ВНОХД № 322-2018

Решение по Наказателно дело 322/2018г.

РЕШЕНИЕ №17

гр. Видин 14.03.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Видинският окръжен съд наказателно отделение, в публично заседание на четиринадесети февруари, през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател: И. И.

Членове: В. С.

Р.Д.

при секретаря А.А. и в присъствието на прокурора М. К., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА Д. ВНОХД №322 по описа за 2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

С присъда №487, постановена на 08.11.2018г. по н.о.х.д.№697 по описа за същата година на Районен съд - Видин, подсъдимият Г.Т.Д., ЕГН **********, е признат за виновен в това, че за времето от 16.10.2017г. до 28.02-2018г. в град Видин, област Видин, след като е осъден с Решение №335/18.08.2017г. по гражданско дело №1128/2017г. по описа на ВРС, влязло в законна сила на 16.10.2017г., да заплаща на малолетното си дете Алекс Георгиев Д., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Росица Симеонова Георгиева, месечна издръжка в размер на 160лева, съзнателно не изпълнил това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно - не е заплатил пет месечни вноски в общ размер от 800лева - престъпление по чл.183, ал.1, във вр. с чл.54 и чл.36 от НК и поради което и на същото основание го е осъдил на наказание „пробация" , като съвкупност от следните пробационни мерки:

  1. задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично за срок от три години.
  2. задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от три години.
  3. безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150часа годишно за срок от две поредни години.

По така постановената присъда в законоустановения срок е постъпила една въззивна жалба от подсъдимия Г.Т.Д., чрез неговия защитник адвокат Г. ***, с която уведомяват съда, че не са доволни от присъдата и смятат, че същата е неправилна, необоснована и поради което я обжалват. Твърди се също, че при п постановяването на присъдата първостепенния съд не е отчел обстоятелството, че подсъдимият Г.Д. е с чисто съдебно минало и е съдействал на досъдебното производство като се е признал за виновен. Тези смекчаващи отговорността обстоятелства не са отчетени при определяне на размера на наказанието, и е наложил максималния предвиден в закона размер.

Със жалбата се иска да бъде изменена атакуваната присъда, като бъде постановено решение, с което бъде намален размера на определените пробационни мерки към техния минимален размер.

В съдебно заседание пред въззивният съд представителят на обвинението поддържа присъдата на Районния съд да бъде потвърдена, тъй като категорично е доказано, и е видно от анализа на всички събрани по делото доказателства, че подсъдимият е осъществил деянието по чл.183 от НК, с което е изложил малолетното дете, относно което има алиментни задължения на опасност, поради което наложеното наказание не е завишено и е справедливо.

Защитникът на подсъдимия поддържа, че действително първоинстанционният съд правилно е възприел обстоятелствата по делото и фактическата обстановка и извода за виновност на подсъдимия, както и правилно е определил вида на наложеното наказание. Възразяват само относно размера на наложеното наказание, който е три години и за трите вида пробационни мерки. Твърдят, че първостепенният съд не е съобразил обстоятелствата, че подсъдимият е с чисто съдебно минало, по време на ДП е съдействал за установяване на обективната истина, и това са смекчаващи обстоятелства, коти сочат, че не следва да изтърпи наказанието „пробация" в максималния му размер. Молят размера на наложеното наказание да се намали в законния мининум.

Видинският окръжен съд, след цялостна проверка на събрания фактически и доказателствен материал, след неговото обсъждане както поотделно, така и в съвкупност, и при пределите, установени в чл.313 и чл.314, ал. 1 НПК, като провери правилността на решението и предвид материалите по делото и доказателствата, въз основа на вътрешното си убеждение и закона, прави следните правни изводи:

Въззивната жалба е подадена в законоустановения срок от подсъдимият Г.Т.Д., който е страна по делото и има правен интерес срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт. Същата е допустима. Разгледана по същество е частично основателна, имайки в предвид следните съображения:

По служебната проверка на присъдата:

Окръжният съд установи, че първоинстанционният съд е извършил правилна преценка на доказателствата по делото, съответно в тяхната съвкупност и поотделно, като фактическите положения, които са приети се доказват по несъмнен начин от същите. По делото са изяснени всички обстоятелства свързани с повдигнатото обвинение и са от съществено значение за правилното решаване на делото. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са ограничили процесуалните права на страните. Поради това съдът намира, че с оглед на така установената фактическа обстановка, която не се оспорва от страните и която въззивният съд счита, че не следва да повтаря, тъй като я възприема изцяло, то първоинстанционният съд правилно е приложил закона и е стигнал до направения от него извод и е приел, че подсъдимият е виновен и го е осъдил. Първоинстанционният съд подробно и обосновано се е мотивирал както относно фактическата обстановка, така и относно това, че деянието е съставомерно както от обективна, така и от субективна страна. От друга страна, и въззивният съд, след като се запозна в всички събрани по делото доказателства и мотивите на първостепенния съд, намира също, че така предявеното обвинение е доказано по несъмнен и категоричен начин.

По оплакванията във жалбата:

Видно от въззивната жалба, единственото оплакване е само относно размера на наложеното наказание „пробация", като в тази връзка се иска размера да бъде намален от три години на определения законов минимум от съгласно чл.42а, ал.З, т.1,2 иЗ НК.

Съдът след като прецени всички събрани по делото доказателства намира, че действително, видно от досъдебното производство подсъдимият въпреки, че трудно е бил намерен, в крайна сметка при предявяване на обвинението се е признал за виновен по повдигнатото обвинение, което обстоятелство не е взето предвид от първостепенния съд при определянето на наказанието, видно от мотивите на съда. При това положение наказанието следва да бъде прецизирано при паритет на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства и размерът на наложените първите две пробационни мерки, съответно - „задължителна регистрация по настоящ адрес два пъти седмично" и „задължителни периодични срещи с пробационен служител", по които срока е определен на три години, следва да бъде намален на една година и по двете мерки. Настоящият състав намира

тази корекция на срока на двете посочени по-горе пробационни мерки за справедлива, тъй като след като подсъдимия е неосъждан от една страна, а от друга обвинението касае дължима грижа за собствения му син, то един по- нисък размер на наказанието би могъл да допринесе за размисъл у самия подсъдим и осмисляне на необходимостта от изпълнението на задължението си да издържа малолетното си дете. По отношение на третата процабионна мярка „безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150часа годишно за срок от две поредни години", съдът намира, че срока е правилно определен и не следва да се намалява, още повече, че тя е определена в средния размер, а не в максималния размер на наказанието.

Вземайки предвид горните си съображения, въззивният съд намира, че оплакването срещу обжалвания акт, посочени в жалбата е частично обосновано и основателно, поради което обжалваната присъда следва да бъде изменена само в частта, в която е определен размера на първите две пробационни мерки, така както е посочено по-горе.

В останалата част същата следва да бъде потвърдена.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 334 т.6 вр.чл.338 НПК, Видинският окръжният съд

РЕШИ:

ИЗМЕНЯВА Присъда №487, постановена на 08.11.2018г. по н.о.х.д.№697 по описа за същата година на Районен съд - Видин, в частта, в която е определен размера на първите две пробационни мерки, както следва:

  • за наложената пробационна мярка „задължителна регистрация по настоящ адрес" два пъти седмично, като намалява срока от три години на една година.
  • за наложената пробационна мярка „ задължителни периодични срещи с пробационен служител" , като намалява срока от три години на една година.

В останалата част потвърждава присъдата.

ЧЛЕНОВЕ:.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на касационно обжалване или протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ