговец „С.-….-С. И.” с ЕИК: …………., със седалище и адрес на управление гр. В., ж. к. Х. Б., бл. .., вх. .., ет. .., ап. .. - в несъстоятелност, с начална дата на несъстоятелността 30.11.2016 г., открил е производство по несъстоятелност на длъжника, наложил е обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, назначил е временен синдик в производството по несъстоятелност И.С.А. и е свикал Първо събрание на кредиторите на 23.01.18г. от 11,30 ч. в зала № 13 на Видински окръжен съд. Решението е вписано в търговския регистър.

 

С решение от 12.03.2018 г. , след като е указал предплащане на разноските по несъстоятелността, ВОС е спрял производството по несъстоятелност, на основание чл. 632, ал. 1 ТЗ. Решението е вписано в търговския регистър на 12.03.2018 г.

 

   В законоустановения едногодишен срок не е постъпило искане от страна на длъжника или на кредитори за възобновяване на производството, поради което съдът счита, че са налице изискванията на чл. 632 ал. 4 от ТЗ за прекратяване на производството по несъстоятелността и заличаване на длъжника от търговския регистър.

 

Водим от изложеното и на основание чл. 632 ал. 4 от ТЗ, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по несъстоятелност на Едноличен търговец „С….-….-С. И.” с ЕИК: …………..

ЗАЛИЧАВА от търговския регистър длъжника Едноличен търговец „С….-…-С. И.” с ЕИК: ……………..

РЕШЕНИЕТО да се впише в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и в книгата по чл.634в ТЗ.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в Търговския регистър пред Софийски апелативен съд.     

              

                                 ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: