ЧНД № 61-2019

Определение по Наказателно дело 61/2019г.

П Р О Т О К О Л № 24

 

Гр. Видин, 19.03.2019год.

 

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД в публично

Съдебно заседание   на деветнадесети март,

две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                   Председател: С. С.

                             Членове:

                               

При участието на секретаря:И. К.

и прокурорът В. Д. сложи за разглеждане

ЧН Дело № 61 по описа за 2019г., докладвано

от съдията С. С.

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

За Окръжна прокуратура - Видин се явява прокурорът Д.

Исканото лице Ю.К. – налице, доведен от ОЗ „Охрана” Видин.

В залата се намира преводачът Ц.П.Ц., който ще извърши превод от български език на полски и обратно, като исканото лице Ю. К. е заявил, че разбира и владее полски език.

Преводачът Ц.П.Ц.: – Ползвам полски език и до сега съм бил преводач от български на полски език и обратно в съда. Живял съм в Полша и от там владея този език.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЗНАЧАВА Ц.П.Ц. за преводач от български език на полски език и обратно.

СНЕМА самоличността на преводача както следва:

Ц.П.Ц. – 71год., б.р.

На преводача се напомни наказателната отговорност по чл.290, ал.2 от НК и същия обеща да даде верен превод.

 

Преводачът Ц. встъпи във функциите си.

         В залата се намира адв.Т. К. от АК-Видин, посочена за служебен защитник на исканото лице.

Исканото лице Ю.К. /чрез преводача/: – Съгласен съм да ме защитава адв. К. от Адвокатска колегия – Видин и превода да бъде извършван от г-н Ц.Ц..

 

 

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЗНАЧАВА адвокат Т. К. от АК-Видин за служебен защитник на исканото лице в настоящото производство.

Съдът разясни на страните правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

Прокурорът Д. : – Нямам искания по чл.274 и чл.275 от НПК. Да се даде ход на делото.

Адв.К.: – Нямам искания по посочените текстове от НПК.

Исканото лице Ю.К. /чрез преводача/: – Нямам искания за отводи.

Съдът намира, че няма пречки за даване ход на делото, за което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на исканото лице както следва:

Ю.К. /J. K./, роден на ***г. в гр.Кошице, Р.Словакия, словашки гражданин, с постоянен адрес в Р.Словакия, без постоянен адрес на територията на Р.България, неосъждан.

         ПРИЕМА представените към искането на ОП-Видин  документи, а именно: ЕЗА издадена от Областен съд в гр.Бърно по номер на преписка 11 Т 32/2018 в превод на български език; ЕЗА издадена от Областен съд в гр.Бърно по номер на преписка 11 Т 32/2018 на словашки език; Докладна записка рег.№5401р-4500/16.03.2019г.; Справка ШИС и Интерпол за ОДИ; Обяснение от Ю.К.; Експертна справка рег.№5401р-4472 от 16.03.2019г.; Заповед за задържане №УРИ-5401зз-30 от 16.03.2019г.; Постановление от 16.03.2019г. на ОП-Видин; Писмо №А-7829/16.03.2019г. от МВР Д „МОС“, сектор „СИРЕНЕ“.

На основание чл.43 ал.4 от ЗЕЕЗА съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Исканото лице да бъде запознато с основанието за задържането му, съдържанието на ЕЗА, както и с правото му да изрази съгласие за предаването на компетентите органи на издаващата държава членка и последиците от това.

Съдът запозна исканото лице Ю.К. с основанието за задържането му, съдържаниео на ЕЗА, както и с правото му да изрази съгласие за предаването на компетентите органи на издаващата държава членка и последиците от това.

Исканото лице Ю.К. /чрез преводача/: – Разбрах за какво е производството, в какво съм обвинен и въз основа на какво е издадена ЕЗА. Съгласен съм да бъда предаден в исканата държава, а именно в Чехия. Получил съм писмо в Словакия от един град Ихлава, близо до Бърно. И адвокат в този град ме посъветва да отговоря и да кажа „Не“ на полицейските органи и да не се занимавам повече с писмото.

Прокурорът Д.: – Подържам искането. Нямам искания за нови доказателства.

Адв.К.: – Не оспорвам искането на ОП – Видин. Няма да представям други доказателства.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

Обявява съдебното следствие за приключено.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНИТЕ ПРЕНИЯ

Прокурорът Д.: –   Поддържам внесеното искане за вземане на МНО по отношение на словашкия гражданин Ю.К.. По отношение на същия има издадена ЕЗА от областния съд в Бърно, Чехия, която е заложена в Интерпол и в ШИС и във връзка с това издирване на 16.03.2019г. на ГКПП-Видин е задържан същия, като с постановление на ОП-Видин на 16.03.2019г. лицето е задържано за срок до 72ч., считано от 17:00ч. на 16.03.2019г. до получаване на ЕЗА в превод на български език. Същата днес в 09:38ч. беше получена в ОП-Видин, преведена на български език и въз основа на това е направено настоящото искане. Видно от ЕЗА, издадена на 06.03.2019г. от областния съд в Бърно. Лицето се издирва за извършени престъпления измама и фалшификация и изменение на официални документи. Давността за извършените престъпления не е изтекла. Същите са описани като части от престъпна организация, включително измама, засягаща интересите, което отговаря на чл.36, ал.1, т.1,8 и 23 от ЗЕЕЗА. Издадената ЕЗА отговоря на изискванията на чл.36, чл.37 от ЗЕЕЗА. Предвид изложеното на основание чл.42 от ЗЕЕЗА, във връзка с чл.64, ал.1 от НПК правя искане за вземане МНО „Задържане под стража“ по отношение на лицето Ю.К., роден на ***г. във връзка с европейската заповед за арест. В тази връзка моля, за Вашето определение.

Адв.К.: – Уважаема г-жо окръжен съдия, както вече заявих, не оспорвам искането на прокурора за задържане на лицето Ю.К. под стража, предвид издадената за него ЕЗА. Видно от същата заповед лицето е привлечено за престъпление, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ не по малко от 10 години. Не смятам, че има основание да се съмняваме, че лицето ще се укрие, предвид лично изразеното пред Вас съгласие да бъде предаден на искащата държава и точно поради това считам, че с уважаване на искането на ОП-Видин задържане ще се улесни бързото изпълнени на неговото предаване на искащата държава и това е в интерес на лицето, което ще може да защити интересите пред органите, които го обвиняват.

Исканото лице Ю.К. в лична защита/чрез преводача/: – Поддържам казаното от адвоката. По-добре да отида там да се изясни всичко.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава последна дума на исканото лице.

Исканото лице Ю. К. /чрез преводача/: – За мен няма проблем да се явя пред съда в Чехия и да се разреши проблема.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и се оттегли на тайно съвещание за постановяване на определение.

След проведено тайно съвещание, съобразно становищата на страните, данните по делото и закона, съдът намира следното:

В съдебно заседание представителят на ОП поддържа направеното искане.

В съдебно заседание исканото лице Ю. К. не оспорва направеното искане за задържане и и заявява, че няма пречка да се уважи искането на ОП-Видин с оглед осигуряване по-бързо изпъленние на процедурата по екстрадиция.

Делото е образувано по искане на ОП – Видин от 19.03.2019г. за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража” спрямо исканото лице Ю.К. на основание чл.43, ал.2 от ЗЕЕЗА. На 16.03.2019г. на ГКПП - Видин е задържано лицето Ю.К., за който има издадена Европейска заповед за арест на съдебните власти на Областен град Бърно, Чехия. Ю.К. е обявен за издирване в ШИС от чешките власти въз основа на ЕЗА, издадена Окръжен съд Бърно за обвинение в участие в престъпна организация, измама, включително измама, засягаща интересите на европейските общности по смисъла на Конвенцията от 26.07.1995г. относно защитата на финансовите интереси на европейските общности и фалшифициране на публични документи и търговия с публични документи с Шенген идентификатор CZ0000007293057000001. Ю.К. е обвинен за престъпление измама по смисъла на член §209, ал.1, 4, буква“а“, 5 буква“а“ от Закон №10/2009 от Сб от НК, в съучастие с §23 от НК и престъпление фалшифициране и промяна на публичен документ съгласно §348, ал.1, 3, буква „а, с, d“ от НК на Р.Чехия.

С постановление на ОП-Видин от 16.03.2019г. Ю.К. е задържан за срок от 72часа. В срока на задържането от чешките съдебни власти е изпратен превод на български език на европейска заповед за арест, видно от която исканото лице се издирва по обвинение за извършено престъпление, както е посочено по-горе.

Видно от ЕЗА за деянието, за престъплението, в което е обвинено исканото лице е предвидено наказание „Лишаване от свобода“ до 10 години.

Европейската заповед за арест отговаря на изискванията на чл.36 и чл.37, ал.1 от ЗЕЕЗА. Налице са всички реквизити, регламентирани в чл.37, ал.1, точки 1-7 от ЗЕЕЗА. ЕЗА е преведена на български език с оглед изискването на чл.37 ал.3 от ЗЕЕЗА. Престъплението за което е обвинено исканото лице се наказва с „Лишаване от свобода” за срок до десет години. Деянието, за което е наказано исканото лице е престъпление и по българския Наказателен кодекс.

Не са налице основанията за отказ по смисъла на чл.39 от ЗЕЕЗА, тъй като престъплението, за което е издадена заповедта не е амнистирано от Р.България, изпълнението му не е погасено по давност и не попада в юрисдикцията на Р.България. Исканото лице не е осъден за същото престъпление, по обвинение за което е издадена заповедта, с влязла в сила присъда на българския съд или съд на трета държава, членка на ЕС. Исканото лице е пълнолетно и няма данни да е наказателно неотговорно по българското законодателство. Не са налице основанията за отказ и съгласно чл.40 от ЗЕЕЗА. При това положение и с оглед чл.64 от НПК, във вр. с чл.43, ал.3 от ЗЕЕЗА, съдът намира, че спрямо исканото лице следва да бъде наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража”.

Видно от ЕЗА исканото лице е обвинено за престъпления измама и фалшифициране на официални документи. Предвижданото наказание е „Лишаване от свобода” за срок до 10 години. Исканото лице не е гражданин на Р.България, няма постоянно местоживеене на територията на Р.България и уседналост на територията на нашата страна.

 

При това положение по отношение на исканото лице Ю.К. е налице опасността, предвидена в чл.63, ал.1 от НПК, а именно реална опасност лицето да се укрие или да извърши друго престъпление.

При това положение съдът намира, че единствената мярка за неотклонение, която може да изпълни целите на мерките за неотклонение е „Задържане под стража”.

 

Водим от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВЗЕМА мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо Ю.К. /J. K./, роден на ***г. в гр.Кошице, Р.Словакия, словашки гражданин, без постоянен адрес на територията на Р.България., искано лице по ШИС, издадено от чешките власти въз основа на ЕЗА, издадена от Окръжен съд гр.Бърно, Р.Чехия, с Шенген идентификатор CZ0000007293057000001.

Определението може да бъде обжалвано и /или протестирано пред Софийския Апелативен съд в 3-дневен срок от днес.

 

В случай на жалба или протест Видински окръжен съд насрочва делото пред Софийски Апелативен съд на 28.03.2019г. от 10:00 часа, за която дата страните уведомени в днешното съдебно заседание.

 

След влизане в сила на Определението делото да се докладва на председателя на ВОС за определяне на състав, който да разгледа ЕЗА.

На преводача Ц.П.Ц. да се изплати възнаграждение в размер на 40.00лв. от бюджета на ВОС за извършения превод.

На адв.Т. К. да се предостави препис от настоящия протокол, който да й послужи пред НБПП.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:30ч.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                              

 

                                                      СЕКРЕТАР: