ЧНД № 55-2019

Решение по Наказателно дело 55/2019г.

РЕШЕНИЕ № 25

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видин 20.03.2019г.

ВИДИНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно отделение, в публично съдебно заседание на двадесети март, две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: И. И.

ЧЛЕНОВЕ: Л.Л.

Р. Д.

при участието на прокурора                          В. В.                                                          и

секретаря                          И. К.                                                                   като изслуша

докладваното                  от съдията Л. Л. ч.н.д. № 55 по описа за

2019г., и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 30, вр. чл. 14 и сл. от Закона за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции /ЗПИИРКОРНФС/.

Образувано е по искане на Федерална служба „Правосъдие" 53094 Бон, Германия, за признаване и изпълнение на решение за плащане на финансова санкция, постановено в Германия, Окръг Фирзен, Служба по реда и движението по потьщита, адрес ул. „Ратхаусмаркет" № 3, 41747 гр. Фирзен, срещу лицето Е.А.П., роден на ***г., с адрес: ***.

В проведеното пред настоящата инстанция съдебно заседание, представителят на Видинската окръжна прокуратура моли чуждото решението да бъде признато и да бъде допуснато неговото изпълнение.

В съдебното заседание засегнатото лице Е.А.П., редовно призовано, не се яви и не е взело становище по делото.

Съдът, след като се запозна с представеното Решение за постановяване на финансова санкция, визирано в Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение № 32/6-280307768/hö за плащане на финансова санкция, постановено на 08.05.2018г. от Служба по реда и движението по потьщита, адрес- ул. „Ратхаусмаркет" № 3, 41747 гр. Фирзен, Федерална република Германия, влязло в сила на 02.06.2018г. и приложените по делото доказателства, намира за установено следното: Производството е образувано въз основа на изпратено Удостоверение по чл. 4 от Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета, относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции, издадено въз основа на решение № 32/6-280307768/hö за плащане на финансова санкция, постановено на 08.05.2018г. от Служба по реда и движението по потъщита, адрес- ул. „Ратхаусмаркет" № 3, 41747 гр. Фирзен, Федерална република Германия, влязло в сила на 02.06.2018г. Решението за постановяване на финансова санкция е на държава - член на Европейския съюз - Федерална Република Германия и се отнася за деяние, което представлява нарушение на разпоредбите за движение по пътищата, по германския закон. Нарушението е описано, както следва: „Като водач на товарен камион с регистрационен номер СВ-8991 АР, движейки се в землище Кемпен по федерална автомагистрала 40 при 13,806-ия километър по посока гр. Дуисббург, засегнатото лице не е спазило на 22 януари 2018г. в 11,30 часа минимално допустимото разстояние от движещтото се пред него превозно средство от 50 м при движение със скорост от над 50 км/ч по автомагистрала." Визираната правната квалификация е: чл.4, ал.З, чл.49 от Правилника за движение по пътищата, чл.24 от Закона за движение по пътишата, чл15 от Федералния каталог за финансови санкции." Съгласно чл. 30, ал. 2, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, двойна наказуемост не се изисква за деянията посочени в чл. 14, ал. 2, т. 1 - 32, както и за деяния съставляващи едно или повече от следните престъпления или административни нарушения според законодателството на издаващата държава: „поведение, което нарушава правилата за движение по пътищата, включително нарушения на разпоредбите за времетраенето на управление и почивка на моторни превозни средства, както и разпоредбите относно опасни товари ".

Видно от справката по реда на Наредба № 14/18.11.2009г., постоянен и настоящ адрес на засегнатото лице Е.А.П. ***. Тъй като засегнатото лице е с постоянно местоживеене на територията на Видинска област /съдебен район на Окръжния съд - Видин/, то Окръжният съд - Видин е компетентен да разгледа Решението - чл. 31 ЗПИИРКОРНФС.

Решението се отнася за деяние, което е извършено на територията на издаващата държава и не попада под юрисдикцията на българските съдилища. Представеното Удостоверение е пълно и визира конкретиката на решение № 32/6-280307768/hö за плащане на финансова санкция, постановено на 08.05.2018г. от Служба по реда и движението по потъщита, адрес- ул. „Ратхаусмаркет" № 3, 41747 гр. Фирзен, Федерална република Германия, влязло в сила на 02.06.2018г. Липсват данни, че срещу засегнатото лице за същото деяние в Република България или в друга държава, различна от издаващата и от изпълняващата е постановено и приведено в изпълнение решение за налагане на финансови санкции. Изпълнението на решението не е с изтекла давност по българското законодателство и решението не се отнася за деяние подсъдно на български съд. Не е налице имунитет или привилегия по българското законодателство, които правят изпълнението на решението недопустимо. Решението не се отнася за деяния, които:

а)  по българското законодателство се считат за извършени изцяло или отчасти на територията на Република България, или

б)    са били извършени извън територията на издаващата държава и българското законодателство не позволява предприемане на наказателно производство по отношение на такива деяния.

Съдът констатира, че наложената финансова санкция не е по-малка от 70 евро или левовата равностойност на тази сума. В разглеждания казус наложената финансова санкция е в размер на 108,50 евро, включваща сумата от 80 евро санкция за деянието и 28,50 евро - разходи в производството за постановяване на решението. Решението е било постановено срещу физическо лице, което по българското законодателство поради възрастта си носи наказателна и административно наказателна отговорност, и подлежи на преследване за деянието, което обосновава решението. Видно от представеното удостоверение, производството е било писмено, като засегнатото лице е било уведомено относно правото си да обжалва решението и за сроковете на обжалване. Наложената финансова санкция /или част от нея/ не е платена. Давностния срок за изпълнение на финансовата санкция и за събиране на съдебните разноски изтича на 31.12.2023г.

Представеното удостоверение е пълно и визира конкретиката на решението. Не са налице основанията, при които може да се откаже признаване и изпълнение.

Предвид изложеното, съдът намира, че Удостоверението съдържа всички елементи посочени в ЗПИИРКОРНФС. Представения акт следва да бъде признат и да бъде изпълнен. Тъй като наложената финансова санкция е определена в евро /EUR/ съгласно чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 6 ЗПИИРКОРНФС следва да се определи равностойността й в български левове по курса на БНБ за деня на постановяване на Решението за финансова санкция. Решението е постановено на 08.05.2018г. Служебно известно е, че на тази дата курсът на Българската народна банка е 1.9558 лева за 1 евро. Следователно, равностойността на 108,50 евро в български лева е 212,20 лева.

Предвид изложеното съдът приема, че са налице условията за признаване и изпълнение на представеното Решение за финансова санкция, поради което и на основание чл. 32, ал. 1, вр. чл. 16, ал. 7, т. 1 ЗПИИРКОРНФС, следва да бъде признато и изпратено за изпълнение.

Водим от горното, Видинският окръжен съд, наказателно отделение,

РЕШИ:

ПРИЗНАВА И ДОПУСКА ИЗПЪЛНЕНИЕ на решение № 32/6- 280307768/hö за плащане на финансова санкция, постановено на 08.05.2018г. от Служба по реда и движението по потьщита, адрес- ул. „Ратхаусмаркет" № 3, 41747 гр. Фирзен, Федерална република Германия, влязло в сила на 02.06.2018г., с което на Е.А.П., роден на ***г*** с ЕГН **********, е наложена финансова санкция в размер на 108,50 евро, като равностойността в български лева е 212,20 лева.

Решението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок от узнаването му.

ОБЖАЛВАНЕТО не спира изпълнението.

СЛЕД влизането му в сила препис от него да се изпрати на Националната агенция на приходите, съобразно чл. 36 вр. чл. 22 от ЗПИИРКОРНФС.

СЛЕД влизане в сила, на основание чл. 38, ал. 1 и 2 ЗПИИРКОРНФС незабавно да бъде уведомен компетентния орган на издаващата държава, като му се изпрати копие от настоящото решение, а също де се изпрати копие от решението и на Министерството на правосъдието на Република България.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:’                                 ЧЛЕНОВЕ: