ЧТД № 4-2019

Решение по Търговско дело 4/2019г.

                           ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 8

                           гр. Видин 18.03.2019

                          

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Окръжен съд Видин, търговско отделение, в закрито заседание на първи март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                          Председател:В. М.

  

 

с участието на секретаря ...................... и в присъствието на прокурора..........................., като разгледа докладваното от съдията В.М. търговско дело №4 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по чл.679 от ТЗ.

  Делото е образувано по жалба от „Ю….“АД,ЕИК…, с адрес- град С…, ул."Х…" № …, ет.., офис … чрез адвокат Д. М. - адвокатско дружество „М…" за отмяна на решения от 06.02.2019г , взето на ОС на кредиторите на „Е…“ ЕООД, като незаконосъобразни и взети в ущърб на всички кредитори и длъжника в производството с явното намерение за заобикаляне на закона.

Подържа, че подадената жалба е процесуално допустима, тъй като с Определение №10 от 25.01.2019г. по т.д.№4б/2018г. по описа на ОС - Видин, съдът приема, че специална категория присъединени кредитори в универсалното принудително изпълнение, макар да не са кредитори на самия длъжник, а ипотекарни кредитори на имот от масата, какъвто е „Ю…" АД по чл. 717н Т3 могат да атакуват решение на събранието на кредиторите, ако то е незаконосъобразно или ако е налице съществено увреждане на интересите на кредиторите.

Посочва, че жалбоподателят „Ю…."АД има правен интерес да обжалва взетите решения от събранието на кредиторите, тъй като банката притежава качеството „кредитор" в производството по т.д.№65/17г. по описа на ОС - Видин. С оглед изложеното и на основание чл.613а ТЗ, считат настоящата жалба за ДОПУСТИМА. Посочва се, че на проведеното на 06.02.2019г. събрание на кредиторите на „Е…" ЕООД, в което е следвало да се вземе решение с кой от оферентите да бъде сключен договор за продажба на имуществото на длъжника, е констатирано от съда, че са депозирани две оферти, които надвишават определената продажна цена на недвижимите имоти. Цените по представените две оферти са заплатени в рамките на работния ден, в който са депозирани. Цената по втората оферта е в размер, седем пъти по-голям от цената, предложена в първата оферта.

Въпреки дадените от съда разяснения и указания за запазване интересите на кредиторите и на длъжника, в проведеното на 06.02.2019г. общо събрание по т.д .№65/17г. наОС- Видин, кредиторите взели решение за купувач на имуществото да бъде обявен първият оферент, въпреки, че предложената от него цена е седем пъти по-ниска от цената по втората оферта.

Подържа се, че Събранието на кредиторите е проведено при нарушаване на закона, а решението на събранието на кредиторите е взето в увреждане интересите на останалите кредитори, в собствен ущърб, както на кредитора, взел решението, така и в ущърб на длъжника в производството по несъстоятелност.

Подържат в жалбата, че фирмата длъжник и мажоритарния кредитор имат един и същи реален собственик Р… И… И... Това означава, че фирмите са свързани и кредиторът „М…."ЕООД няма право да взима решения на общото събрание, на основание чл. 676, ал. 4, вр. чл. 670, ал. 1 от ТЗ.

Решението, взето на общото събрание на 06.02.2019г., е незаконосъобразно, като молят Съда да го отмени, на основание чл. 679 ТЗ. „Ю…" АД се явява -ипотекарен кредитор, поради което има право да обжалва актовете на съда, постановени в производството по несъстоятелност и съгласно закона - чл, 616 ТЗ и съдебната практика има право да направи подобно искане.

Освен, че решението на общото събрание на кредиторите, е взето незаконосъобразно от кредитори, които нямат право да гласуват, решението е взето и при съществено ощетяване на част от кредиторите, както и на самия длъжник. В процесния случай е налице пълно ощетяване на всички кредитори. Взимане на решение един имот да бъде продаден на първия оферент при предложена от него цена в размер на 5% от оценката при наличие на оферта, седем пъти по-висока от -първоначалната, само по себе си говорило за целенасочено ощетяване на кредиторите.

Друго основание е разпоредбата на чл. 718 от ТЗ. синдикът изобщо е нямал право да продава на пряко договаряне на цена, по-ниска от началната цена по чл, 717ж от ТЗ. Видно от решението на общото събрание,проведено на 12.12.2018г., предложението е още първата продажба да бъде на цена 5%

Подържа се,че и взетото решение синдикът да приеме първата подадена оферта е незаконосъобразно,поради това,че синдикът няма да може да предложи имотът и на други евентуални купувачи.Поради изложеното се иска обжалваното решение на общото събрание на кредиторите да бъде отменено.

       От страна на кредитора „М…“ЕООД е постъпило писменно становище,в което се подържа,че жалбата,по която е образувано настоящето е недопустима. Жалбоподателят -„Ю…“АД не е включен в списъка на кредиторите на ответното дружество, поради което няма право да подава жалби.

Видинският окръжен съд, като взе предвид постъпилата жалба, становището на кредитора и съобразявайки данните по делото, прие за установено следното :

С определение от 19.06.18г. по т.д.№65/17г. съдът по несъстоятелността е одобрил списъка по чл.686,ал.1,т.1 от ТЗ на приети от синдика Л.И. вземания предявени от Н… и от „М…“ЕООД,предявени в срока по чл.685,ал.1 от ТЗ.

С определение от 01.08.18г. по същото съдът по несъстоятелността е одобрил списъка по чл.686,ал.1,т.1 от ТЗ на приети от синдика Л. И. вземания предявени от В.Ю. П. и от НАП.По делото са представени и съответните списъци одобрени с цитираните определения.

С покана обявена в ТР на 27.11.18г. съдът по несъстоятелността е свикал събрание на кредиторите на „Е…“ЕООД на 12.12.18г. от 14ч. при дневен ред определяне на реда и начина на продажба на имуществото.Видно от протокола от проведеното на 12.12.18г. събрание на същото са присъствали представител на кредитора „М…“ЕООД и синдика.

На събранието са взети решения- имотите да бъдат продадени на 5% от оценката им и имотите да бъдат продадени на участникът направил първото наддавателно предложение,в случай,че предложената цена за двата имота общо да бъде платена до края на работния ден на деня,в който е направено предложението.

С молба вх № 3881/21.12.2018г, „Ю…. „АД е обжалвала взетите решения на събранието на кредитоите на „Е….“ЕООД-в /н/, проведено на 12.12.2018г, като с определение № 1/25.01.2019г , жалбата е оставена без уважение , като съдът приема, че решението е законосъобразно проведено.

С покана обявена в ТР на 22.01.2019г е свикано настоящето събрание на кредиторите в производството по несъстоятелност и проведено на 06.02.2019г, при предварително определен дневен ред, посочен в протокола-ПЪРВА Точка - с кой от оферентите да бъде сключен договор за продажба имуществото на длъжника, ВТОРА Точка - Какво се има предвид в решението на събранието на кредиторите от 12.12.2018г-първа оферта по ред на постъпване или първата по размер.

С обжалваното решение от 06.02.2019г събранието на кредиторите обявява за купувач първия по време направил офертата, съгласно решението на събранието на 12.12.2018 и отговарящ на условията, посочени в това решение, а именно „Л… „ЕООД, предложило цена в размер на 55 200 лв., която сума е внесена до края на работния ден, в който е направено предложението.

Видно от документите по т.д.№65/17г. на ВОС проданта,за която е взето решение на проведеното общо събрание е четвърта по ред.

       По отношение на правния интерес от обжалване

       Съгласно разпоредбата на чл.679, ал.1 ТЗ по искане на длъжника или на кредитор съдът по несъстоятелността може да отмени решение на събранието на кредиторите, ако то е незаконосъобразно или при съществено ощетяване на част от кредиторите. Текстът на закона не въвежда ограничение кредиторът да е с прието вземане, то е недопустимо да се ограничава правото на кредитор на масата на несъстоятелността да атакува взето незаконосъобразно решение.Ако законодателят искаше да ограничи кръга на кредиторите ,имащи право да атакуват взетото решение ,то той щеше да регламентира изрично това,така както е направено е други текстове на ТЗ –напр.-чл.694,ал2 –„кредитор с неприето вземане“. Следователно, и неучаствали кредитори с приети вземания, както и специална категория присъединени кредитори в универсалното принудително изпълнение /присъединени взискатели по аналогия с индивуалното изпълнение/, макар да не са кредитори на самия длъжник, а ипотекарни кредитори на имот от масата, какъвто е настоящия кредитор по чл. 717 н – ТЗ, могат да атакуват решение на събранието на кредиторите, ако то е незаконосъобразно или при съществено ощетяване на част от кредиторите. С оглед на това съдът счита,/ както и в предишното обжалване на събранието на кредиторите/,че жалбоподателят „Ю…. “АД има правен интерес да обжалва взетите решения от събранието на кредиторите.

        Съдът като взе предвид подадената жалба счита,че същата е неоснователна,поради което следва да бъде оставена без уважение. Съгласно разпоредбата на чл.679, ал.1 ТЗ решението на събранието на кредиторите може да бъде отменено ако то е незаконосъобразно или при съществено ощетяване на част от кредиторите.

Със събранието на кредиторите от 12.12.2018г. е взето решение да се извърши продажба при условията на чл.718 ал.1 ТЗ , като имотите в масата на несъстоятелността на длъжника да се продават заедно , като се приеме първото наддавателно предложение в случай, че направената цена общо за двата имота бъде заплатена до края на работния ден, в който е направено предложението, като за отправна точка за цената е предложена 5% от първоначално обявената цена, т.е 55 000.40 лв.

Синдикът е обявил период за провеждането й от 18.12.2018 до 18.01.2019, като в този период са постъпили няколко оферти, като само двама от участниците са внесли до края на работния ден предложената от тях сума. Първият ден са се явили двама наддавачи, като е предложена цена от 55200лв. от представителя на „Л… „ЕООД и до края на деня сумата е внесена, поради което те са обявени за купувачи, като е сключен предварителен договор.От останалите направили наддавателни предложения дружество „И… „ЕАД е внесло оферираната от него сума в размер на 337 965.46 лв, като предложението е направено в срока за провеждане на проданта и сумата е внесена до края на работния ден.

С обжалваното решение на 06.02.109г е следвало да се реши въпроса дали първия по време изпълнил условията на предишното решение на събранието на кредиторите следва да бъде обявен за купувач или този ,който е дал най-висока оферта, в срока обявен за провеждане на проданта, като следва да се вземат предвид интересите на кредиторите.

Представителите на „М…“ЕООД-67.45 % от вземанията и В.Ю.П., като кредитор с 31.04 %, са взели категоричното решение да се сключи оферта с купувача, който е подал първи по време предложение, както и е внесъл цената в същия ден, съобразно първоначалното решение на събранието на кредиторите от 12.12.2018г

Съобразявайки решението на кредиторите, съдът по несъстоятелността е взел решение за купувач да бъде обявен първия по време направил оферта, съгласно решението на събранието на кредиторите от 12.12.2018г и отговарящ на условията, посочени в това решение-„Л. „ЕООД.

С определение № 23/13.02.2019г, съдът по несъстоятелността е разрешил на синдика на „Е…“ЕООД-гр.В. да извърши продажбата на имуществото на длъжника, при условия на решението, взето от събранието на кредиторите от 06.02.2019г

Банката –жалбоподател-„Ю… “АД като ипотекарен кредитор подържа, че в настоящия случай взетото на събранието решение ощетява в пълна степен всички кредитори,поради това,че решението е имотът да бъде продаден на 5% от оценката му,което е недопустимо съгласно чл.717ж от ТЗ.

От данните по делото се установява, решението на събранието на кредиторите е продажбата на имуществото да бъде извършена по реда на прякото договаряне.Съгласно чл.718,ал.1 от ТЗ по предложение на синдика и съобразно решението на събранието на кредиторите съдът по несъстоятелността разрешава продажбата да се извърши чрез пряко договаряне или чрез посредник, когато вещите и имуществените права като цяло, обособената част или отделната вещ, или имуществено право са предложени по реда на чл. 717 и следващите, но продажбата не е извършена поради неявяване на купувач или купувачът се е отказал. В тези случаи продажната цена може да бъде по-ниска от началната цена по чл. 717ж.Видно от доказателствата по т.д.№65/17г. на ВОС до настоящия момент за имотите включени в масата на несъстоятелността са провеждани два търга с явно наддаване съгласно определения от 08.10.18г. и 06.11.18г.Поради това съдът счита,че е налице изпълнение на разпоредбата на чл.718,ал.1,а именно неуспешно проведени търгове по чл.717 и сл. от ТЗ.В този случай разпоредбата на чл.718,ал.1 от ТЗ позволява да се вземе решение от събранието на кредиторите и по предложение на синдика за продажба с пряко договаряне или чрез посредник.Видно от молба с вх.№3568/26.11.18г. синдикът е предложил провеждането на събрание по чл.718,ал.1 от ТЗ,каквото е проведеното на 12.12.18г. на което са взети атакуваните решения.

           По отношение на цената и приложението на разпоредбата на чл.718,ал.1 от ТЗ -при пряката продажба да се предложи цена по-ниска от началната по чл.717ж от ТЗ, тези оплаквания са били предмет на предишно обжалване на взето решение на събранието на кредиторите, а именно такова на 12.12.2018г- решение имотите да бъдат предложени на цена 5 % от първоначалната. Това решене е прието за законосъобразно, като във връзка със същото е постановено определение № 10/25.01.2019г. . Действително, събранието на кредиторите е овластено да вземе решение за съществените параметри, в които синдикът да реализира правомощията си по осребряване на имуществото. В хипотезата на чл.718 ТЗ, синдикът е органът, който следва да реализира продажбата както и преговорите с потенциални купувачи . Ако и да се приеме, че тези параметри /срокове, размер на задатък, стъпка и др./ попадат в обхвата на компетентност на СК, то тези въпроси касаят целесъобразността на взетите решения, а не тяхната законосъобразност. Поради това съдът, разглеждащ спора по чл.679 ТЗ, няма правомощие да извършва контрол върху тази част от решенията. Дали тази гласувана цена е целесъобразна е въпрос, който е предоставен на преценката на кредиторите и който не подлежи на съдебен контрол.

         Съгласно разпоредбата на чл.679, ал.1 ТЗ решението на събранието на кредиторите може да бъде отменено ако съществено ощетяване на част от кредиторите.За да бъде отменено решението на събранието на кредиторите следва да са налице две предпоставки: съществено ощетяване и това ощетяване да е на една част от кредиторите.В настоящия случай дори и да се приеме,че продажбата на 5% от първоначалната цена ощетява кредиторите,то това ощетяване се отнася за всички кредитори,а не само за част от тях.поради това не може да се приеме,че е налице и втората предпоставка по чл.679,ал.1 от ТЗ за отмяна на решение на събранието на кредиторите.  

        В жалбата се подържа,че в производството по несъстоятелност мажоритарен кредитор на длъжника е „М…“ЕООД,ЕИК.. с вземане в размер на 60%.Собственик на посочената фирма е Р.И.И.,която посочва във всички официални документи своя имейл r…..От факта,че посочения имейл адрес е посочен и във всички официални документи на несъстоятелния длъжник „Е…“ЕООД се прави извод,че длъжника „Е…“ЕООД и кредитора -„М…“ЕООД имат един и същ собственик –Р.И.И. ,което сочи,че фирмите са свързани и кредитора „М…“ЕООД няма право да взема решение на общото събрание на кредиторите на основание чл.676,ал.4 във връзка с чл.670,ал.1 от ТЗ.

       Съдът счита,че становището на жалбоподателя е недоказано, липсват каквито и да било доказателства,от които може да се направи извод за някаква свързаност между едноличния собственик на капитала на длъжника и собственика на кредитора „М….“ЕООД.

Еднаквият емейл, не може да бъде надлежно доказателства за да бъде приложена разпоредбата на чл.670,ал.1,т.1 от ТЗ и гласовете на кредитора кредитора „М….“ЕООД да не бъдат взети при определяне на мнозинството и гласовете взели решението.

С оглед на горното жалбата следва да бъде оставена без уважение.

         Водим от горното   съдът

                  

         О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без уважение жалба с вх.№22850/07.02.19г. подадена от -„Ю….“АД против взетите решения на събранието на кредиторите на „Е….“ЕООД-в несъстоятелност проведено на 06.02.2019г.

         Определението не подлежи на обжалване.

         Заверен препис от настоящето определение да се приложи по т.д.№65/17г. на ВОС.

       На жалбоподателя да се изпрати препис от настоящето определение.

      

 

        

                  ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: