ВЧГРД № 86-2019

Определение по Гражданско дело 86/2019г.

                                   О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №67                                          

                                   гр. Видин ,20.03.2019 година

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд., гражданско отделение в закрито заседание на двадесети март две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: В. В.

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:   А.П.

                                                                                           В.М.

Секретаря..........и с участието на прокурора...............................................................................................................                                 изслуша докладваното от СЪДИЯ В. М. В.ч.гр.д.№86 по описа за 2019г. и за да се произнесе взе в предвид следното:

Делото е образувано по частна жалба от Т.П.Ц. ***, ЕГН : ********** против разпореждане за незабавно изпълнение, постановено по чгрд № 1710/2018г на РС-Видин, обективирано в заповед за изпълнение № 1292/27.06.2018г.

Подържат в частната жалба, че постановеното разпореждане е незаконосъобразно, като молят съда да го отмени и обезсили издадения изпълнителен лист. Посочва, че заявителят се позовава на обявена предсрочна изискуемост. Според чл. 418, ал.2 от ГПК заявлението трябва да удостоверява подлежащо на изпълнение вземане,, а според чл. 418, ал. 3 от ГПК изискуемостта трябва да бъде удостоверена с официален или изходящ от длъжника документ.

По делото е представено писмо, изпратено до длъжника за обявяване на кредита за предсрочно изискуем. Уведомлението за обявената предсрочна изискуемост не е достигнало до длъжника. На писмото има отбелязване, че пратката е непотърсена. Така, длъжника не е надлежно уведомен за обявената предсрочна изискуемост, поради което не е налице и подлежащо на изпълнение вземане.

Освен това, представеният документ - извлечение от счетоводните книги не е редовен от външна страна, тъй като не съдържа данни за лихвените проценти и размера на отпуснатия кредит.

С оглед на гореизложеното молят съда , да отмени Разпореждане за незабавно изпълнение, постановено по ч.гр.д. № 1710/2018 г. на PC - Видин, обективирано в заповед за изпълнение № 1292/27.06.2018 г. и обезсили издадения изпълнителен лист.

Постъпил е писмен отговор от „Т…." ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. С…., ул. „Д…." …., ЕИК: …, представлявано от А…. Ч…. Д…. и Н…. Г… С…., в качеството им на изпълнителни директори на Дружеството, чрез техния пълномощник юрк. М… Н…, в който считат така подадената частна жалба за допустима, но неоснователна. Представен е Договор за потребителски кредит № … от …. г. Разпоредбите на чл. 25.8 до чл. 25.11 (вкл.) от същия сочат за съгласие между страните, че взаимната кореспонденция следва да се изпраща единствено и само на адреса за контакт, посочен в договора. Видно от приложена разписка с баркод: 9118190400799 е изписано съдържанието на писмото - Уведомление за предсрочна изискуемост на дог. …. и образец 250 издадени от „Б…." ЕАД, длъжникът е търсен на посоченият в договора адрес. Видно от обр. 250, пратката не е потърсена. Адресът, на който е изпратено уведомлението е посоченият в договора за кредит.

        При предприетия начин на уведомление факти съда, правилно разгледал приложените документи, в това производство, като е проверил редовността на основанието от външна страна и съответно дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, против което се иска издаване на листа. При произнасяне по молбата за допускане на незабавно изпълнение на заповед, съдът е проверил дали е представен документ, попадащ след изчерпателно изброените в чл.417 ГПК, дали той е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане; дали заявлението изхожда от лицето, което има вземане от длъжника и дали искането е насочено към последния.

Молят Съда да отхвърли изцяло подадената частна жалба и да не отменя Разпореждане за незабавно изпълнение, постановено по ч.гр.д. № 1710/2018 г. на PC Видин, 2 състав, обективирано в заповед за изпълнение № 1292/27.06.2018 г., както и да не обезсилвате издадения изпълнителен лист.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба, становището на ответната по делото страна и съобразявайки представените по делото доказателства в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна :

Жалбата е процесуално допустима.Подадена е от лице имащо право и интерес от настоящето обжалване, като разгледана по същество е неоснователна поради следното :

        Заявителят е представил   Договор за потребителски кредит № ….от … г. Разпоредбите на чл. 25.8 до чл. 25.11 (вкл.) от същия сочат за съгласие между страните, че взаимната кореспонденция следва да се изпраща единствено и само на адреса за контакт, посочен в договора. Доказаването, че дадено писмо е изпратено до посочения адрес е в тежест на страната, която е изпратила писмото. В чл. 25.11 предложение първо от Договора, между страните е договорено следното: „Всички писма, независимо от съдържанието им, изпратени на последния посочен писмено от страната адрес, се смятат за получени от нея". В чл. 25.9 от процесния договор за потребителки кредит изрично е описано, че неполучаването на каквото и да е писмо във връзка с изпълнението на договора не освобождава страната, която не е получила писмото, от изпълнението на задълженията й по договора. Налице е договорна фикция за редовно връчване на книжа. В този смисъл е: Определение № 15034, на СГС, по ч.гр.д. 7082/2016 г. (Приложение 14). В случая кредиторът разполага с писмен документ, според който уведомлението за предсрочна изискуемост е адресирано именно до адреса на кредитополучателя, посочен в процесното съглашение като постоянен, настоящ и адрес за кореспонденция (гр. В…, п.к. 3700, ул. Б…, № …, вх. …, ет. …, ап. …) - Приложение 8 от заявлението ни по чл. 417 ГПК.

Видно от приложена разписка с баркод: 9118190400799 е изписано съдържанието на писмото - Уведомление за предсрочна изискуемост на дог. … и образец 250 издадени от „Б…." ЕАД, длъжникът е търсен на посоченият в договора адрес. Видно от обр. 250, пратката не е потърсена. Адресът, на който е изпратено уведомлението е посоченият в договора за кредит. При предприетия начин на уведомление фактическо връчване не е осъществено поради бездействие от страна на получателя.

Налице е отправено до кредитополучателя уведомление за настъпилата предсрочна изискуемост, което съдържа изрично волеизявление, че Кредитора счита кредита за предсрочно изискуем. Налице е договорна фикция за редовно връчени книжа, съобразно правилата за доставяне на пощенски пратки уредени в Общи Правила за условията за доставяне на пратки и пощенските колети, Приети с Решение № 581 от 27.05.2010 на Комисията за регулиране на съобщениеята, обн., ДВ, бр. 45 от 15.06.2010 г. в сила от 15.06.2010, като съобразно чл.5, ал.З от същите, когато при посещението на адреса поради отсъствие получателя по ал. 1 или лицето по ал.2 пощенската пратка не може да бъде доставена, в пощенската кутия се оставя писмено служебно известие получателя да се яви за получаване на пратката в пощенска служба в определен срок.

        Следва да се приеме, че длъжникът е уведомен за предсрочната изискуемост, поради което са били налице предпоставките за издаване на поисканата заповед за изпълнение и изпълнителен лист.

Видинският районен съд е разгледал приложените документи, в това производство, като е проверил редовността на основанието от външна страна и съответно дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу лицето, против което се иска издаване на листа.

При произнасяне по молбата за допускане на незабавно изпълнение на заповед, съдът е проверил дали е представен документ, попадащ след изчерпателно изброените в чл.417 ГПК, дали той е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане; дали заявлението изхожда от лицето, което има вземане от длъжника и дали искането е насочено към последния. Приложеното към заявлението извлечение от счетоводните книги на банката, за задълженията на Т.П.Ц. по Договор за кредит № 7000285477, е документ сред посочените в чл. 417 т. 2 ГПК. Същото съдържа достатъчно данни за индивидуализация на длъжника и вземането, и е редовно от външна страна - съдържа данни за договора за кредит, информация за общо дължимите вноски по договор, както и за броя на платените вноски по договор, за конкретните просрочени вноски, за размер на сумата съгласно договора, за размер на паричното задължение - общата дължима сума към дата на изготвяне на извлчението, включваща главница, лихви и неустойки, както и периода, за който се претендират, както и отделно задълженията за главница, договорна лихва и обезщетение за забава. То носи печата на банката - заявител и подписа на длъжностното лице на банката по пълномощие, което го е съставило /като това лице носи отговорност за достоверността на информацията в счетоводния документ- чл.11 от ЗСч./. Следователно, представените със заявлението документи са редовни от външна страна и удостоверяват, че предявеното със заявлението вземане подлежи на изпълнение.

При тези данни, Видинският окръжен съд намира частната жалба за неоснователна, като същата следва да бъде отхвърлена, с произтичащите от това правни последици.

Водим от горното, ВОС :

                 О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

ОТХВЪРЛЯ частна жалба от Т.П.Ц. ***, ЕГН : ** 10141743 против разпореждане за незабавно изпълнение, постановено по чгрд № 1710/2018г на РС-Видин, обективирано в заповед за изпълнение № 1292/27.06.2018г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                   ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                            2.